Hlavní navigace

Důležité změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2010

4. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kromě vyššího pojistného nově nestačí peníze odeslat v poslední den splatnosti. Nevyplatí se ani neodevzdat povinný přehled pojišťovně.

Mění se termín splatnosti plateb pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance a přijatou změnou tak pro zaměstnavatele dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní a sociální pojištění. S účinností od 1. ledna 2010 je pojistné placené zaměstnavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tento postup se poprvé uplatní při platbě pojistného na zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2009 – to znamená, že pojistné za zaměstnance za tento měsíc je nově splatné nejpozději dne 20. 1. 2010.

Jednou z povinností zaměstnavatele je nejpozději v den splatnosti pojistného předat zdravotním pojišťovnám, jejichž pojištěnce zaměstnává, vyplněný formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. V návaznosti na změnu termínu splatnosti pojistného tak dochází i ke změně termínu pro podání „Přehledu“. Bez ohledu na stanovený den výplaty je zaměstnavatel povinen předat tento „Přehled“ zdravotním pojišťovnám (a rovněž uhradit příslušné pojistné na zdravotní pojištění) v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Přečtěte si také: Pro koho je zdravotní pojištění povinné a kdo se mu může vyhnout?

Pojistné se ve zdravotním pojištění platí v české měně buď na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb, případně vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

Pozor na přesně stanovený den platby

Za den platby pojistného se považuje:

a) v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,

b) v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

S účinností od 1.1.2010 je dnem platby pojistného den, kdy došlo k připsání platby pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny.

Přečtěte si také: Desetník: Platit daně na poslední chvíli už nepůjde

Pojistné a vyměřovací základ se zvyšují

Nová minimální měsíční záloha OSVČ na pojistné  činí 1601 Kč. Tuto minimální zálohu platí od ledna 2010 osoby samostatně výdělečně činné, které:

  • zahájí samostatnou výdělečnou činnost v roce 2010 (mohou si však platit i zálohu vyšší)
  • podnikaly již v roce 2009, případně v letech předcházejících, a platily v roce 2009 zálohu nižší než 1601 Kč

Maximální vyměřovací základ OSVČ i zaměstnance je nově určen sazbou 72násobku průměrné mzdy 23 709 Kč a je tedy v roce 2010 stanoven částkou 1 707 048 Kč.

Protože se k datu 1. ledna 2010 s nezměnila výše minimální mzdy, zůstává minimálním vyměřovacím základem zaměstnance i nadále (již čtvrtým rokem) minimální mzda 8000 Kč. Je zajímavé, že jak minimální, tak maximální vyměřovací základ platí i pro osoby – zaměstnance ze států Evropské unie, a to včetně zaměstnanců ze států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ze Švýcarska i u zaměstnanců z ostatních (tzv. „třetích) zemí. Musí však být splněny podmínky, kdy jsou tyto osoby zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky a jsou považovány z pohledu českého systému veřejného zdravotního pojištění za zaměstnance.

Při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností platí částka maximálního vyměřovacího základu pro úhrn příjmů z obou těchto činností. Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více zaměstnání, dosažené částky hrubých příjmů se pro účely výpočtu maximálního vyměřovacího základu sčítají.

Přečtěte si také: Změny a novinky roku 2010 v kostce

Pro osoby bez příjmů pojistné nezdražilo

Nejméně početnou skupinou plátců pojistného jsou osoby bez zdanitelných příjmů.  Jedná se o pojištěnce s trvalým pobytem na území České republiky, kteří nejsou v rámci kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnáni, nepodnikají jako OSVČ a ani nepatří mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. Vyměřovacím základem pro placení pojistného je u těchto osob minimální mzda, takže měsíční částka pojistného tak bude i v roce 2010 činit 1080 Kč (13,5 % z částky 8000 Kč).

skoleni_4_3

Na chytráky mají zdravotní pojišťovny metr

A jedna zajímavost závěrem. Pokud zaměstnavatelé (měsíčně) nebo OSVČ (ročně) nepodávají zdravotní pojišťovně Přehled, může jim tato rozhodnutím stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného. Pokud zdravotní pojišťovna nemůže pro nedostatek podkladů stanovit pravděpodobnou výši příjmů zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné, má se pro účely stanovení pravděpodobné výše pojistného slovy zákona za to, že jejich měsíčním příjem je částka ve výši 1,5 násobku všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. V této souvislosti činí v roce 2010 měsíční výše pravděpodobného pojistného:

  • u zaměstnance (zaměstnavatele) 4715  Kč
  • u osoby samostatně výdělečně činné 2358 Kč  

Zdravotní pojišťovnu tak snadno neobelstíte. Forma stanovení pravděpodobné výše pojistného totiž představuje poměrně účinný nástroj, jehož prostřednictvím může zdravotní pojišťovna zákonným způsobem svoje pohledávky vůči provinilcům uplatňovat.

Anketa

Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010?

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).