Hlavní navigace

Byrokracie v Německu

12. 1. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Registrační proces podnikatele je v Německu průhledný a patří mezi nejjednodušší v Evropské unii. Lhůty pro vyřízení žádostí patří mezi nejkratší. Cíl je jednoznačný - vytvořit podnikatelům takové podmínky, aby se mohli soustředit výhradně na svoji podnikatelskou činnost.

Požadavky na založení podniku

Zakládá-li podnikatel v Německu podnik, vedou jeho první kroky k veřejnému notáři, kde si nechá ověřit podpisy k zakládajícím dokumentům (vystačí si s pasem nebo občanským průkazem). Osoby zakládající společnost s ručením omezeným si musí ověřit společenskou smlouvu (postačí jim k tomu průkaz totožnosti nebo pas).

S notářky ověřenými dokumenty se podnikatel dostaví k místnímu soudu (je jako u nás v každém okresním městě), kde se zapíše do obchodního rejstříku. Výjimku při zapisování do obchodního rejstříku mají malé podniky jednotlivců.

Poslední návštěva podnikatele čeká na oddělení pro registraci podnikání u jeho místního městské úřadu (radnici). Při vyřízení registrace potřebuje vzít s sebou opět pouze cestovní pas nebo občanský průkaz, pro některé typy podnikání se vyžadují zvláštní povolení. Městská rada automaticky informuje o novém podniku následující instituce:

 • Finanční úřad (přidělí podnikateli DIČ, nevyžaduje se žádná zvláštní registrace pro platby daně z přidané hodnoty)
 • Oborový svaz (povinné v případě, když má podnik zaměstnance)
 • Průmyslovou a obchodní komoru nebo Komoru řemesel (pro každý podnik je povinné členství v některé z těchto dvou komor)
 • Úřad práce (pokud má podnik zaměstnance, přidělí mu IČO)
 • Zdravotní pojišťovnu (zaměstnanci, kteří mají příjem nižší než stanovený limit, musí být povinně zaregistrování)

Jak vidíme, radnice ušetří podnikateli oproti stavu v České republice několik návštěv. Všechny výše uvedené instituce zašlou novému podniku či podnikateli potřebné dokumenty k jeho podnikatelské činnosti a informují ho o případném dalším povinném členství a veškerých jeho povinnostech.

V Německu je povinné členství v odborné komoře nebo zápis do rejstříku. Výjimku tvoří 127 řemesel vyjmenovaných v zákoně o řemeslech (malíři, truhláři, tesaři…), kteří musí být povinně členy místní Komory řemesel. Farmaceuti, právníci, architekti a další musí být členy zvláštní profesní komory. Všechny informace jsou ovšem podnikateli podrobně sděleny.

Zvláštní povolení (licence)

Pro některé živnosti uvedené v živnostenském zákoně musí podnikatel obdržet licenci, a aby ji obdržel, musí samozřejmě splňovat potřebné odborné a kvalifikační předpoklady. Profesní diplom je vyžadován u následujících řemesel a oborů podnikání:

 • 127 řemesel vyjmenovaných v zákoně o řemeslech, pro řemeslníky z členských zemí Evropské unie je vydáváno zvláštní povolení
 • výroba a obchod s farmaceutickými a mléčnými produkty
 • profese typu architekt, daňový poradce, účetní, právník…

Pro následující podnikatelské činnosti se licence vydává po prokázání zvláštní praxe a splnění charakteristiky žadatele u příslušných institucí (výjimečně po krátkém zaškolení):

 • Autoškoly
 • Domovy důchodců
 • Licitátoři
 • Obchod s investičními a finančními produkty
 • Obchodník s nemovitostmi
 • Osobní a nákladní přeprava
 • Podnikání v oblasti bezpečnosti
 • Výroba a obchod se zbraněmi
 • Zastavárny

Diplomy a praxe ze zahraničí jsou samozřejmě uznávány.

Povinnosti při zaměstnávání pracovníků

Má-li podnik zaměstnance, musí se zaregistrovat u místního úřadu práce. Úřad práce vydává registrační číslo podniku (IČO). Údaje o podniku budou úřadu práce postoupeny příslušným odborem místního úřadu či radnice po registraci podniku.

Vyhledáváním pracovních příležitostí jsou v Německu pověřeny místní úřady práce i soukromé agentury. Podnikatel může zaměstnat zahraniční pracovníky pouze v případě, že tito pracovníci obdrželi pracovní povolení. Pracovní povolení není vyžadováno pro občany členských zemí Evropské unie.

Při pobytu kratším než 3 měsíce se občané Evropské unie prokazují pouze pasem nebo občanským průkazem. Pro uplynutí tří měsíců musí občané členských států Evropské unie zažádat o povolení k pobytu odbor místního úřadu pro imigraci. Povolení, které platí 5 let, je obnovitelné.

Pro pohyb pracovní síly z České republiky platí přechodné období. Pro majitele nebo partnery společnosti není sociální pojištění povinné. Může být však vyžadováno, pokud jeden z partnerů ve společnosti vlastní minoritní podíl a z jeho pozice ve společnosti vyplývají osobní rizika a příjmy blížící se více pozici zaměstnance než partnera.

Povinná registrace a sociální pojištění

V Německu je povinná registrace a členství v systému sociálního pojištění. Po obdržení žádosti o registraci zapíše příslušný odbor místního úřadu nebo radnice společnost u úřadu práce, zdravotní pojišťovny a u oborového svazu.

Povinné členství v oborovém svazu platí pro společnosti, které mají zaměstnance. Zaměstnavatel musí platit mzdové přirážky. Zaměstnanci musí být zaregistrováni u zdravotní pojišťovny, penzijního fondu a mít pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnavatel platí polovinu příspěvku, další polovina je odečtena ze zaměstnancova platu. Zaměstnavatel je povinen odvádět příspěvky přímo příslušné instituci.

Podniky z členských zemí

Přeshraniční služby jsou podle práva Evropské unie umožněny. Vyžaduje se povolení či registrace pro výkon řemesel vyjmenovaných v příslušném zákonu nebo v oblastech podnikání upravených zvláštní úpravou.

Daň z přidané hodnoty se platí za služby vykonané na území Německa a za zboží zde prodané. Příjmy z podnikatelských aktivit na německém území podléhají samozřejmě německé dani z příjmů.

Pro zamezení dumpingových mezd na německých stavbách se na každého zaměstnance podniku se sídlem na území Evropské unie, který pracuje na staveništích na německém území, vztahuje kolektivní smlouva.

Dovoz kapitálu

Na import kapitálových statků a zařízení podniku, který přenáší své sídlo do Německa, není uvaleno clo ani daň v případě, že tyto statky byly užívány pro dané podnikání již dříve. Povolení k importu se vztahuje jen na omezený okruh produktů. Není-li zboží vyváženo po uplynutí daného období, může na něj být uvalena DPH. Oddělení registrace podniků u místního úřadu či radnice zaregistruje nový podnik automaticky u finančního úřadu. Finanční úřady zasílají podniku relevantní dokumenty a udělují DIČ.

Stavební povolení

Stavebnímu povolení podléhají v Německu všechny stavby a přestavby. Povolení vydává stavební odbor místního úřadu.

Obchodní značka

Značky a označení určité velikosti vyžadují stavební povolení od příslušného úřadu. Pro značky blízko komunikací platí zvláštní opatření. Registrace jména umožňuje zákon o obchodních značkách. Registrace není nutná, pokud je jméno už registrováno jako komunitární označení v Evropské unii. Německo je signatářem Madridské dohody o obchodních značkách z roku 1981. Obchodní značky registrované podle této konvence nepotřebují dodatečnou registraci v Německu. Dodatečné registraci nepodléhají ani obchodní značky registrované u Evropského patentového úřadu v Mnichově. Mezinárodní registraci značky lze zařídit i přes německý patentový úřad.

Životní prostředí

Nařízením z oblasti životního prostředí podléhají podnikatelské činnosti produkující negativní externality ve formě hluku, znečištění ovzduší, vody apod. Pro takové činnosti musí být vydáno povolení.

Podnikáte nebo pracujete v Německu?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).