Hlavní navigace

Výpověď doručená jako pouhá kopie je neplatná

8. 5. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Předání fotokopie výpovědi do vlastních rukou zaměstnance nemůže být podkladem pro platné rozvázání pracovního poměru.

Je to tím, že pouze originální vyhotovení úkonu směřujícího k rozvázání pracovního poměru je způsobilé naplnit požadavky kladené na takový písemný projev vůle a jeho řádné doručení.

Zaměstnankyně potvrdila svým podpisem zaměstnavateli převzetí výpovědi z pracovního poměru na originálním vyhotovení této listiny. Listinu si však zaměstnavatel vzal zpět, zaměstnankyně pak dostala kopii originálu listiny výpovědi. Zaměstnankyně podala žalobu, aby soud určil, že výpověď je neplatná (mj. protože neobdržela její originál s vlastnoručním podpisem zaměstnavatele, resp. jeho zástupce), nýbrž právě jen pouhou kopii.

Jak myslíte, že spor dopadl? Daly soudy za pravdu zaměstnavateli, že výpověď je platná, a pracovní poměr proto skončil, anebo zaměstnankyni, že výpověď je neplatná, a proto pracovní poměr neskončil a dále trvá? Čtěte více: Za chyby se platí, i při nesprávné výpovědi

Vylíčení rozhodujících skutečností pro účely tohoto článku poněkud zjednodušíme (nebudeme se zabývat tím, že zaměstnankyně byla současně odvolána z funkce, a to nikoliv ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce, ale zákona o úřednících územních samosprávných celků), zájemci o podrobnosti, nechť se seznámí s plným zněním rozsudku na www.nsoud.cz. Čtěte také: Nový zákoník práce: Co se mění pro šéfy opouštějící svůj post

Nejvyšší soud České republiky rozhodl svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 3278/2010, ze dne 24. 11. 2011 v právní věci ze zaměstnání propuštěné zaměstnankyně jako žalobkyně proti žalovanému zaměstnavateli o neplatnost výpovědi z pracovního poměru tak, že zamítl dovolání žalovaného.

Co se stalo čili Skutkový základ sporného případu

Dopisem ze dne 5. 5. 2008 žalovaný sdělil žalobkyni, že jí ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce dává výpověď z pracovního poměru. Závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k žalobkyní vykonávané práci spatřoval v tom, že bez splnění podmínek pro výkon činnosti podle ustanovení § 14 zákona č. 21/2006 Sb. prováděla v období od 1. 9. 2007 do 14. 12. 2007 ověřování shody opisů nebo kopie s listinou ověřování podpisů (bod 1.), že neoznámila příslušnému odboru Magistrátu města Ostravy změny v podpisových vzorech tří úředníků (včetně jí samé) provádějících vidimaci a legalizaci do pěti dnů ode dne, kdy nastaly (bod 2.), že při závěrečných pracích pro inventarizaci a audit v únoru a březnu 2008 vytýkala jiné zaměstnankyni nedostatky v práci za použití vulgarismů vůči její osobě (bod. 3) a že nedostatečně řídila a kontrolovala práci přímo podřízené zaměstnankyně, což se projevilo v rámci výsledku dílčí inventarizace při inventarizaci majetku dne 25. 2. 2008 (bod 4.). Čtěte také: Jak ověřit pravost podpisu, listiny nebo dokladu totožnosti?

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že výpověď z pracovního poměru ze dne 5. 5. 2008 je neplatná, neboť žádné pracovní povinnosti neporušila. Přečtěte si také: Co s problémovým a neschopným zaměstnancem? Zbavit se ho

Jak rozhodovaly soudy

Soud prvního stupně žalobu zamítl. Vycházeje z toho, že výpověď z pracovního poměru byla učiněna písemnou formou a že žalobkyni byla tato listina doručena, přezkoumal důvody výpovědi z pracovního poměru a dovodil, že žalobkyně se jednáním „popsaným ve výpovědi pod bodem 1. a 2.“ dopustila závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

K odvolání žalobkyně odvolací soud ze dne 30. 11. 2009 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že výpověď z pracovního poměru daná žalobkyni dopisem žalovaného ze dne 5. 5. 2008 je neplatná. Souhlasil s žalobkyní, že soud prvního stupně se dostatečným způsobem nevypořádal s její námitkou týkající se písemné formy a doručení výpovědi z pracovního poměru. 

Zopakoval proto důkaz účastnickým výslechem žalobkyně, na základě kterého zjistil, že starostka J. K. předala dne 5. 5. 2008 žalobkyni do trvalé dispozice pouze fotokopii listiny ze dne 5. 5. 2008. Byl totiž vyhotoven pouze jeden originál uvedené listiny s vlastnoručním podpisem starostky. Starostka vyhotovila fotokopii originálu této listiny, kterou předala žalobkyni poté, co žalobkyně potvrdila svým podpisem na originálu listiny její převzetí. Jelikož žalovaný uvedl, že tyto skutečnosti jsou mezi účastníky nesporné, odvolací soud již pro nadbytečnost nezopakoval důkazy výslechem svědkyň J. K. a E. R. a vycházel podle ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř. ze shodných tvrzení účastníků. 

Vycházeje dále z toho, že podle ustanovení § 50 odst. 1 zákoníku práce výpověď z pracovního poměru musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná, že písemná forma pracovněprávního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí – písemnosti a podpisu, že písemný projev vůle musí být zároveň podepsán jednající fyzickou osobou a že je platný až od podpisu jednající osoby, který musí být zásadně vlastnoruční, dovodil, že platná je jen taková výpověď z pracovního poměru, kterou zaměstnavatel učinil písemnou formou a která v této formě byla doručena zaměstnanci způsobem uvedeným v ustanovení § 334 až § 336 zákoníku práce. Čtěte více: Jak se vyhnout nebo jak oddálit převzetí výpovědi? 

Kopie listiny neobsahovala, ani nemohla obsahovat, vlastnoruční pod­pis

Při osobním doručování listiny o výpovědi z pracovního poměru tedy musí být zaměstnanci předána (odevzdána) do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby; nepostačuje, jestliže zaměstnavatel umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající osoby (např. tím, že mu ji předloží k nahlédnutí) a poté mu předá pouze fotokopii této listiny, tj. reprodukci listiny – její věrnou napodobeninu. 

Fotokopie listiny totiž neobsahuje vlastnoruční podpis jednající osoby, ale jen grafickou napodobeninu tohoto podpisu. Protože žalovaný předal žalobkyni pouze fotokopii listiny o výpovědi z pracovního poměru, která nesplňovala náležitosti písemné formy právního úkonu, posoudil výpověď z pracovního poměru pro rozpor s ustanovením § 50 odst. 1 zákoníku práce, přičemž žalobkyně se ve smyslu ustanovení § 20 zákoníku práce této neplatnosti dovolala. Čtěte také: Odškodnění: Říkat jen „chci tady pracovat“ vám při neplatném „vyhazovu“ nepomůže

V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu žalovaný namítl, že starostka městského obvodu Nová Ves předala žalobkyni originál listiny ze dne 5. 5. 2008 obsahující výpověď z pracovního poměru vlastnoručně podepsaný za stranu žalovanou starostkou J. K., že žalobkyně poté, co potvrdila převzetí tohoto originálu listiny („Převzala dne 5. 5. 2008, podpis – žalobkyně“), na téže listině napsala své vyjádření, resp. stanovisko v tom smyslu, že s postupem žalovaného nesouhlasí, přičemž toto své stanovisko předložila ihned poté straně žalované, konkrétně starostce městského obvodu Nová Ves. 

Skutečnost, že toto stanovisko žalobkyně napsala na originálu vlastnoručně podepsané listiny, kterou prokazatelně převzala, a předložila ho žalovanému na téže listině, nemohl žalovaný nijak ovlivnit, přičemž je zřejmé, že vůlí žalobkyně bylo předložit svému zaměstnavateli – žalovanému písemné stanovisko k celé záležitosti, tedy nesouhlas se zvoleným postupem zaměstnavatele a toto stanovisko ponechat do trvalé dispozice žalovaného. Skutečnost, že pro takový postup žalobkyně zvolila originál listiny, v níž byly obsaženy právní úkony zaměstnavatele – žalovaného, tj. výpověď nemůže jít podle dovolatele k tíži žalovaného, nýbrž žalobkyně. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a aby mu věc vrátil k dalšímu řízení.

Žalobkyně navrhla, aby dovolání žalovaného bylo zamítnuto, neboť odvolací soud věc správně posoudil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Právní úprava

Věc bylo třeba posuzovat podle zákoníku práce – zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném do dne 30. 6. 2008. Přečtěte si také: Přehledně: Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012

Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákoníku práce výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

Podle ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen „písemnost“), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Skutkové zjištění o tom, že žalovaný předal žalobkyni pouze fotokopii listiny o výpovědi z pracovního poměru, která nesplňovala náležitosti písemné formy právního úkonu, odvolací soud učinil – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku – z výsledků dokazování (zejména z výpovědí žalobkyně); protože žalovaný prohlásil, že žalobkyní uvedené skutečnosti jsou mezi účastníky nesporné, vzal tato shodná skutková tvrzení ve smyslu ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř. za svá skutková zjištění. Tato skutková zjištění tak odvolací soud učinil zcela v souladu se zákonem.

Posouzení případu Nejvyšším soudem

Namítá-li dovolatel, že žalobkyně poté, co potvrdila převzetí tohoto originálu listiny („Převzala dne 5. 5. 2008, podpis – žalobkyně“), na téže listině napsala své vyjádření, resp. stanovisko v tom smyslu, že s postupem žalovaného nesouhlasí, přičemž toto své stanovisko předložila ihned poté straně žalované, a že skutečnost, že toto stanovisko žalobkyně napsala na originálu vlastnoručně podepsané listiny, kterou prokazatelně převzala, a předložila ho žalovanému na téže listině, nemohl žalovaný nijak ovlivnit, přehlíží, že mezi stranami bylo nesporné, že originál listiny ze dne 5. 5. 2008 byl pouze jeden a, požadoval-li žalovaný (starostka městského obvodu Nová Ves), aby žalobkyně převzetí listiny ze dne 5. 5. 2008 potvrdila svým podpisem právě na tomto jediném originálu, činil tak nepochybně proto, aby měl doklad o doručení listiny ze dne 5. 5. 2008 a logicky musel tento doklad chtít zpět do dispozice žalovaného; ponechání dokladu potvrzujícího převzetí listiny v dispozici toho, kdo převzetí potvrzuje, postrádá jakýkoli smysl. 

Z toho je ovšem zřejmé, že žalovaný neměl (ani nemohl mít) v úmyslu originál listiny ze dne 5. 5. 2008 ponechat v dispozici žalobkyně. S tím pak zcela koresponduje i závěr odvolacího soudu, že do dispozice žalobkyně byla žalovaným předána (doručena) toliko kopie listiny ze dne 5. 5. 2008.

Z uvedeného vyplývá, že napadený měnící rozsudek odvolacího soudu o věci samé je z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správný. Nejvyšší soud České republiky dovolání zamítl.

Tip do článku - účto fakturace duben

Závěrečné shrnutí významu judikátu v právních větách:

Při osobním doručování písemností uvedených v ust. § 334 odst. 1 zákoníku práce do vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odevzdána) do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby; nestačí, jestliže zaměstnavatel umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající osoby například tím, že mu ji předloží k nahlédnutí, a poté mu předá pouze fotokopii této listiny, která obsahuje jen grafickou napodobeninu tohoto podpisu.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 3278/2010, ze dne 24. 11. 2011)

Závěrečné doporučení

S ohledem na rizika spojená s neplatným rozvázáním pracovního poměru (zejména pak povinnost poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, pokud se dovolává neplatnosti a trvá na dalším zaměstnávání), je třeba, aby zaměstnavatelé věnovali náležitou pozornost každému dokumentu, jehož prostřednictvím jednostranně ukončují pracovní poměr se svým zaměstnancem (nejen výpovědi, ale i okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době). Ten musí být vyhotoven písemně, obsahovat stanovené náležitosti a musí být zaměstnanci řádně doručen.  

V daných souvislostech popsaného případu řešeného Nejvyšším soudem ČR lze spíše doporučit, aby příslušné úkony směřující k rozvázání pracovního poměru byly učiněny ve dvou originálních vyhotoveních a tato vyhotovení byla také vlastnoručně podepsána příslušnou osobou, přičemž na jednom vyhotovení může zaměstnavatel zaměstnavateli potvrdit svým podpisem převzetí a druhý originál si zaměstnanec ponechá. Pokud je však příslušný úkon vyhotoven jen v jednom originále, je nutno žádat zaměstnance o potvrzení jeho převzetí na kopii listiny a originál zaměstnanci vždy předat
.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).