Hlavní navigace

Kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když jste registrováni na úřadu?

23. 2. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přehled nejčastějších, nejtypičtějších, nejobvyklejších situací, kdy, přestože přijdete o práci, nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud vám v posledním zaměstnání, které skončilo před vaší registrací na úřadu práce, bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, váš nárok na podporu se na určitou dobu jen odkládá.

Kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti jen zpočátku

Podporu v nezaměstnanosti, pokud si do té doby nenajdete novou práci, vám poskytnou – budou vyplácet až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Je to složité, nepochopitelné? Tak si to objasníme na příkladu.

Příklad

Pokud jste dostali odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku, protože jste byli propuštěni z organizačních důvodů (třeba pro nadbytečnost nebo zrušení části zaměstnavatele) po odpracování více než 2 let u zaměstnavatele, a proto vám (podle § 67 odst. 1 písm. c) ZP) vznikl nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, a třeba podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele navíc na prémiové navýšení o jednonásobek průměrného výdělku, tak se vám na dobu 3 měsíců, co budete uchazečem o zaměstnání registrovaným v evidenci úřadu práce, odkládá nárok na podporu. Předpokládá se, že po tu dobu vyžijete z odstupného. Takže nárok na podporu v zaměstnanosti máte, ale na odložený nárok. Jen ji prostě nedostanete hned.

Kdy dále nemáte dočasně nárok na podporu

Podpora v nezaměstnanosti se (dočasně) neposkytuje, když uchazeč o zaměstnání dostává dávky nemocenského pojištění. Ostatně, pokud jste uznáni práce neschopnými, nejenže nemůžete pobírat podporu, ani se nemůžete stát v té době uchazečem o zaměstnání. To platí třeba pro situace, kdy marodíte i po skončení pracovního poměru.

Totéž platí pro výkon trestu odnětí svobody, opatření zabezpečovací detence nebo pokud jste ve vazbě. Dále pak pro pobírání peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu. Až tyto skutečnosti skončí, můžete získat nárok na podporu. Výplatu podpory vám zastaví, pokud jste uchazečem o zaměstnání, ale posléze se snad ocitnete ve vazbě.

Překážkou výplaty podpory v nezaměstnanosti je i tzv. nekolidující zaměstnání nebo výkon jiných nekolidujících výdělečných činností. Těm se můžete věnovat s omezeným výdělkem i během doby, kdy jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale pak nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Vysvětlujeme to v článku Jaké jsou a jaké mohou být příjmy nezaměstnaných (uchazečů o zaměstnání)?

Nekolidující zaměstnání je určeno především pro lidi, kteří jsou na úřadu práce už dlouho a ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože vyčerpali podpůrčí dobu. Pokud uvedené činnosti vykonáváte a chcete se stát uchazečem o zaměstnání, který má nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte je ukončit, respektive přerušit.

Kdy nemáte vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti:

1) Málo jste odpracovali

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Překrývají-li se doby důchodového pojištění, protože jste kupříkladu podnikali a ještě pracovali v závislé činnosti, nebo měli 2 zaměstnání zakládající důchodové pojištění, započítávají se jen jednou.

Pokud jste však v posledních 2 letech nepracovali v zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění (momentálně to znamená v pracovním poměru a na dohodu o pracovní činnosti vydělávat aspoň 3500 Kč měsíčně a na dohodu o provedení práce 10 001 Kč za měsíc), a ani nemůžete účast na důchodovém pojištění doplnit náhradní dobou, která se počítá jako zaměstnání, nárok na podporu v nezaměstnanosti vám nevznikne.

To je třeba v situaci, kdy jste skončili na úřadu práce jako nezaměstnaní hned nebo krátce po škole, po studiu.

2) Nestarali jste se ani o dítě, postiženého člena rodiny a podobně

Není-li splněna podmínka nároku na podporu spočívající v odpracování alespoň 12 měsíců důchodově pojištěné výdělečné činnosti předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, kterou může být například pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo péče o dítě ve věku do 4 let a další doby (specifikované v § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti). 

Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

  • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
  • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
  • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
  • trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

3) Pobíráte starobní důchod nebo důchod pro invaliditu 3. stupně

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, nesmíte být poživatelem starobního důchodu. Stejně jako poživatel starobního důchodu nemá na podporu v nezaměstnanosti nárok uchazeč, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek.

Uchazečem o zaměstnání vůbec nemůže být osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu ve 3. stupni (s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek), tudíž samozřejmě nemůže nikdy získat podporu v nezaměstnanosti.

4) Byli jste vyhozeni z práce pro porušování pracovní kázně nebo režimu práce neschopného zaměstnance:

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte, jestliže s vámi byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem jeho okamžitým zrušením (podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP) nebo výpovědí podle § 52 písm. g) ZP.

Nebo se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah výpovědí z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance (podle § 301a ZP) zvlášť hrubým způsobem.

Tedy (ve smyslu § 52 písm. g) ZP) pro nedodržení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Jakmile tedy úřad práce zjistí, že v uvedeném období (6 měsíců před registrací na úřadu práce) došlo k rozvázání pracovního poměru z uvedených důvodů, podpora v nezaměstnanosti nebude uchazeči o zaměstnání vůbec přiznána. Roli přitom nebude hrát ani skutečnost, že nešlo o poslední zaměstnání před vzetím do evidence uchazečů o zaměstnání (přičemž výdělek z něho je určující pro výši podpory), ale i zaměstnání předchozí, leč spadající do uvedené doby 6 měsíců.

skoleni_4_3

Nárok na podporu není dán, pokud k porušení pracovní kázně nebo režimu práce neschopného pojištěnce došlo zvlášť hrubým způsobem. Pokud zaměstnavatel volil a do právního úkonu, kterým rozvázal pracovní poměr, (a do potvrzení pro úřad práce) uvedl rozvázání pracovního poměru z důvodu méně intenzivního porušení povinností, tedy závažného porušení nebo soustavného méně závažného porušování pracovní kázně, pak to nárok bývalého zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti neovlivňuje.

Jak postupovat, když zaměstnavatel místo vyhazovu za porušení pracovní kázně nabízí odchod dohodou – kdy se to vyplatí, abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Velkorysý zaměstnavatel mnohdy nabízí jako alternativu k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru pro porušení pracovní kázně uzavření dohody o (okamžitém) rozvázání (skončení) pracovního poměru. Kdy na to přistoupit?

Pokud je důvod k rozvázání pracovního poměru dán a vy ho nezpochybňujte, jste si vědomi porušení pracovní kázně a nehodláte se soudit o neplatnost rozvázání pracovního poměru, pak pokud je v písemnosti uvedeno, že se pracovní poměr rozvazuje s důvodu zvlášť hrubého porušení pracovních povinností, tak na dohodu přistupte – uzavřete ji, podepište ji. (I když se v ní hovoří o zvlášť hrubém porušení pracovní kázně, sankcionuje se totiž jen výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru, ne dohoda.)

Pokud nabídku dohody nepřijmete, a pracovní poměr tak skončí na základě výpovědi nebo jeho okamžitého zrušení, pak se vám v následujících 6 měsících, pokud se obrátíte na úřad práce, podpory v nezaměstnanosti nedostane. Pokud ji přijmete, dostanete alespoň sníženou podporu (první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 % oproti standardní výši).

Jestliže však je (mělo by být) v rozvazovacím právním úkonu ze strany zaměstnavatele – tj. výpovědi, o které zaměstnavatel uvažuje jako o alternativě k dohodě, uvedeno jen závažné porušení pracovní kázně, tak na dohodu nepřistupujte. Sice budete mít tzv. v papírech, že jste porušili pracovní kázeň, ale dostanete plnou výši podpory v nezaměstnanosti, při skončení pracovního poměru dohodou byste dostali podporu sníženou.

5) Ocitli jste se na úřadu práce příliš rychle znovu

Kdy máte a kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže jste nezaměstnaní opakovaně, jste opakovaně registrováni úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání, vysvětlujeme podrobně v článku: Můžete získat opakovaně podporu v nezaměstnanosti?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).