Hlavní navigace

Daňová soustava Německa

29. 12. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Většině z nás se naše daňová soustava nelíbí, neboť platíme příliš vysoké daně – počínaje daní z příjmu a DPH nekonče. Podívejme se proto trošku blíže na našeho souseda a ekonomického tahouna Evropské unie. Jaká je daňová soustava Spolkové republiky Německo?

Německo přijalo na počátku roku 2001 rozsáhlé daňové reformy. Cíl byl jednoznačný – zvýšit mezinárodní konkurenceschop­nost. Tato daňová reforma snížila sazby daně z příjmů německých právnických osob a zásadně změnila zdanění vyplácených dividend.

Daň z příjmů právnických osob

Právnickými osobami jsou v Německu zejména kapitálové společnosti. V roce 2001 byla daň z příjmů právnických osob snížena na jednotných 25 %, s připočtením příplatku solidarity (příplatek solidarity byl zaveden pro financování obnovy infrastruktury, školství, zdravotnictví aj. v nových spolkových zemích – bývalé NDR) činí 26,375 % bez ohledu na to, zda budou zisky koncernu převedeny do budoucích let nebo budou rozděleny společníkům.

Aby u právnických osob nedošlo k dvojímu zdanění, je uplatněna pouze jedna úroveň zdanění, a to tam, kde vznikají příjmy. V důsledku toho jsou dividendy, které obdrží jedna právnická osoba v koncernu od druhé, osvobozeny od srážkové daně. Totéž platí pro kapitálové zisky pocházející z prodeje akcií jinou právnickou osobou v rámci koncernu.

Dividendy přijaté od právnické osoby podléhají pouze dani z příjmu z poloviční částky nezdaněné dividendy. Kombinované daňové zatížení na úrovni právnické osoby a u individuálního příjemce dividend fyzické osoby ve svém součtu dosahuje výše něco málo přes 50 % – v závislosti na jednotlivých daňových progresivních sazbách.

Osobní společnosti

V Německu nejsou osobní společnosti typu komanditní a veřejné obchodní společnosti právnickými osobami, jako je tomu v České republice. Přibližně 85 % všech podnikatelských subjektů v Německu existuje ve formě subjektů, které nejsou právnickými osobami. Obvykle se jedná o zvláštní druh komanditní společnosti, ve které právnická osoba funguje jako neomezeně ručící partner, tj. komplementář (označené také jako GmbH, KG).

Německá vláda byla lobbyisty středně velkých firem velmi kritizována za to, že daňová reforma střední firmy poškodí. Některé z nich dokonce zahájily soudní řízení, aby se jejich údajná diskriminace dostala před ústavní soud.

Ačkoliv společnosti, které nejsou právnickými osobami, vzhledem ke své fiskální transparentnosti nemají prospěch z úlev na dani ze zisku právnických osob ani z osvobození od daně z kapitálových zisků, těží ze snižování daňových sazeb pro fyzické osoby a ze standardizovaného daňového zápočtu pro živnostenské daně (zdanění zisků probíhá na úrovni společníka, a nikoli ve společnosti jako takové).

Při sazbě živnostenské daně ve výši 15 % a za předpokladu, že nejvyšší daňová sazby z příjmu pro fyzické osoby bude 50 %, si mohou fyzické osoby plně započítat živnostenskou daň na daň z příjmu. V současné době je u platných sazeb živnostenské daně pod 15 % tato daň plně vykompenzována zápočtem, u sazeb nad 15 % není živnostenská daň započtena v plné výši.

Živnostenská daň

Jak jsme se již zmínili, existuje v Německu živnostenská daň. Výše živnostenské daně je závislá na koeficientu stanoveném jednotlivými městy (většinou se pohybuje okolo 17 %).

Daň z příjmů fyzických osob

Základní sazba daně z příjmů pro fyzické osoby klesla během reformy z 25,9 % na současných 19,9 %. Nejvyšší sazba byla také postupně snížena z 53 % na 48,5 % v roce 2002. K těmto sazbám bude vždy připočítáván příplatek solidarity.

Základní nezdanitelná položka se zvýšila na 7400 EUR. Od 1. ledna 2005 by měla být základní nezdanitelná položka dále zvýšena na 7600 EUR, přičemž základní daňová sazby bude snížena na 15 % a nejvyšší sazby daně z příjmů klesnou na 42 %. V Německu platí maximální progresivní sazba již od zdanitelného příjmu, který přesahuje 52 000 EUR.

Zdanění kapitálových zisků

Jiné kapitálové zisky než ty, které jsou spojené s živností nebo jiným podnikáním, nejsou v Německu zdanitelné, protože jsou považovány za sféru patřící do osobního vlastnictví, které nespadá pod daň z příjmu. Zdanitelné osobní kapitálové zisky jsou:

  • Kapitálové zisky pocházející z prodeje nemovitého majetku, u něhož doba mezi nákupem a prodejem nepřekročí 10 let.
  • Kapitálové zisky pocházející z prodeje ostatního majetku, především akcií, u nichž doba mezi nákupem a prodejem nepřekročí 1 rok (krátkodobé kapitálové zisky).
  • Termínový prodej za různých podmínek.

Zvláštní předpisy pro kapitálové zisky pocházející z prodeje akcií

Kdykoliv daňový poplatník vlastní 1 % či více z akciového kapitálu domácích nebo zahraničních právnických osob, jakýkoliv kapitálový zisk je považován za příjem z podnikání, a tudíž je takový kapitálový zisk zdanitelný.

Taktéž krátkodobý kapitálový zisk z prodeje akcií je zdanitelný, protože je považován za příjem z podnikání. V případě zdanění kapitálových zisků platí nová koncepce zdanění polovičního příjmu, čili je zdanitelná jenom polovina kapitálového zisku, a tím se snižuje platná sazba daně přibližně na polovinu běžné sazby. Z toho vyplývá, že odpočitatelná je pouze polovina jakýchkoli nákladů vztahující se k polovině těchto příjmů.

Daň z převodu nemovitostí

Vybíraná je daň z převodu nemovitostí ve výši 3,5 % skutečné tržní hodnoty nemovitosti nebo hodnoty určené pro daňové účely.

Získá-li zahraniční společnost, ať již přímo či nepřímo (nezávisle na tom, kolik je mezi nimi subjektů) 95 % nebo více akciového kapitálu německé společnosti, která vlastní nemovitost, je jí vyměřena daň z převodu nemovitosti.

Dříve docházelo při převodech v rámci skupiny k opakovanému vyměřování daně. Nyní jsou proto převody od daně z převodu nemovitostí v rámci finanční skupiny osvobozeny.

DPH

Šestá směrnice Evropské unie stanoví, že základní sazby daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 15 %. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. V Německu je základní sazba DPH 16 % a snížená činí 7 %.

Zdanění úrokových příjmů

Německo se spolu s dalšími dvanácti státy EU (mimo Lucemburska, Rakouska, Belgie) zavázalo uplatňovat systém automatické výměny informací o úrokových příjmech. Cílem je zajistit účinné minimální zdanění těchto příjmů v rámci Evropské unie ve státě, v němž je dotčená fyzická osoba residentem, a na druhé straně vyloučit případné dvojí zdanění. V letech 2005 – 2007 bude uplatňována srážková daň ve výši 15 %.

Anketa

Je německá daňová soustava lepší než česká?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).