Hlavní navigace

Daňový systém v Nizozemsku

12. 3. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jako druhou zemi do našeho seriálu o daňových systémech evropských zemí jsme vybrali Nizozemsko, které předloni prodělalo radikální daňovou reformu. Tato reforma vycházela ze zásad Evropské unie a jejím hlavním cílem bylo posílit nizozemskou ekonomiku.

V lednu 2001 proběhla v Nizozemsku velká daňová reforma, která přiblížila nizozemský daňový systém zásadám Evropské unie. Nový systém zavedl mnohem širší základnu objektů zdanění, ale s menšími daňovými sazbami. Mezi základní cíle daňové reformy patřilo:

 • posílení nizozemské mezinárodní konkurenceschop­nosti
 • stimulace zaměstnanosti
 • snížení daňové zátěže pracovní síly
 • podpora trvale udržitelného rozvoje
 • zjednodušení

Jako hlavní nástroj stimulace zaměstnanosti a tím i výkonu nizozemské ekonomiky byl zvolen odklon od přímého zdanění práce a kompenzace ušlých daňových příjmů nepřímými daněmi, jako je DPH či ekologické daně. Tato tendence se uplatňuje i v ostatních členských státech EU a zcela určitě čeká i Českou republiku.

Jak tedy nový daňový systém v Nizozemsku vypadá?

Přímé daně
Jak již bylo uvedeno dříve, zatížení přímými daněmi znatelně pokleslo. Došlo ke snížení daňových sazeb, avšak byl podstatně rozšířen objekt daně, tedy výčet věcí či událostí, které dani podléhají.

Daň z příjmů fyzických osob (Income tax)
Daň z příjmů fyzických osob je uvalena na roční příjem fyzické osoby. Základní daňové sazby jsou:

 • 32,35 %
 • 37,60 %
 • 42 %
 • 52 %

(první dvě sazby obsahují kromě daně také příspěvky na sociální zabezpečení, druhé dvě nikoliv)

Daň z objemu mezd (Payroll tax)
Souvisí s daní z příjmů fyzických osob. Jedná se o daň strženou zaměstnancům z hrubé mzdy a odvedenou zaměstnavateli přímo daňovému úřadu. Většina občanů platí pouze tuto daň a nikoliv celou daň z příjmů z fyzických osob, nevyplňují daňové přiznání a spoléhají na zaměstnavatele. Jedná se tedy o něco podobného, jako jsou u nás zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Pojistné na sociální zabezpečení (Social security contributions)
Stejně jako předchozí dvě i tato „daň“ se váže na daň z příjmů fyzických osob. Platí zde stejné pravidlo jako u daně z objemu mezd. Pojistné sráží zaměstnavatel zaměstnanci a odvádí je. Osoby samostatně výdělečně činné si musejí pojistné sami vypočítat a odvést. Příspěvky se ukládají do tří samostatných systémů:

 • Systém podpory vdov a sirotků
 • Důchodový systém
 • Systém dodatečných léčebných výloh

Daň z dividend (Dividend tax)
Stejně jako daň z objemu mezd i daň z dividend souvisí s daní z příjmů fyzických osob. Je placena z výnosů z investic.

Daň z příjmů právnických osob (Corporate tax)
Daň z příjmů právnických osob je uvalena na zdanitelný zisk právnických osob, a to jak soukromých, tak veřejných. Daňové sazby jsou dvě a mají charakter mírné klouzavé progrese. Do 22.689 EUR je zisk zdaněn sazbou 30 %. Sazba nad tuto hodnotu je 35 %.

Daň dědická a darovací (Inheritance and Gift tax)
Pro obě daně platí, že je platí nabyvatel. Daňové sazby závisí na hodnotě darované (resp. zděděné) věci a blízkosti příbuzenského vztahu. Mají vždy minimální i maximální hodnotu. Existují mnohá osvobození, která se váží na charakter darované (resp. zděděné) věci. Např. nemovitosti se ale zdaňují v plné výši.

Daň ze sázkových her (Tax on games of chance)
Daň je uvalena na výhry, které přesáhnou 454 EUR. Daňová sazba je 25 % z hodnoty výhry. Daň obvykle odvádí přímo organizátor sázkové hry a výherce získává již čistou výhru.

Daň z nemovitostí (Property tax)
Zcela municipální daní, kterou platí majitelé či uživatelé nemovitostí. Sazbu určuje místní autorita.

Nepřímé daně
Nepřímé daně doznaly velkých změn, které se týkaly především rozšíření daňové základny (např. u spotřebních daní) a zvýšení daňových sazeb. Také došlo k zavedení některých nových daní především v oblasti ekologických daní.

Cla (Import duty)
Clo je uvaleno na dovážené zboží ze zemí mimo Evropskou unii. Jsou aplikovány různé celní sazby, které jsou určeny směrnicemi EU. Nižší jsou obvykle pro základní suroviny, vyšší pro hotové výrobky. Celý výnos jde do rozpočtu Unie.

Daň z přidané hodnoty (Value added tax)
Jedná se o všeobecnou daň ze spotřeby, která vstupuje do cen zboží a služeb a je odváděna výrobci a všemi mezičlánky prodejního řetězce. Daň odvádějí všechny firmy, neexistuje registrační limit jako u v ČR. Firmy si také mohou odečítat již zaplacenou DPH jiným firmám. Daňové sazby jsou tři:

 • základní sazba 19 %
 • snížená sazba 6 % (především na potraviny a léčiva)
 • nulová sazba (především na exportované zboží a služby)

Osvobozeny od DPH jsou například zdravotní, vzdělávací, sociální služby, pojišťovnictví, poštovní, pohřební, sportovní služby apod.

Spotřební daň (Excise duty)
Daň je uvalena na určité výrobky, jako je například benzín a jiná paliva, tabákové výrobky, alkohol a alkoholické výrobky. Speciální spotřební daň je také uvalena na vybrané nealkoholické nápoje. Stejně jako u DPH vstupuje daň do konečné ceny pro spotřebitele.

Daň z vybraných transakcí (Taxes on legal transactions)
Jedná se o daň z převodu nemovitostí, daň z pojištění a daň z kapitálu.

 • Daň z převodu nemovitostí (Transfer tax)  – Je uvalena na převod nemovitého majetku. Daňová sazba je 6 % z hodnoty nemovitosti.
 • Daň z pojištění (Insurance tax)  – Je uvalena na placené pojistné u vybraných typů pojištění. Sazba je 7 % z placeného pojistného. Osvobozena jsou životní, úrazové, invalidní a zdravotní pojištění, pojištění proti nezaměstnanosti a pojištění dopravy.
 • Daň z kapitálu (Capital duty)  – Je uvalena na vložený kapitál do společností působících v Nizozemsku. Sazba je 0,55 % a je počítána z čistého vloženého jmění (aktiva mínus pasiva) nebo z nominální hodnoty podílu. Daň obsahuje celou řadu výjimek.

Daň z motorových vozidel (Motor vehicle tax)
Je placena majiteli vozidel, její výše záleží na typu vozidla, hmotnosti a typu paliva. Daňová sazba je ovlivněna regionem, kde má majitel vozidla trvalé bydliště, resp. u právnické osoby sídlo.

Daň z těžkých vozidel (Tax on heavy vehicles)
Daň je uvalena na vozidla těžší než 12 tun a je vybírána za možnost využití dálnic. Daňová sazba je závislá na počtu náprav vozidla (do tří, tři a více) a na typu motoru (normy euro I, euro II atd.). Daň je možné platit denně, týdně, měsíčně a ročně.

skoleni9_11

Daň z osobních vozidel a motocyklů (Tax on private cars and motorcycles)
Daň je obsažena v ceně nového vozidla a je odváděna výrobcem. Daňová sazba je závislá na prodejní ceně vozidla či motocyklu a pro dieselové motory je zvýšená. Na dovezené automobily se uplatňuje také, ale alikvotně ke stáří vozidla. Minimální sazba je 10 %.

Ekologické daně (Environmental taxes)
V Nizozemsku existuje několik ekologických daní, které jsou všechny poměrně nové. Jsou to následující:

 • Daň z paliv (Fuel tax)
  Daň je uvalena na pohonné hmoty (benzín, nafta apod.), zemní plyn, svítiplyn, uhlí atd. Je uvalena společně se spotřební daní. Platí ji výrobci či dovozci. Osvobození platí v případě, kdy jsou paliva určena k jiným účelům než jako paliva. Sazby jsou například následující:
  • Benzín (1000 l) – 12,04 EUR
  • Nafta (1000 l) – 13,29 EUR
  • Uhlí (1 tuna) – 11,22 EUR
 • Daň z podzemní vody (Tax on groundwater)
  Daň je uvalena na subjekty čerpající podzemní vodu, jako jsou například výrobci pitné vody, zemědělci apod. Daňová sazba je 0,16 EUR za m3 vody. Existují četná osvobození, např. v případě čerpání vody pro vysušování či naopak zavlažování pozemků.
 • Daň ze stáčené vody (Tax on tap water)
  Daň je uvalena na výrobce stáčené balené vody. Sazba je 0,13 EUR za m3 vody.
 • Daň z odpadu (Tax on waste)
  Uvalena na činnosti spojené s likvidací odpadů. Platí jí majitelé skládek a spaloven. Sazba pro ukládání na skládky je 12,61 EUR za 1 tunu odpadu. U spalitelného odpadu, který je přesto uložen na skládku, je sazba dokonce 65,44 EUR za 1 tunu odpadu. V případě spaloven je uplatňována nulová sazba.
 • Regulační energetická daň (Regulatory energy tax)
  Daň je uvalena na spotřebu zemního plynu a elektřiny či tekutých paliv, pokud jsou použity jako substituty plynu. V nákupní ceně jí platí komerční subjekty a domácnosti, kterým je ale vrácena ve slevách na jiných daních. Odvádí ji výrobci a distribuční společnosti. Zemní plyn je zdaněn do maximálního objemu 1 milion m3 ročně, elektřina do objemu 10 milionů kWh za rok. Každý spotřebitel získává slevu 142 EUR. Sazby jsou například následující:
  • zemní plyn (m3) – 26,50 centů
  • elektřina (kWh) – 12,85 centů
  • LPH (kg) – 33,25 centů

Anketa

Který daňový systém považujete za lepší?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).