Hlavní navigace

Nespravedlivé úroky z prodlení: jednou zvýhodní dlužníky, jindy věřitele

8. 9. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ministerstvo spravedlnosti chystá významnou změnu postupu stanovování úroků z prodlení. Nová úprava by ale v důsledku nerespektovala inflační realitu a po čase by mohla nespravedlivě zvýhodnit věřitele nebo dlužníka.

Automatický bič na dlužníky

Jednou z možných majetkových sankcí, sloužící jako obrana proti dlužníkovi, který řádně a včas neplní svůj peněžitý dluh vůči věřiteli, je úrok z prodlení. Dluh získává status „v prodlení“ tím, že není uhrazen řádně a včas. Pokud se navíc jedná o dluh peněžitý, získává tím věřitel právo od dlužníka vyžadovat kromě splácení samotného dluhu i úroky z prodlení. Výjimkou je situace, pokud je podle občanského zákoníku dlužník povinen platit poplatek z prodlení.

Výši úroků z prodlení stanoví nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění zásadní novely, a to nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

Oproti některým jiným sankcím (např. smluvní pokutě) nemusí být tento úrok ve smlouvě nijak ujednán. Právo jej nárokovat totiž vyplývá přímo ze zákona. Pak už záleží na věřiteli, zda ho využije. Podobné téma: Soud může přiznat výživné bývalému manželovi i po rozvodu

Široké využití úroků v praxi

Úroky z prodlení se kromě občansko – právních vztahů využívají i ve vztazích pracovně – právních. Příkladem mohou být případy, kdy pracovník je v prodlení s úhradou škody vůči zaměstnavateli nebo ten naopak dluží mzdu svému zaměstnanci. Obchodní zákoník upravuje využití úroku z prodlení i ve vztazích obchodně – právních. Podobné téma: Jak napsat smlouvu, aby vás podnájemník „nevypekl“

Dosud se inflační realita respektuje

Sazba úroků z prodlení se v čase mění. K případné změně dochází vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy buď k prvnímu lednu nebo k prvnímu červenci. Výše úroků odpovídá ročně výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou, která je zvýšená o sedm procentních bodů. V každém pololetí, ve kterém trvá prodlení dlužníka, je tedy výše úroku závislá na repo sazbě platné pro první den příslušného pololetí. Podobné téma: Zaměstnavatel je v konkurzu? Máte nárok na peněžitou pomoc

Do 28. dubna 2005 zůstávala sazba úroků pro konkrétní případ započatého a trvajícího prodlení stejná i přes to, že ČNB později repo sazbu změnila. Pokud došlo později ke snížení sazby, zvýhodnila tato změna věřitele, pokud sazba později vzrostla, těžil z toho dlužník.

Aktuální výše úroků z prodlení – za 2. pololetí r. 2009 – je odvozena od repo sazby 1,5 %, která platí od 11.5.2009 a zůstala v platnosti i k 1.7.2009. Je navýšena o 7 procentních bodů – činí tedy 8,5 %.

Vznikaly proto i takové situace, kdy byl například dlužník povinen hradit z dluhu, s jehož plněním byl v prodlení od roku 1998, úrok 26 %. Z dluhu v prodlení, do kterého se dostal až v roce 2004, zase naopak platil 2% úrok, ačkoli měl oba splatit v roce 2005. Tehdy byla také zákonem zakotvena sazba úroků z prodlení ve výši 9,5 %. Podobné téma: Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách? 

Úroky z prodlení činily do 27. dubna 2005 ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Jestliže prodlení nastalo kdykoliv před 28. dubnem 2005, vypočte se úrok z prodlení vždy podle dřívější právní úpravy a výše úroků z prodlení se nemění, zůstává stejná po celou dobu (započatého a trvajícího) prodlení.

Jestliže prodlení nastalo kdykoliv od 28. dubna 2005, vypočte se úrok z prodlení vždy podle aktuální právní úpravy, přičemž výše úroků se může měnit, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí podle aktuální výše repo sazby ČNB.

Ministerstvo spravedlnosti chystá fixní sazbu

Ačkoliv je stávající právní úprava a následně i výpočet náročnější, je mnohem spravedlivější než úprava předchozí i budoucí. Stále totiž odráží vývoj a změny ceny peněz v čase. Podle nového návrhu by měl být úrok z prodlení opět fixní a po celou dobu z prodlení by se tato sazba neměnila. Podobné téma: Jak je to s poplatky a úroky z prodlení?


internetové bankovnictví, práce, zaměstnání, peníze

Foto: Ivana Dvorská


Nerespektování vývoje

Výsledný úrok by se podle nové právní úpravy nepřepočítával dvakrát ročně dle aktuální repo sazby, ale po celou dobu prodlení by se řídil datem jeho vzniku. Sazba úroku by tedy vycházela z repo sazby, která je aktuální k poslednímu dni předcházejícího kalendářního pololetí, ve kterém prodlení vzniklo. Pokud tedy dlužníkovi vznikne prodlení například v období mezi 1. červencem a 31. prosincem, úrok se vypočítá se sazby platné ke 30. červnu. Současná nízká úroveň úrokových sazeb nyní nahrává dlužníkům. V budoucnu ale může dojít k opačné situaci.

Není to tak těžké

Výpočet úroků za prodlení je vcelku jednoduchý. Přesvědčte se sami. Zde je výpočtový vzorec:

Úrok za dobu prodlení v Kč = dlužná částka v Kč x (příslušná roční úroková sazba v % / 100 ) x (počet dnů prodlení / počet dnů daného roku)

Všechno jednoduché není správné

Pro novou právní úpravu hovoří fakt, že se soudní výroky zjednoduší a výroková část rozhodnutí bude stručnější, tato výhoda ale ani tak nevyváží zápory, které změna přinese.

Výpočty jsou přitom soudcům ulehčovány na úkor občanů i v jiných ohledech, například při výpočtu přiznávané náhrady palmáre (odměna za právní pomoc) pro vítěze sporu. Nevychází se zde ze skutečně vyplacené odměny právníkovi, ale přiznává se paušální náhrada, která vychází z fiktivního průměrného počtu úkonů právní služby v řízení v jednom stupni. Nebere se ohled na to, jak byl který případ skutečně složitý, kolik práce právník vykonal a kolik jeho klient nakonec zaplatil. Náhrada odměny se tedy může od skutečně zaplacené odměny lišit jak ve prospěch poražené strany, tak ve prospěch vítěze sporu. Čtěte více: Výše úroku záleží na dohodě, přesto má své hranice

Dokonce má nový výpočet platit i pro úroky z prodlení, které započalo před nabytím účinnosti legislativní změny, nové nařízení má tedy mít retroaktivní  – zpětné účinky.

Změna nastane bez přípravy

Změna by měla vstoupit v účinnost vyhlášením ve Sbírce zákonů, bez jakékoliv přípravy na novou úpravu, bez osvěty a možnosti adaptace a bez tzv. legisvakanční lhůty.

Účto_tip_změny21

Poznámky a odkazy:

  1. Vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  3. Bílý, M., Osvobození od soudních poplatků, Právní rozhledy č. 16/2009

Použitá literatura:
Svoboda, K., Chystá se změna úpravy úroku z prodlení, Právní rozhledy č. 16/2009
Bílý, M., Osvobození od soudních poplatků, Právní rozhledy č. 16/2009
Čáp, M., článek č. 57873: Vláda navrhuje zjednodušení výpočtu úroků z prodlení, epravo.cz, 2. 9. 2009

Anketa

Dotknou se vás nové úroky z prodlení?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).