Hlavní navigace

Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

22. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Rizikem soudního sporu není jen samotný neúspěch ve věci, která je předmětem řízení, ale vedle ztráty v podobě marně vynaložených nákladů na vedení soudního sporu též případná povinnost nahradit druhé straně její soudní výlohy.

Zaplacení soudních výloh druhé straně vás může přijít velmi draho. Zejména proto se v poslední době rozmohl nový druh podnikatelské činnosti, kterým je obchod s tzv. bagatelními (relativně velmi nízkými) pohledávkami, jehož vyústěním je především hromadné vymáhání převzatých dluhů v poměrně nízkých částkách.

Ziskem z tohoto obchodu není pohledávka samotná, ale především náklady spočívající v (s ohledem na okolnosti případů, především pak jejich jednoduchost a nenáročnost) nepřiměřeně vysoké náhradě odměny advokáta za právní zastoupení vítězného žalobce, jejíž zaplacení je ukládáno poraženému dlužníkovi. Čtěte také: Soudy vymahačským firmám zatrhly účtování přemrštěných nákladů nízkých pohledávek

Z judikatury – z nálezu Ústavního soudu spis. zn. I. ÚS 3698/10 ze dne 14. 9. 2011:

„Je na pováženou, stává-li se pro procesní strany otázka nákladů řízení důležitější než věc sama; situace, kdy se soudní řízení vedou nikoliv kvůli úspěchu ve věci samé, ale především kvůli náhradě nákladů řízení, je dokladem patologického stavu českého civilního procesu, a je nejvyšší čas, aby se jí zákonodárce začal seriózně zabývat. Náklady řízení by vždy měly být přiměřené hodnotě předmětu sporu, a neměly by ji převyšovat, natož mnohonásobně."

Na to reagovalo s účinností od 1. 3. 2012 i Ministerstvo spravedlnosti změnou sazeb paušálních náhrad nákladů právního zastoupení (za řízení v jednom stupni), které si dále přiblížíme. Problém však řeší jen částečně, když dochází k proporcionálním změnám sazeb, ale systém paušálních (tedy realitě neodpovídajících nebo jen málokdy odpovídajících) sazeb zůstává nadále zachován.

Již od 1. 9. 2011 byly změněny sazby soudních poplatků, k tomu blíže dále. Čtěte také: Zadarmo už ani nepohrozíte dlužníkovi soudem Kolik tedy zaplatíte, když prohrajete soudní spor?

Z judikatury – z nálezu Ústavního soudu spis. zn. II. ÚS 851/07 ze dne 11. 6. 2009:

„Náklady řízení plní dvě významné funkce. Jde o funkci preventivní a o funkci sankční. Přístup k soudnímu řízení bez nutnosti jakýchkoliv výdajů s sebou nese riziko jeho zneužívání (zbytečného či svévolného souzení, sudičství). Proti takovým případům by měla právní úprava nákladů řízení působit preventivně. Účastník řízení, který svým protiprávním jednáním (např. porušením povinnosti vyplývající ze smlouvy, nerespektováním vlastnického práva jiného subjektu apod.) zapříčinil, že druhá strana musí bránit svá práva v soudním řízení, zásadně ponese sankci v podobě povinnosti nahradit náklady řízení, které takto vzniknou.“

Podle úspěchu ve věci

Účastníku sporného řízení, který měl ve věci plný úspěch, přiznává soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Účastník, jenž spor prohrál, tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto úspěšnému účastníkovi jím vynaložené náklady.

Náklady řízení jsou zejména:

  • hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, např. jízdné, poštovné,
  • soudní poplatek,
  • ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců; náklady na zjištění, zajištění a provedení důkazů, včetně tzv. svědečného,
  • úplaty za znalecké posudky,
  • náklady právního zastoupení.

Palmární odměna za zastupování patří ke kompenzovaným nákladům řízení jen, je-li zástupcem advokát (popř. za stanovených podmínek notář nebo patentový zástupce); je-li zástupcem kupř. podnikový právník nebo jiný právník, který není zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, nebo obecný zmocněnec, jemu zaplacená odměna se vítězi soudního sporu nekompenzuje. Čtete více: Nemusíte utrácet za advokáta, zkuste „obecného zmocněnce“

Paušální sazby

Právník – advokát se s klientem mohou dohodnout na libovolně vysoké smluvní ceně (palmární odměně) za právní zastoupení. Nedohodnou-li se, tak platí klient za poskytnuté služby podle advokátního tarifu (ceníku), tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění. V prvém případě jde o smluvní odměnu, ve druhém o tzv. mimosmluvní odměnu.

Náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem se však zásadně stanoví nikoliv ve výši skutečně vynaložených (právníkovi zaplacených) částek, nýbrž podle paušálních sazeb předepsaných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., v platném znění, pro civilní soudní řízení v jednom stupni. Na to je advokát povinen klienta upozornit. Sazby náhrad, jde-li ve sporu o zaplacení peněžité částky, zachycuje následující tabulka. (Je-li poskytovatel právní služby – advokát plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšují se uvedené sazby náhrad palmáre o DPH.)

Hodnota peněžité částky, jejíž zaplacení je předmětem řízení Sazba odměny přiznávaná soudem jako náhrada nákladů řízení v jedné instanci
do 100 Kč 1000 Kč, 1 000 Kč,
přes 100 do 500 Kč 1500 Kč,
přes 500 do 1000 Kč 2500 Kč
přes 1 000 do 2000 Kč 3750 Kč
přes 2 000 do 5000 Kč 4800 Kč
přes 5 000 do 10 000 Kč 7500 Kč
přes 10 000 do 200 000 Kč 7500 Kč a 17 % z částky přesahující 10 000 Kč
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 39 800 Kč a 2 % z částky přesahující 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč 235 800 Kč a 0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč

Při určení výše paušální odměny za právní zastoupení účastníka řízení v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno k 1. 3. 2012, se postupuje podle dosavadních sazeb:

Hodnota peněžité částky, jejíž zaplacení je předmětem řízení Sazba odměny přiznávaná soudem jako náhrada nákladů řízení v jedné instanci
do 1000 Kč  4500 Kč
přes 1000 do 5 000 Kč 6000 Kč
přes 5000 do 10 000 Kč 9000 Kč
přes 10 000 do 200 000 Kč 9000 Kč
a 17 % z částky přesahující 10 000 Kč, 
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 41 300 Kč
a 2 % z částky přesahující 200 000 Kč,
přes 10 000 000 Kč 237 300 Kč
a 0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč

V praxi v důsledku této nešťastné a výkon soudcovské činnosti přepjatě zjednodušující právní úpravy dochází a i nadále bude docházet k tomu, že skutečně zaplacená mimosmluvní odměna (ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo i smluvní odměna na straně jedné a přisouzená náhrada palmární odměny (dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na straně druhé se diametrálně liší, v jednoduchých případech paušální odměna výrazně převyšuje skutečnou, ve složitějších může být naopak nižší, jen málokdy tedy odpovídá realitě.

Výše soudního poplatku
dříve – do 31. 8. 2011 nově – od 1. 9. 2011
do částky 15 000 Kč – 600 Kč do částky 20 000 Kč – 1000 Kč
nad 15 000 Kč – 4 % z této částky nad 20 000 Kč do 40 000 000 Kč – 5 % z této částky
nad 40 000 000 Kč – 2 000 000 Kč a 1 % z částky nad 40 000 000 Kč (částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

Poznámka: Za řízení zahájená před 1. 9. 2011 se vybírají poplatky podle dosavadních pravidel, a to i když se stanou (staly) splatnými po 1. 9. 2011, avšak poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po 1. 9. 2011 se již vybírají podle nových pravidel.

Míra úspěchu

O plný úspěch ve věci se jedná tehdy, jestliže soud svým rozhodnutím zcela vyhověl návrhu účastníka. Žalobce dosáhl plného úspěchu, jestliže výrok rozhodnutí – rozsudku odpovídá žalobnímu petitu. Žalovaný má plný úspěch, je-li žaloba v celém rozsahu zamítnuta.  Nemá-li žádný účastník plný úspěch, ale každý z účastníků částečně uspěl a částečně neuspěl, může přesto soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení tomu z nich, který převážně zvítězil (má úspěch převažující). Soud tak rozhodne zejména tehdy, jestliže neúspěch zvítězivšího účastníka byl v poměru k jeho úspěchu jen nepatrný.

Je-li úspěch a neúspěch obou účastníků jen částečný a nejsou zde podmínky pro přiznání plné náhrady nákladů převážně zvítězivšímu účastníkovi, má soud dvě možnosti.

skoleni_8_6

Soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, a to podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. (Příklad: Jestliže se např. žalobce domáhá po žalovaném zaplacení – kupř. na náhradě škody – částky 100 000 Kč a je mu přiznána částka 60 000 Kč, potom je jeho úspěch 60%, úspěch žalovaného je 40%, a tak bude žalobci přiznána 20% náhrada nákladů řízení: tedy 20 % z (100%) paušální sazby náhrady palmáre 22 800 Kč čili 4560 Kč, dále to bude 20 % ze zaplaceného soudního poplatku, který činí 5 % z předmětu řízení – peněžitého plnění 100 000 Kč čili 5000 Kč, tedy 1000 Kč.)

Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud v rozsudku vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každý z nich tedy ponese bez nároku na náhradu náklady, které v průběhu řízení vynaložil.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).