Hlavní navigace

Rozsudek pro zmeškání: každý svého štěstí strůjcem, to platí i u soudu

5. 8. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Když dostanete předvolání k soudu a to budete ignorovat, soud rozhodne bez vás. Ledaže byste měli omluvu, která vaši absenci hodnověrně vysvětlí. Musíte ji ale poslat včas.

Již před časem jsme varovali dlužníky před podceňováním platebního rozkazu ve článku Platební rozkaz nepodceňujte. Obdobná nebezpečí v praxi skrývá také rozsudek pro zmeškání. I ten může soud vydat bez slyšení žalovaného dlužníka – účinnou a správnou obranou dlužníků a jiných povinných osob tak rozhodně není nepřebírání soudních zásilek a ignorování předvolání k jednání soudu. Soudní spor lze prohrát také tzv. kontumačně.

Rozsudek pro zmeškání

Zmešká-li žalovaný bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkající se sporu, za nesporná – a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání.

Podmínkou je, že žalovanému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a že byl o následcích nedostavení se poučen. Pro zmeškání žalobce však kontumační rozsudek vydat nelze.

Dostaví-li se žalovaný k prvnímu jednání, které se věci konalo, rozsudek pro zmeškání už nelze později vydat, i když se k dalším jednáním bez omluvy nedostavuje. Za nedostavení se k jednání se nepovažuje, pokud se na přelíčení dostaví místo žalovaného zmocněnec vybavený plnou mocí.

Obrana jen na základě omluvitelných důvodů

Soud může na návrh žalovaného kontumační rozsudek pro zmeškání zrušit a znovu nařídit projednání věci, pokud žalovaný zmešká z omluvitelných důvodů první jednání ve věci, v němž byl tento rozsudek vynesen. Takový návrh může účastník soudního řízení podat nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání. Musí jít o relevantní důvody jako např. náhlé onemocnění atp., důvodnost omluvy musí žalovaný soudu prokázat.

Jinak hrozí exekuce

V době panující finanční krize a hospodářské recese se mnozí lidé nebo firmy dostávají do finanční tísně, kdy řádně a včas neplní své peněžité nebo jiné závazky. O to jsou nyní otázky exekuce, kdy je nuceně vymáháno splnění povinnosti uložené vykonatelným rozhodnutím, ať již soudu nebo správního úřadu, jež není plněno dobrovolně, častější a aktuálnější.

Jednou z takových otázek je, zda případné vady soudnímu výkonu rozhodnutí (exekuci) předcházejícího (tedy nalézacího) soudního řízení mohou ovlivnit provedení exekuce (zabránit jí)? Případné vady nalézacího řízení (včetně právě kupř. absence podmínek pro vydání rozsudku pro zmeškání), byť by skutečně existovaly, se do řízení o výkon rozhodnutí (exekučního řízení) nepřenášejí; to ostatně připomněl v jednom ze svých nedávných rozhodnutí i Nejvyšší soud České republiky.

Exekuce může proběhnout také na základě kontumačního rozsudku, byť nebyly splněny podmínky pro jeho vydání.

Později už dlužníkovi nikdo nepomůže

Okolnost, že se povinný v nalézacím řízení k nařízenému jednání nedostavil z omluvitelných důvodů, je pro posouzení vykonatelnosti rozsudku (pro zmeškání), nebyl-li postupem předepsaným občanským soudním řádem zrušen, bez významu.

školení účto Kučerová

Je proto třeba, aby vedle dalšího účastníci soudního řízení zejména řádně a včas přebírali písemnosti od soudu a řádně a včas plnili své povinnosti, které jim ukládá zákon nebo podle zákona uloží soud (v jim adresované výzvě). Toto varování je ještě naléhavější od 1. července 2009, kdy vstoupila v účinnost novela občanského soudního řádu – zákon č. 7/2009 Sb., která soudům ulehčuje doručování zásilek a naopak zpřísňuje pro účastníky řízení následky nepřevzetí zásilky nebo vyhýbání se jejímu doručení (základem nové právní úpravy je institut adresy pro doručování); to vše by mělo přispět k zefektivnění a zrychlení soudního řízení.

Předpoklady exekuce – právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Nesplní-li povinný (dlužník) dobrovolně, co mu ukládá exekuční titul (např. pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu – (standardní) rozsudek, rozsudek pro zmeškání, platební rozkaz atp.), může oprávněný (věřitel) podat návrh na nařízení exekuce. Předpokladem pro nařízení exekuce je tedy exekuční titul jako podklad pro vydobytí jím přiznaného práva – např. zaplacení peněžitého dluhu. Vykonatelnost je vlastností exekučního titulu, která ho činí způsobilým k nucenému uskutečnění cestou exekuce (výkonu rozhodnutí).

Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí. Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění; není-li v rozsudku uložena povinnost k plnění, je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní moci.

Za porušení povinnosti následky

Smyslem sporného občanského soudního řízení je vyřešit určitou právní otázku; povinností jeho účastníků je na tomto řešení stanoveným způsobem participovat (tedy i řádným způsobem přebírat písemnosti zasílané jim soudem resp. postarat se, aby se řádně a včas mohli seznámit s jejich obsahem), jestliže to účastníci nerespektují, porušují svou povinnost a musejí nést následky.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).