Hlavní navigace

Jak podnikat v Nizozemí?

1. 3. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Holandsko není známé jen tulipány, fotbalem a liberálním postojem k indickému konopí. Nizozemí patří mezi země s byrokracií nejvstřícnější vůči podnikatelům. Vždyť založit firmu trvá pouhých 11 dní a zápis do obchodního rejstříku neuvěřitelný jeden den.

Registrační proces podnikatele je v Nizozemí průhledný a patří mezi nejjednodušší a nejrychlejší v Evropské unii. Dle Indexu ekonomické svobody, který každoročně sestavuje Světová banka, patří Nizozemí druhá příčka v Evropské unii. Index je sestavován dle jednoduchosti daňových zákonů, času potřebného na založení firmy a podle toho, jakou část pracovní doby zabere podnikateli jednání s úřady.

Lhůty pro vyřízení žádostí patří mezi nejkratší (celá procedura spojená se založením firmy trvá v Nizozemí v průměru 11 dní). Cíl je jednoznačný – vytvořit podnikatelům takové podmínky, aby se mohli soustředit výhradně na svoji podnikatelskou činnost a neztráceli zbytečně mnoho času chozením po jednotlivých úřadech. Myslím si, že nizozemský systém stojí za bližší nahlédnutí.

Formy podnikání

V Nizozemí mohou být založeny společnosti následujících právních forem:

  • NV (akciová společnost) – Akciová společnost vstupuje do obchodních jednání a sjednává kontrakty vlastním jménem. Může být žalována.
  • BV (společnost s ručením omezeným) – Jedná se o obdobu akciové společnosti. Podíly jednotlivých společníků ale musí být zaneseny v notářské smlouvě, která je v souladu se statutem společnosti. Ručení společníků je obdobně omezeno do výše jejich vkladů. Firma musí být registrována notářem. Existuje minimální výše vkladu. Společnost s ručením omezeným je nejběžnější formou obchodního podniku v Nizozemí. Majitelem a ředitelem společnosti s ručením omezeným nemůže být jedna a tatáž osoba.
  • VOF (veřejná obchodní společnost) – Všichni společníci ve veřejné obchodní společnosti ručí neomezeně, celým svým majetkem. Na společníky nejsou kladeny nároky na minimální vklad. Společníci musí u místní obchodní komory uvést jméno, předmět činnosti a sídlo společnosti. Smlouva o partnerství může mít v tomto případě i neformální podobu.
  • Komanditní společnost – Obdoba veřejné obchodní společnosti. Rozdíl je pouze v ručení – někteří společníci ručí omezeně do výše svých vkladů. Jejich práva na vedení společnosti jsou potom omezena.
  • Podnik jednotlivce – Podnikatel ručí za závazky svého podniku neomezeně. Všechny smlouvy mezi majitelem a jinými osobami musí být zhotoveny v písemné formě.
  • Další (např. pobočka, přidružená společnost, joint-venture, offshore společnost).

Jak je vidět, právní formy nizozemských společností jsou velice podobné společnostem v České republice.

Zakládající listiny a povinnosti

Každá firma potřebuje ve svých začátcích sestavit podnikatelský plán. Nezbytné informace jí podá místní finanční úřad. Dále je potřeba vystavit dokument o inkorporaci, jména, adresy, národnosti vedení společnosti (u tohoto dokumentu je zapotřebí notářské osvědčení).

Zakladatelé společnosti s ručením omezeným musí společnost přihlásit u Ministerstva spravedlnosti a sestavit notářsky osvědčenou listinu o provozu společnosti.

U místní obchodní komory je nutné vyplnit registrační formulář. Komora v místě sídla firmy vede obchodní rejstřík společností (jenom pro zajímavost: zápis vyřídí za 1 den). Společnost musí zaplatit registrační poplatek. Jeho výše závisí na velikosti kapitálu společnosti a platí se každý rok.

Nizozemské společnosti mohou zažádat o vládní podporu. Podpory mohou zahrnovat prostředky na nábor nových zaměstnanců nebo na školení. Vyřízení a posouzení žádosti o podporu se pohybuje řádově v týdnech.

Každá firma v Nizozemí si musí otevřít podnikatelský účet, založit příslušné účetní knihy a vést evidenci o činnosti. Dále se vyžaduje uchovávýní dokumentaci, jako jsou obchodní dopisy, účty.

Ohlášení činnosti

Způsob ohlášení činnosti závisí na předmětu podnikání. V určitých specifických případech je nutno získat povolení ke zřízení podniku. Podnikatel musí v Nizozemí také splnit kvalifikaci a dovednosti stanovené zákonem (např. profesní dovednosti, výuční list…). Podnikatelské licence vydává příslušná obchodní komora. Firmy podnikající v určitých odvětvích potřebují zvláštní licence (vydává obchodní komora) a navíc povolení od místních úřadů. Místní úřad rozhoduje také o tom, zda firma splňuje například hygienické požadavky, které jsou v Nizozemí velice tvrdé. Podnikatelé zřizující prodejny navíc musí přizpůsobit svou prodejní dobu zákonu nebo získat zvláštní povolení od místních úřadů. Všechna povolení jsou vydána v krátkých termínech.

Registrace k platbě daní

Nizozemské společnosti musí každoročně přiznat příjem z podnikání i z jiných zdrojů daňovým úřadům. Firmy i podniky jednotlivce musí dokázat, jak příjem nabyly.

Jaký je daňový systém Nizozemí? Čtěte v článku Daňový systém v Nizozemsku.

Osoby samostatně výdělečně činné si navíc mohou odečíst další položky první tři roky po začátku podnikání. Další odpočty jsou možné v případě, že OSVČ podniká dohromady s manželem/man­želkou.

Nizozemská vláda podporuje trh penzijního připojištění. Podnikatel může ponechat stranou zdanění části příjmů z podnikání, pokud ji použije jako příspěvek na penzijní pojištění. Nizozemí mimo jiné díky tomuto opatření patří mezi státy, kde si velká část občanů platí vlastní penzijní připojištění.

Od zisku lze také odečíst 1 % majetku společnosti a malé investice. Daňové úřady publikují časopisy a manuály, které obsahují velké množství užitečných informací pro malé podniky a začínající podnikatele jak ušetřit na daních.

V Nizozemí se vedle státních daní odvádí i daně místní. Jednou z nich je např. majetková daň. Platby DPH probíhají podle pravidel Evropské unie. Platby se přiznávají periodicky, a to na zvláštním formuláři zhotoveném finančním úřadem. Pokud má firma nižší obrat, než je stanovený limit, nemusí se stát plátcem DPH.

Sociální pojištění

Každý, kdo má příjem pocházející z nizozemského území, se musí stát členem nizozemského sociálního systému.

Zákon o starobních důchodech zajišťuje nárok na starobní penzi v minimální výši 70 % minimální mzdy pro osoby starší 65 let. Zvláštní zákon upravuje také vdovské příspěvky, přídavky na děti a příspěvky pro postižené osoby.

Podle zákona je každá osoba s trvalým pobytem na nizozemském území pojištěna proti riziku výjimečných výdajů na zdravotní péči. Administrací národních pojišťovacích schémat jsou pověřeny různé instituce.

Ačkoli neexistují statutární podpůrné systémy, většina osob samostatně výdělečně činných si platí penzijní pojištění. Existuje více možností jak spořit na penzi – podnikatel může například využít služeb penzijního fondu nebo pojišťovací společnosti. Podnikatel může také spořit v rámci podnikání.

Při ukončení podnikání může být podnikateli ve zvláštních případech přiznán sociální příspěvek ve výši minimální mzdy – podnikatel musí být starší 55 let, podnikat minimálně 3 roky a ukončit podnikání z důvodu nízkých příjmů. Navíc musí být výdělečně činnou osobou v předešlých 7 letech, a to jako podnikatel nebo jako zaměstnanec.

Podnikatel může získat pro podnik podporu ze sociálního systému, pokud je v situaci, kdy je podnik perspektivní, ale banka mu nechce půjčit. Takové podpory mají většinou podobu půjčky. Podnik musí platit příspěvek obchodní komoře a obchodní asociaci.

Práva zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen platit zaměstnanci mzdu a sociální pojištění. V některých případech si pak od státu může nárokovat odpočet. Daňové výhody může získat také zaměstnavatel, který přijme do pracovního poměru učně nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Pro zaměstnání pracovníků z nečlenských zemí je nutné zvláštní povolení. Každý, kdo pracuje, má nárok přinejmenším na minimální mzdu nebo na její část podle typu úvazku. Každý zaměstnanec má nárok na minimální prázdninový bonus.

Zaměstnavatel odpovídá za bezpečnostní a zdravotní podmínky na pracovišti.

dan_z_prijmu

Životní předpisy

Každý podnikatel je povinen se ujistit, že jeho provozy neprodukují znečištění. Firmy znečišťující životní prostředí jsou v Nizozemí sankcionovány, vysoké pokuty nejsou výjimkou.

V závislosti na předmětu podnikání se podnikatel musí zaregistrovat u místního úřadu a informovat se o místních předpisech o ochraně životního prostředí. V některých případech musí podnikatel zažádat o zvláštní povolení. Podnikatelé, kteří splňují obecná pravidla Zákona o managementu životního prostředí, nemusí žádat o povolení, stačí, když se zaregistrují u místního úřadu. Obecná pravidla pokrývají zásady odpadového hospodářství, kontrolu hluku, ochranu půdy a skladování nebezpečných látek.

Anketa

Rozšíříte své podnikání do Nizozemí?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).