Hlavní navigace

Zaměstnavatel neplatí? Pracovní poměr zrušte okamžitě, dostanete až sto tisíc

19. 1. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V posledních měsících se do insolvenčních řízení dostávají i firmy zvučných jmen. Kde nic není, ani pracovník nebere, ale přesto své peníze dostanete.

Že se vašemu zaměstnavateli zrovna nebo dlouhodobě nedaří, je smutné, ale rizika podnikání nese výhradně on. Pokud jste v pracovním poměru, náleží vám za vykonanou práci mzda nebo plat, bez ohledu na hospodářské výsledky zaměstnavatele. Uvedenou zásadu výslovně potvrzuje i zákoník práce, když stanoví pravidlo, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance.

Když firma neplatí

Může se však stát, že  se váš zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, a vy tak svůj výdělek nedostanete. Mezi poslední příklady patří například Oděvní podnik známý jako OP Prostějov, který sám sebe v pondělí 18.1.2010 poslal do insolvenčního řízení. Jen na pracovně-právních závazcích přitom firma dluží svým zaměstnancům 21 187 884 Kč. Nikdo pak po vás nemůže spravedlivě požadovat, abyste setrvávali u zaměstnavatele, který vám za práci neplatí. Zákoník práce vám proto umožňuje rozvázat pracovní poměr, a to i jeho okamžitým zrušením. Více: Krach firem nemusí být pro jejich zaměstnance problém

Stačí 15 dnů prodlení

Svůj pracovní poměr můžete okamžitě zrušit, jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

Mzda nebo plat jsou přitom splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám vzniklo právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu v rámci zákonem stanoveného období jejich splatnosti určuje zaměstnavatel, a to po projednání s odborovou organizací, působí-li u zaměstnavatele odbory, pokud výplatní termín není sjednán v kolektivní smlouvě.

Pozor však na promeškání lhůt. Takto okamžitě můžete pracovní poměr zrušit pouze pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dověděli, ale nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

S cestovným a příspěvky neuspějete

Pokud chcete rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, musíte si uvědomit, že každé peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem není mzdou (platem) nebo náhradou mzdy (platu). Mzdou, ani náhradou mzdy nejsou například cestovní náhrady poskytované v souvislosti s uskutečněnou pracovní cestou, ani peněžitá plnění jako různé příspěvky na kulturní a sportovní akce, rekreaci atp. Takže případné okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení takovýchto požitků by bylo neplatné.

Výpověď lze podat i při neplacení během nemoci

Naproti tomu přichází v úvahu za podmínek stanovených zákoníkem práce okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení (opožděné vyplacení) náhrady mzdy nebo platu za 1. resp. 4. až 14. kalendářní den nařízené karantény nebo dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Tato náhrada mzdy nebo platu se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské (tj. především ošetřujícím lékařem vydaného rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o jejím ukončení, resp. potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti na předepsaných tiskopisech), a to v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto dokladů.

Co je okamžité zrušení

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním úkonem – zaměstnance, nezávislým na projevu vůle druhého účastníka pracovněprávního vztahu – zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy nepotřebuje k ukončení pracovního poměru souhlas zaměstnavatele, jako je tomu v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, ani nemusí čekat na uplynutí výpovědní doby, jako je tomu při rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Zaměstnavatel je povinen vyhlásit, do kdy nejpozději před výplatním termínem je třeba předložit doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena. Ale pozor, pokud předložíte příslušné doklady později, poskytne vám zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu zaměstnanci až v následujícím výplatním termínu. Pak nejde o chybu zaměstnavatele či jeho včasné neplnění závazků, zaměstnavatel tedy není v prodlení s výplatou a vy nejste oprávněni k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Jak správně okamžitě zrušit pracovní poměr

Okamžité zrušení pracovního poměru musíte provést písemně, musíte v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musíte je ve stanovené době doručit zaměstnavateli, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Z judikatury (rozhodovací praxe a stanovisek soudů)

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2002, spis. zn. 21 Cdo 1151/2001

Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru pro nezaplacení mzdy nebo náhrady mzdy je dán, i kdyby zaměstnavatel ještě před doručením okamžitého zrušení uspokojil mzdový nárok zaměstnance, jestliže byla dlužná mzda nebo náhrada mzdy zaplacena až po uplynutí 15 dnů po její splatnosti. K dodatečnému uspokojení zaměstnancova nároku může být přihlédnuto pouze v rámci posouzení, zda jednání zaměstnance nepředstavovalo zneužití práva.

Pracovní poměr končí okamžikem doručení zrušovacího projevu (oznámení, sdělení, dopisu) zaměstnavateli. Pracovní poměr je tedy ukončen, jakmile příslušnou písemnost obsahující projev vůle ukončit pracovní poměr jeho okamžitým zrušením osobně doručíte zaměstnavateli – např. do podatelny nebo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, popř. personálnímu útvaru. Na vaši žádost je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti písemně potvrdit. A tento požadavek vám rozhodně doporučujeme, abyste případně mohli prokázat, že pracovní poměr ukončil řádným (platným) způsobem, jakož i s ohledem na jeho právo na uspokojení mzdových nároků. Pokud dopis doručíte poštou, pak váš pracovní poměr končí dnem, kdy byla písemnost zaměstnavateli doručena.

FIN21

O odstupné nepřijdete

Pokud okamžitě zrušíte pracovní poměr proto, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, máte právo na odstupné, a to ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Nárok na odstupné, stejně jako na dlužnou mzdu nebo plat či jejich část, můžete uplatnit u úřadu práce, který vás uspokojí vaše mzdové nároky namísto insolventního zaměstnavatele. Zaměstnanec, resp. i bývalý zaměstnanec insolventního zaměstnavatele může při splnění předepsaných podmínek dostat od státu aktuálně max. 105 939 Kč. Více: Zaměstnavatel je v konkursu? Máte nárok na peněžitou pomoc

Anketa

Kdyby vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu:

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).