Hlavní navigace

Můžete získat opakovaně podporu v nezaměstnanosti?

Autor: Isifa.com
Richard W. Fetter

Co když se po nějaké době vrátíte na úřad práce jako nezaměstnaní? Jak získat další podporu?

Doba čtení: 5 minut

Klíčové pro nárok na opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti a míru tohoto nároku je, zda vám jako uchazeči o zaměstnání v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula, anebo uplynula celá podpůrčí doba (tedy zda jste ji vyčerpal, anebo nevyčerpal), jakož i doba, po kterou trvala po předchozím vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání vaše následná výdělečná aktivita (zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost), zakládající účast na důchodovém pojištění. Tip: Podpora v nezaměstnanosti 2013: Propuštění s vyššími příjmy si polepší

Současně musíte jako uchazeč o zaměstnání vždy splnit podmínku, aby jste získal v době 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání (tj. v tzv. rozhodném období) předchozím zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Je třeba brát na zřeteli, že překrývají-li se doby důchodového pojištění, protože jste byl jako občan např. současně zaměstnán a vykonával jste při tom samostatnou výdělečnou činnost, započítávají se vždy jen jednou. 

Přitom se jako náhradní doby (předchozího) zaměstnání započítávají některé doby jako např. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, osobní péči o dítě ve věku do 4 let a další.

Kdo vyčerpal jen část podpůrčí doby a možné podpory v nezaměstnanosti

Jako uchazeči o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba (nevyčerpal jste tedy maximální dobu, po kterou je možno podporu v nezaměstnanosti pobírat, což je v závislosti na věku uchazeče 5, 8 nebo 11 měsíců) a po uplynutí části podpůrčí doby jste získal zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, pak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (tedy znovu až na 5 měsíců, pokud jste dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně; na 8 měsíců, pokud je vám více než 50 let, ale ne více než 55 let; na 11 měsíců, pokud je vám více než 55 let). 

Jestliže jste získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, máte jako uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

Příklady:

Uchazeč o zaměstnání ve věku 42 let pobíral podporu v nezaměstnanosti 3 měsíce, pak nastoupil do nového zaměstnání, ale po 15 měsících byl propuštěn z organizačních důvodů (nebo po stejnou dobu podnikal – vykonával samostatnou výdělečnou činnost, zakládající účast na důchodovém pojištění, kterou ukončil) – má nárok na podporu v nezaměstnanosti znovu až po dobu 5 měsíců. Jestliže by však z nového zaměstnání byl propuštěn již po 2 měsících, např. ve zkušební době (nebo samostatnou výdělečnou činnost po 2 měsících vzdal a ukončil), pak by měl nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po dobu 2 měsíců, které mu zbývají z původní podpůrčí doby.

Je ovšem nutno připomenout, že pokud byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů, jak je uvedeno v jedné z variant příkladu, pak mu vznikl z tohoto zaměstnání nárok na odstupné; ten ovšem oddaluje nárok, resp. vznik nároku, (bývalého) zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti: Uchazeči o zaměstnání, kterému z posledního zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného (předepsaná zákoníkem práce) – v daném případě tedy po uplynutí 2 měsíců.

Uvedeným pravidlem o odkladu výplaty podpory v nezaměstnanosti však není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou zákonem o zaměstnanosti, a proto, pokud odstupné činí dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, tak po dobu prvých 2 měsíců evidence na úřadu práce, resp. 2 měsíců od skončení zaměstnání,(obvykle se tyto doby v praxi kryjí, když propuštěný zaměstnanec neodkládá návštěvu úřadu práce) nemá uchazeč nárok na podporu v nezaměstnanosti, posléze ji může pobírat až 5 následujících měsíců, takže je hmotně zabezpečen po 7 měsíců, pokud jde o zmíněného uchazeče ve věku 42 let. (U uchazeče o zaměstnání ve věku nad 50 do 55 let věku by šlo až o 2 + 8, tedy 10 měsíců, u uchazeče o zaměstnání ve věku nad 55 let až o 2 + 11, tedy 13 měsíců hmotného zabezpečení.)

Kdo vyčerpal celou podpůrčí dobu a možnou podporu v nezaměstnanosti

Jako uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba (pobíral jste tedy podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), pak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jste získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba (rozuměj splnění této podmínky) se však nevyžaduje v případech:

dan_z_prijmu

  • kdy jako uchazeč o zaměstnání jste skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo
  • s vámi byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů ve smyslu ust. § 52 písm. a), b) nebo c) zákoníku práce, protože se zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemísťuje, nebo stal-li jste se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně vašich úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, nebo
  • proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Do doby 6 měsíců, jejichž „odpracování“ zaručuje opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti, se ovšem nezapočítává doba důchodového pojištění získaná v tzv. nekolidujícím zaměstnání (ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti) nebo krátkodobém zaměstnání (ust. § 25 odst. 6 zákona o zaměstnanosti), tedy doba, po kterou jste jako uchazeč o zaměstnání vykonával, přestože jste byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce, povolenou limitovanou pracovní činnost. Tip: Můžete být na pracáku a přitom pracovat?

Příklad:

Uchazeč o zaměstnání vyčerpal celou podpůrčí dobu, potom si našel zaměstnání, z něhož však byl propuštěn ve zkušební době, po odpracování 3 měsíců, nárok na podporu mu při další nezaměstnanosti nevznikne. Tip: Jak správně zrušit pracovní poměr ve zkušební době po 1. 1. 2012

Anketa

Byl/a jste již v evidenci úřadu práce?

Našli jste v článku chybu?