Hlavní navigace

Mají v Rakousku nižší daně?

19. 1. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V dnešním krátkém ohlédnutí se podíváme na daňovou soustava našeho jižního souseda - Rakouska. V Rakousku existují samozřejmě různé druhy daní, my si vyjmenujeme pouze ty nejdůležitější, které se dotýkají téměř všech občanů a přinášejí do státní pokladny nejvíce peněžních prostředků.

Na Rakousku je především velice sympatické, že drobní podnikatelé neplatí finančnímu úřadu z ročního příjmu do 3.640 EUR žádnou daň.

Daň z příjmů fyzických osob

Mezi příjmy fyzických osob se řadí příjmy fyzických osob ze závislé činnosti a zisky jednotlivých samostatných podnikatelů a osobních společností, kromě odměn, které fyzické osoby od kapitálových společností obdrží za spolupráci, nebo zisků, které jim plynou z podílnictví v kapitálové společnosti.

Daň z příjmů fyzických osob se v Rakousku vybírá z několika druhů činností:

 • Příjmy ze zemědělství a lesního hospodaření
 • Příjmy ze samostatné podnikatelské činnosti (obdoba naší OSVČ)
 • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci)
 • Příjmy z vykonávané živnosti
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní mimořádné příjmy

Roční vyměřovaní základ je stejně jako v České republice rozdíl mezi příjmy a výdaji.

V Rakousku funguje progresivní zdanění příjmů:

Sazby daně z příjmů v Rakousku
Příjem do Sazba daně
První pásmo 3.640 EUR 0 %
Druhé pásmo 3.630 EUR 21 %
Třetí pásmo 14.530 EUR 31 %
Čtvrté pásmo 29.070 EUR 41 %
Páté pásmo 50 %

Od vypočtené daně se odečítají odpočitatelné položky, které jsou zvlášť upravené zákonem, patří sem např. penzijní výdaje či výdaje na dopravu.

Příklad
Příjem (po odečtení výdajů) 21.800,00 EUR
První pásmo 3.640 EUR 0 % 0,00 EUR
Druhé pásmo 3.630 EUR 21 % 762,30 EUR
Třetí pásmo 14.530 EUR 31 % 4.504,30 EUR
Součet 5.266,60 EUR
Obecná odpočitatelná položka  – 887,00 EUR
Daň z příjmu k zaplacení 4.379,60 EUR

Průměrné roční zdanění se tedy v uvedeném příkladu pohybuje okolo 20 % (4.379,60 * 100 / 21.800). Úmyslně je použit zisk průměrného rakouského drobného podnikatele dle rakouského statistického úřadu.

Daň z příjmů právnických osob

Zatímco fyzické osoby podléhají dani z příjmů fyzických osob, podléhají právnické osoby dani z příjmů právnických osob. Za právnické osoby jsou v Rakousku považovány akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, družstva i různé komory.

Lineární daň z příjmů právnických osob činí v Rakousku 34 %. Kapitálové společnosti mají minimální daň ve výši 5 % ze zisku. Tuto daň mohou uplatňovat společnosti s ručením omezeným, jejichž zisk činil v uplynulém období pouze 1.750 EUR, a akciové společnosti, jejich zisk činil v uplynulém období pouze 3.500 EUR. Je-li jejich zisk vyšší, platí daň ve výši 34 %.

Daň z výnosu kapitálu

Daň z výnosu kapitálu je odváděna z následujících výnosů, dosažených v Rakousku:

 • Dividendy
 • Úroky z akcií
 • Podíly u společnosti s ručením omezeným
 • Příjmy z účastnictví na podnikání jako tichý společník
 • Výnosy z vkladů u bank a finančních institucí
 • Ostatní kapitálové výnosy

Daň je sražena u zdroje příjmů tím, kdo vyplácí stanovenou finanční odměnu za poskytnutí kapitálu, a odvedena příslušnému finančnímu úřadu. Odpadá tudíž vyplnění daňového formuláře, protože to za poplatníka učiní banka, firma či jiná instituce. Daňová sazba činí u výnosu z kapitálu v Rakousku 25 %.

Zisky kapitálových společností, které se použijí k investování do společnosti podléhají, jak jsme si řekli, pouze zdanění ve výši 34 %. Když je ovšem zisk kapitálové společnosti rozdělen mezi podílníky, podléhá ještě zdanění z kapitálového výnosu (v tomto případě činí celkové zdanění 50,5 %).

Příklad
Zisk před zdaněním 1000 EUR
Odvedená daň společností 34 % z 1000 EUR  – 340 EUR
Čistý zisk společnosti 660 EUR
Odvedená daň podílníkem 25 % z 660 EUR 165 EUR
Čistý příjem podílníka 495 EUR

DPH

Šestá směrnice Evropské unie stanoví, že základní sazby daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 15 %. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně, která musí být ve výši alespoň 5 %. V Rakousku je základní sazba DPH 20 % a snížená činí 10 %.

Zdanění úrokových příjmů

Rakousko se spolu s Belgií a Lucemburskem nezavázalo k uplatňování systému automatické výměny informací o příjmech a zdanění úrokových příjmů plynoucích fyzickým osobám z vkladů. Nicméně bude nuceno přejít k uplatňování srážkové daně ve výši 15 % v okamžiku, kdy dojde k uzavření dohody o výměně informací s třetími zeměmi, jako jsou např. Švýcarsko, Lichtenštejnsko, San Marino, Monako, Andora a USA.

Rakousko je už v současné době povinno aplikovat systém výměny informací, pokud o to v konkrétním případě požádá příslušný investor (vkladatel). V takovém případě není srážková daň uplatněna.

skoleni9_11

Vyloučení dvojího zdanění

V Evropské unii je vyloučeno dvojí zdanění zisků vyplácených dceřinou společností v jednom členském státě mateřské společnosti v jiném členském státě. Toto ustanovení se vztahuje na společnosti, které jsou pro daňové účely považovány za rezidenty některého z členských států, mají jednu z právních forem a podléhají jedné z daní z příjmů právnických osob.

Za mateřskou společnost se považuje taková společnost, která splňuje výše uvedené podmínky a vlastní nejméně 25 % podíl na kapitálu jiné společnosti, jež rovněž splňuje stanovené podmínky. V Rakousku je uplatňována metoda, že stát mateřské společnosti musí upustit od zdaňování zisků vyplácených dceřinou společností.

Mají v Rakousku nižší daně?

Přestože fyzické osoby platí v rakousku daně až od vyššího příjmu než lidé v České republice, daňové sazby jsou ve většině případů vyšší. Patrné je to zejména na sazbě DPH, kde je sice základní sazba o 2 % nižší, ale snížená je oproti ČR dvojnásobná. Vyšší daň zaplatí také majitelé kapitálu a kapitálové obchodní společnosti.

Anketa

Platíte daně v Rakousku?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).