Hlavní navigace

Placené parkoviště neznamená jistotu pro váš majetek

5. 2. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kdo odpovídá za vykradené auto na parkovišti? Odpověď se zdá být jednoduchá, má ale háček. A jak je to s vašimi právy, pokud se vezete jako zákazník taxislužby?

V první části našeho dnešního textu se zaměříme na jeden zajímavý a častý  právní problém spojený s tím, pokud vám vykradou automobil na placeném parkovišti. Dále se také budeme věnovat otázce taxislužby (resp. ochrany spotřebitele na tomto úseku).

Kdo odpovídá za vykradené auto na parkovišti ?

V praxi často lidem není zcela jasná otázka: Pokud mi vykradou  na placeném parkovišti moje auto,  mám nárok na náhradu vzniklé škody od majitele parkoviště?     

Tuto věc řeší primárně občanský zákoník v ustanovení § 435: Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.

Právní praxe je ale často odlišná

Nicméně z pohledu praxe se realita podle relevantní  judikatury někdy liší:

Dle judikátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2004 ( 25 Cdo 1174/2003) :
Provozovatel parkoviště, který se zákazníkem uzavřel dohodu o pronájmu parkovacího místa, aniž se zavázal dopravní prostředek po dobu umístění střežit, nenese objektivní odpovědnost za škodu na dopravním prostředku podle ustanovení § 435 obč. zákoníku. Čtěte také: Co dělat, když nemáte na pojistku?

V posuzovaném případě vyšel  soud mj. ze zjištění, že vozidlo bylo odcizeno z parkoviště, které (jak na informačních tabulích, tak na lístku vydávaném automatem při vjezdu) žalovaná osoba označovala za parkoviště nehlídané a které bylo umístěno na volně přístupném prostranství. Vjezd a výjezd vozidel byl uzavřen závorou sloužící k automatickému výběru parkovného a byl za tímto účelem monitorován kamerovým systémem.  Obsluha parkoviště měla za úkol zabezpečit jeho plynulé fungování a výběr parkovného, nikoliv střežení zaparkovaných vozů.

Za tohoto skutkového stavu bylo  zřejmé, že umožněním vjezdu na parkoviště a vystavením lístku k následné úhradě parkovného byla mezi účastníky řízení uzavřena dohoda o pronájmu parkovacího místa, nikoliv dohoda o umístění vozu na hlídané parkoviště se závazkem jej po dobu umístění střežit.

V praxi musíme důsledně rozlišovat parkoviště placené a hlídané-placené

Pokud je  parkoviště, kde vám vykradou vašeho čtyřkolového miláčka, jen tzv. placené a nikoliv hlídané (to bývá  většinou  i dražší),  tak se úhrady od provozovatele parkoviště nedočkáte.

Nevydal si doklad, odevzdej průkaz

Mnohý z nás občas potřebuje využít služeb taxi. Vždyť kdo někdy nepospíchal,  aby  na poslední chvíli stihl začátek divadelního představení, schůze bytového družstva  či utkání třetí ligy házené žen?

Možná jste si položili otázku,  zda si musí  občan o doklad z taxametru říkat sám, nebo je řidič povinen vydat  mu ho automaticky?  A co následuje v případě, pokud řidič taxislužby nevydá cestujícímu doklad? 

Taxislužba je nyní regulována především  zákonem  č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplnění.

Silniční dopravou  rozumíme  souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.

Poplatky
(3500x100)

Provozovatel taxislužby je oprávněn provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které je pro tyto účely evidováno dopravním úřadem. 

Je povinen zajistit, aby vozidlo taxislužby bylo při výkonu taxislužby, kterým se rozumí nabízení nebo vykonávání přepravních služeb, označeno střešní svítilnou s nápisem „TAXI“ a vybaveno úředně ověřeným a zaplombovaným taxametrem. Jeho nedílnou součástí je tiskárna a paměťová jednotka schopná uchovávat denní a měsíční zaznamenané hodnoty o provozu vozidla alespoň po dobu pěti let ode dne jejich záznamu. 

Vozidlo, které je opatřeno střešní svítilnou s nápisem „TAXI“, není přípustné využívat k provozování jiného druhu silniční dopravy bez zakrytí této svítilny.

Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby řidič při výkonu taxislužby používal taxametr a po ukončení jízdy bez vyzvání  vydal cestujícímu nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného, pořízený jako výstup z tiskárny taxametru. 

Provozovatel  je dále povinen zajistit, aby k výkonu taxislužby bylo užito pouze vozidel označených a vybavených předepsaným způsobem. 

skoleni_4_3

In media res:

Důsledkem nevydání dokladu o zaplacení jízdného z tiskárny taxametru cestujícímu je odebrání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby – viz. § 21 odst. 9 ve spojení s § 21 odst. 13 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Jak také  judikoval Městský  soud  v Praze, správní úřad nemá možnost správní úvahy (neboli  diskrece)  o tom, zda řidiči v případě nevydání dokladu o zaplacení průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby odebere, či nikoliv. Správní úřad  to  provést musí.

K osobním a majetkovým poměrům řidiče taxislužby nemůže správní orgán při rozhodování o odebrání průkazu o způsobilosti přihlížet. Stejně tak k nim nepřihlíží ani soud při přezkumu zákonnosti takového rozhodnutí. – viz. například  rozsudek  Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2007, čj. 9 Ca 305/2005– 33

Autor článku

Autor působí jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě v Brně a jako právník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).