Hlavní navigace

Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

5. 1. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Rok 2010 by se dal nazvat rokem utahování opasků. Úsporná opatření zasahují i do oblasti sociálního pojištění. Přinášíme podrobný přehled změn.

Janotův úsporný balíček, který má zpomalit rostoucí díru v rozpočtu, si posvítil mimo jiné i na sociální pojištění. Změny přináší většinou zpřísnění nároku na výplatu důchodu.Čtěte více: Dopady Janotova balíčku: zchudneme v roce 2010?

Zvyšuje se vyměřovací základ

V oblasti sociálního pojištění se odkládá původně plánované opatření, které by snížilo sazbu pojistného, které hradí zaměstnavatel, na 1,4 %. Výše pojistného tedy zůstává zachována na 2,3 %. Zaměstnavatelům také zůstává možnost odečíst si jednu polovinu zúčtované částky zúčtované na náhradě mzdy dočasně práceneschopných zaměstnanců. Pro letošek zaměstnavatelé nemohou uplatnit ani slevy na pojistném za své pracovníky, kteří mají mzdu nižší než 1,15násobek průměrné mzdy. Čtěte více: Změny a novinky roku 2010 v kostce

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného se v případě zaměstnanců pro letošek zvyšuje ze 48násobku na 72násobek průměrné měsíční mzdy, tedy na částku 1 707 048 Kč. Stejné částce se rovná i maximální vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Maximální vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné pro rok 2010 je 94 836 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy.

Zvyšuje se minimální záloha pro OSVČ

Pro OSVČ dochází také ke změně výše záloh na pojistné na důchodové pojištění. OSVČ vykonávající hlavní činnost budou v roce 2010 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1731 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí měsíčně platit minimálně  693 Kč.

Nemocenské pojištění zůstává pro OSVČ i nadále dobrovolné. Minimální pojistné na nemocenské pojištění činí pro hlavní i vedlejší samostatnou činnost 56 Kč měsíčně.

Nemocenské pojištění – změny především ve výpočtu dávek

Do dávek nemocenského pojištění patří nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Počátkem roku 2010 se mění postup výpočtu těchto dávek, změny by však měly platit pro období jednoho roku – do 31.12.2010.

Při výpočtu dávek nemocenského pojištění se vychází z denního vyměřovacího základu, kdy rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí události, která zakládá nárok na tuto dávku.  Novinka ve výpočtu se týká redukce denního vyměřovacího základu, kterou určují tři redukční hranice. Ty se od 1.1.2010 zvýšily ze 786 Kč na 791 Kč, ze 1178 Kč na 1186 Kč a ze 2356 Kč na 2371 Kč.

V souvislosti s redukcí se také na období jednoho roku ruší výhoda pro redukci denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. U mateřské dochází ke snížení ze 70 % na 60 % vyměřovacího základu. I vyměřovací základ bude snížen. Do první redukční hranice se v roce 2010 nebude započítávat 100 %, ale jen 90 %. Například matky s hrubou mzdou 15 000 Kč a 25 000 Kč tak oproti roku 2009 dostanou o 2370 Kč, respektive o 3810 Kč méně. Stejná úprava se použije i ve výpočtu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Novým rokem došlo také ke sjednocení procentní sazby, kterou se stanovuje denní výše nemocenské, na 60 %. V praxi to znamená, že už nebude záležet na tom, jak dlouho budete v pracovní neschopnosti, po celou dobu se bude vyměřovat nemocenská stejným procentem. V roce 2010 se tedy nebude aplikovat sazba 66 % od 31. dne nemoci, 72% sazba od 61. dne nemoci a 70% sazba pro peněžitou pomoc v mateřství. Podobné téma: Důležité změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2010

Během prvních třech dnů ošetřování člena domácnosti navíc nepočítejte s vyplacením ošetřovného, protože i zde se zavádí tzv. karenční doba.

Pokud pobíráte dávky nemocenského pojištění již od roku 2009, od prvního ledna až do konce roku 2010 se sníží na úroveň, kterou určil úsporný balíček. Výjimka se vztahuje pouze na ošetřovné.Vzhledem k výše uvedenému se OSVČ vyplatí raději sáhnout po soukromém zdravotním pojištění, které nahradí příjem v nemoci.

Příklady srovnání roku 2009 a 2010

2009

Vyměřovací základ zaměstnankyně v rozhodném období činí 300 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí je 821,91 Kč (300 000 Kč : 365 dnů).

Částka do výše  první redukční hranice 786 Kč se v roce 2009  započítává ve  výši 100 %. Z částky mezi první a druhou redukční hranici (821,91 – 786 = 35,91) se započítá 60 %, tj. 35,91 Kč x  0,60 = 21,55 Kč.Denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 808 Kč (786 Kč +21,55 Kč), výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den je 70 % denního vyměřovacího základu, tj. 808 Kč x 0,70 =  566 Kč. Při měsíčním příjmu 25 000 Kč činní denní výše dávky 566 Kč, za kalendářní měsíc (30 dní)  činí peněžitá pomoc v mateřství  16 980 Kč.

2010

Při stejném vyměřovacím základu 300 000 Kč by měl v roce 2010 činit denní vyměřovací základ před redukcí rovněž 821,91 Kč.

Částka do výše první redukční hranice 791 Kč se v roce 2010  započítává 90 %, tj.  711,90 Kč (791×90 % ). Z částky mezi první a druhou redukční hranicí (821,91 – 791= 30,90) se započítá 60 %, tj. 30,91 Kč x 0,60 = 18,55 Kč. Denní vyměřovací základ  po zaokrouhlení činí 731 Kč (712+18,55). Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu, tj. 731×60 % = 439 Kč. Při stejné měsíční mzdě 25 000 Kč by měla zaměstnankyně pobírat 439 Kč za kalendářní den. Peněžitá pomoc v mateřství by tak v roce 2010 činila za kalendářní měsíc (30 kalend. dní) 13 170 Kč.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodové pojištění bez zápočtu studia

Změny důchodového pojištění se týkají především úpravy důchodového věku, koncepce invalidity a potřebné doby pojištění. Nároky, které vzniknou před 1.1.2010, budou zachovány dle původních pravidel. Podobné téma: Kdo si s protikrizovým zákonem polepší?

První změnou, je vyloučení studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole z náhradní doby pojištění. Studenti se v tomto období mohou pojištění účastnit dobrovolně. Nejnižší měsíční pojistné, které mohou měsíčně platit je 1660 Kč. Doba studia na zmíněných školách absolvovaných do 31.12.2009 se započítává maximálně po dobu 6 let. Pro nároky invalidního důchodu se ale doba studia považuje za dobu pojištění i v případě, že byla získána až po roce 2009.

Okruh důvodů, pro které se můžete dobrovolně účastnit důchodového pojištění bez časového omezení, se rozšiřuje. Nově přibývá jakékoliv studium po roce 2009, doba pobytu v cizině, kdy osoba následuje manžela, který působí jako diplomat a doba, po kterou osoba byla poslancem v Evropském parlamentu. Dobrovolně se pojištění mohou účastnit jen osoby starší 18 let.

Starobní důchod

Změna v ustanovení zákona o důchodovém pojištění přináší novinky také v případě nároku na přiznání řádného starobního důchodu. Dosud platilo, že pojištěnec musel dosáhnout důchodového věku a získat minimálně 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění bude postupně zvyšovat až na 35 let podle toho, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku.

Potřebná doba pojištění
Kalendářní rok dosažení důchodového věku Potřebná doba pojištění
před rokem 2010 25 let
2010 26 let
2011 27 let
2012 28 let
2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let
po roce 2018 35 let

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Nebudete-li mít k datu dosažení důchodového věku potřebnou dobu pojištění, nebude vám důchod až do doby, než ji získáte, přiznán.

Zpřísňuje se také nárok na tzv. poměrný starobní důchod. V minulosti platilo, že pokud jste nedosáhli potřebné doby pojištění, stačilo dosáhnout věku 65 let a minimálně 15 let potřebné doby pojištění. Nově se hranice potřebného věku i doby pojištění postupně navyšuje. Potřebný věk přestává být jednotný. Jeho výše se nyní odvozuje od důchodového věku muže stejného data narození, ke kterému se vždy připočte pět let. Potřebná doba pojištění se pro tyto účely prodlužuje na 20 let. Podobné téma: Důchodci  nebudou moci pracovat déle než dva roky

Potřebný věk a potřebná doba pojištění
Potřebný věk v roce: Potřebná doba pojištění
65 let před rokem 2010 15 let
důch.věk muže stejného data narození (SDN) + 5 let v roce 2011 17 let
důch.věk muže SDN + 5 let v roce 2012 18 let
důch.věk muže SDN + 5 let v roce 2013 19 let
důch.věk muže SDN + 5 let po roce 2013 20 let

Zdroj: MPSV

Pokud jako pojištěnec, kterému již byla vyměřena určitá výše starobního důchodu vykonáváte dál výdělečnou činnost, můžete požádat o zvýšení procentní výměry. Výpočtový základ je tak nově možné zvýšit o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů, ve kterých výdělečnou činnost vykonáváte nebo o 0,4 % za každých 360 dnů podle toho, v jaké výši je starobní důchod vyplácen (poloviční nebo plná výše). Zvýšení je možné realizovat až po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti.

Poživatel starobního důchodu může nově pracovat v pracovněprávním vztahu jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. Pokud by však žádal o předčasný starobní důchod a zároveň vykonával výdělečnou činnost, nebude mu důchod přiznán až do dosažení hranice důchodového věku.

Novým rokem se mění výpočet předčasného starobního důchodu

Pro nároky na předčasný starobní důchod, které vzniknou až po novém roce, dochází ke změnám ve stanovení předčasného starobního důchodu. Pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, , sníží se procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 dnů. V opačném případě se od 721. dne sníží výměra za každých (i započatých) 90 dnů o 1,5 % výpočtového základu.

Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010?

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Od prvního ledna se ruší věková hranice 55 let u žen a 58 let u mužů pro nárok na vdovský/vdovecký důchod. Věková hranice se sjednotila  a bude stanovována jako věk o 4 roky nižší, než hranice důchodového věku muže stejného data narození. V případě, že tento věk je vyšší než hranice pro dosažení vlastního důchodového věku, započítává se vlastní důchodový věk.

Dojde-li po zániku nároku na tyto důchody k jeho obnově, nesmí být nová procentní výměra nižší, než procentní výměra původně vypláceného důchodu.

Invalidní důchod

V oblasti invalidních důchodů dochází ke změně celé koncepce. Nově se ruší rozdělení na plný a částečný invalidní důchod. Nově se vyplácí pouze jedna dávka invalidního důchodu, jejíž výše závisí na tom, do kterého ze tří stupňů invalidity osoba patří.

Invalidní stupně jsou rozděleny podle toho, jak poklesla pracovní neschopnost pojištěnce: 

  • Pokles nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 % = invalidita prvního stupně.
  • Pokles nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 % = invalidita druhého stupně.
  • Pokles nejméně o 70 % = invalidita třetího stupně.

Pro nárok na invalidní důchod je nutné splnit také potřebnou dobu pojištění. Např. u pojištěnce ve věku do 20 let je to méně než rok, nad 28 let je to pět let a ve věku vyšším než 38 let alespoň 10 let pojištění v posledních 20 letech. Podobné téma: Podmínky nároku na důchod se zpřísňují, dotknou se všech

Potřebná doba pojištění u invalidního důchodu
do 20 let méně než 1 rok
od 20 do 22 let 1 rok
od 22 let do 24 let 2 roky
od 24 let do 26 let 3 roky
od 26 let do 28 let 4 roky
nad 28 let 5 roků

Zdroj: MPSV

Procentní výměra invalidního důchodu za každý celý rok činí: 

školení září Dáša

  • 0,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu I. stupně
  • 0,75 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu II. stupně
  • 1,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu III. stupně

V případě že dojde ke změně stupně invalidity, změní se i výše vypláceného důchodu. Nová dávka se však nepřepočte celá, ale její výše se upraví pomocí koeficientu. Při změně stupně invalidity se nově také nezkoumá potřebná doba pojištění, jako tomu bylo dosud.

Příklad: Pokud je pojištěnci vyplácen invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně (0,5% sazba) a zdravotní stav se zhorší na úroveň klasifikace invalidity druhého stupně (0,75% sazba), výše důchodu se vynásobí koeficientem 1,5 (0,75 : 0,5 = 1,5). V případě zhoršení na třetí stupeň se důchod vynásobí koeficientem 3 (1,5 : 0,5 = 3).

Po dosažení 65 let nárok na invalidní důchod zaniká a začíná se vyplácet starobní důchod. Výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů, na které vznikl nárok před 1.1.2010, se nemění.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).