Hlavní navigace

Zápočtový list musíte dostat okamžitě

9. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Zatímco někteří zaměstnavatelé jsou jen lajdáci, jiní nevydání „zápočťáku“ používají k vydírání.

Pokud vám zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání řádně a včas nevydá, můžete se po něm domáhat náhrady škody v podobě ušlého výdělku u nového zaměstnavatele, který vás kvůli tomu do práce nepřijal.

Bývalý zaměstnanec se jako žalobce domáhal, aby mu bývalý zaměstnavatel zaplatil 280 000 Kč. Do 28. 2. 2003 byl totiž zaměstnancem u žalovaného a téhož dne uzavřel pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem. Byla jím společnost ALF-S s. r. o., v níž byla sjednána mzda ve výši 70 000 Kč měsíčně. Uvedená společnost ale tohoto zaměstnance odmítla přijmout, neboť jí nepředložil potvrzení o zaměstnání u předchozího zaměstnavatele. To ale zaměstnavatel žalobci přes jeho opětovné výzvy nevydal. (Dne 15. 3. 2003 společnost ALF-S s. r. o. pod text pracovní smlouvy připojila sdělení podepsané jednatelkou a adresované žalobci, že tato pracovní smlouva je neplatná od samého počátku, neboť zaměstnanec přes veškeré své sliby neprokázal ukončení předchozího zaměstnání předložením zápočtového listu, a společnost ALF-S s. r. o. proto se žalobcem nemůže uzavřít pracovní poměr.) Nesplněním povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání žalovaný zaměstnavatel způsobil zaměstnanci škodu spočívající v ušlém výdělku u společnosti ALF-S s. r. o., kterou za dobu od 1. 3. 2003 do 30. 6. 2003 vyčíslil zaměstnanec celkem na 280 000 Kč.

Žalovaný zaměstnavatel namítal, že zaslal bývalému zaměstnanci potvrzení o zaměstnání poštou teprve dne 8. 7. 2003, protože zaměstnanec svým chováním a jednáním znemožnil zaměstnavateli vykonat úkony související s ukončením pracovního poměru, a že pracovní smlouva uzavřená mezi jeho bývalým zaměstnancem a společností ALF-S s. r. o. byla fingovaná a měla mu posloužit k podání žaloby a k získání bezdůvodného obohacení na jeho úkor.

Věc opakovaně projednaly soudy nižších stupňů, až věc dostal k posouzení Nejvyšší soud ČR. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 907/2012, ze dne 26. 3. 2013, rozebral právní úpravu, její použití v praxi a aplikoval ji na daný sporný případ, který rozhodl ve prospěch zaměstnance.

Zápočtový list nutno vydat při skončení zaměstnání, bez podmínek a odkladů

Při skončení pracovního poměru, ale také dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen vám vydat potvrzení o zaměstnání. Povinnost zaměstnavatele vydat vám toto potvrzení a uvést v něm předepsané skutečnosti není vázána na žádnou vaši součinnost (není potřebné, abyste o vydání potvrzení žádali, zaměstnavatel nesmí ani podmiňovat vydání potvrzení např. náhradou škody, kterou jste způsobili, nebo vrácením pracovních pomůcek apod.) a musí být splněna nejpozději v den skončení pracovního poměru mezi vámi a zaměstnavatelem.

Nesplní-li zaměstnavatel svou povinnost vydat vám při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání, je odůvodněn závěr, že porušili právní povinnost v rámci plnění úkolů zaměstnavatele ti zaměstnanci, kteří jednali jeho jménem. Vznikne-li vám následkem porušení této právní povinnosti škoda, je zaměstnavatel povinen ji nahradit. Škoda vám může v tomto případě vzniknout rovněž tím, že jste nebyli přijati do pracovního poměru u jiného zaměstnavatele, a proto jste nedosáhli výdělku, který by vám jinak – nebýt porušení povinnosti uložené zaměstnavateli – náležel.

Zaměstnance lze přijmout i bez zápočtového listu

Vás coby zaměstnance samozřejmě mohou přijmout i bez zápočtového listu, nikdo k tomu ale nemůže zaměstnavatele nutit. Zákoník práce a ani jiné pracovněprávní předpisy nezakazují zaměstnavateli přijmout do pracovního poměru fyzickou osobu, která mu nepředloží potvrzení o zaměstnání vystavené jejím předchozím zaměstnavatelem. Na druhé straně je však třeba vzít v úvahu, že údaje uvedené v potvrzení o zaměstnání se zpravidla týkají nejen vás a vašeho dosavadního zaměstnavatele. Mají právní význam především pro nového zaměstnavatele. Podle údajů obsažených v potvrzení o zaměstnání například plní povinnosti nového plátce mzdy při nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy apod. Zaměstnavatel je tedy oprávněn požadovat, abyste mu předložili potvrzení o zaměstnání u předchozího zaměstnavatele. Kdyby tak neučinil, může mít opomenutí v tomto směru pro něj nepříznivé následky. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemá právní povinnost sjednat s vámi pracovní poměr, může předložením potvrzení o zaměstnání podmiňovat vznik pracovního poměru. Za těchto okolností vám nevydání potvrzení o zaměstnání může zabránit v získání nové práce, pokud s vámi není nový zaměstnavatel ochoten bez předložení potvrzení sjednat pracovní poměr. Postup zaměstnavatele, který vás odmítne zaměstnat v případě, že mu nepředložíte potvrzení o zaměstnání, je v souladu se zákonem.

Nevydání potvrzení o zaměstnání zaměstnavatelem při skončení pracovního poměru může vést ke ztrátě vašeho výdělku u nového zaměstnavatele také v případě, že tento zaměstnavatel s vámi sice sjedná pracovní poměr, aniž byste mu předložili potvrzení o zaměstnání, ale sjednaný pracovní poměr zruší ve zkušební době proto, že jste mu potvrzení o zaměstnání nepředložili ani dodatečně.

Posouzení případu

V tomto případě nový zaměstnavatel zrušil se zaměstnancem pracovní poměr ve zkušební době. Sdělení společnosti ALF-S s. r. o. ze dne 15. 3. 2003 umístěné pod textem pracovní smlouvy uzavřené mezi touto společností a zaměstnancem dne 28. 2. 2003 lze interpretovat jako zrušení pracovního poměru ve zkušební době. V posuzovaném případě společnost ALF-S s. r. o. sdělila zaměstnanci, že považuje tuto pracovní smlouvu za neplatnou. A že se žalobcem nemůže uzavřít pracovní poměr, neboť neprokázal skončení svého předchozího zaměstnání předložením zápočtového listu. Z obsahu sdělení je bez pochybností zřejmé, že jím společnost ALF-S s. r. o. projevila vůli nadále nezaměstnávat žalobce, který jí ani dodatečně po uzavření pracovní smlouvy nepředložil potvrzení o svém předchozím zaměstnání.

Protože v době tohoto projevu vůle společnosti ALF-S s. r. o., který podle svého obsahu směřoval ke skončení pracovního poměru založeného pracovní smlouvou uzavřenou mezi společností ALF-S s. r. o. a žalobcem dne 28. 2. 2003, ještě neuplynula zkušební doba sjednaná v této pracovní smlouvě, je třeba dovodit, že se jednalo o písemné oznámení zaměstnavatele o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Zaměstnanci vznikla škoda

Předčasným skončením pracovního poměru vznikla zaměstnanci škoda spočívající v ušlém výdělku, neboť pozbyl možnost dosahovat výdělku ve výši 70 000 Kč měsíčně, jak bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Důvodem zrušení pracovního poměru mezi žalobcem a společností ALF-S s. r. o. ve zkušební době byla skutečnost, že zaměstnanec ani dodatečně po uzavření pracovní smlouvy nepředložil potvrzení o zaměstnání u žalovaného zaměstnavatele. Ten tím nesplnil svou povinnost vydat potvrzení při skončení pracovního poměru. Mezi porušením této právní povinnosti zaměstnavatele a vznikem škody u žalobce je vzhledem ke skutečnostem příčinná souvislost.

skoleni_29_6

Zaměstnavatel podmiňoval vydání potvrzení tím, že musí dojít k osobnímu jednání mezi účastníky v jeho sídle. To, zda zaměstnanec svému bývalému zaměstnavateli vyhověl či nikoli, není důležité. Povinnost zaměstnavatele vydat vám potvrzení o zaměstnání není vázána na žádnou součinnost a musí být splněna nejpozději v den skončení pracovního poměru i bez vaší žádosti.

Žalovaný tak musel bývalému zaměstnanci zaplatit 245 000 Kč, tedy ušlou mzdu za dobu o 16. 3. 2003 do 30. 6. 2003. Za dobu od 1. 3. 2003 do 15. 3. 2003 žalobci náhrada ušlého výdělku nepřísluší, neboť v tomto období pracovní poměr mezi ním a společností ALF-S s. r. o. platně trval. Tak totiž zprvu správně rozhodl ve prospěch zaměstnance soud prvního stupně, jehož rozhodnutí změnil a žalobu zamítl odvolací soud, jehož rozsudek byl napaden dovoláním zaměstnance a zrušen právě popsaným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).