Hlavní navigace

Jak ušetřit na daních? Nezapomeňte si odečíst slevy

2. 3. 2018
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Byla by škoda ochudit se o daňové slevy, pokud na ně máte nárok. Přinášíme přehled slev společně s podmínkami, které musíte splňovat. Někdy se můžete dostat i do „mínusu“ a finanční úřad naopak zaplatí peníze vám.

Podávání daňových přiznání za rok 2017 je v plném proudu. V dnešním článku se proto podíváme na to, jaké daňové slevy a v jaké výši si můžete uplatnit a za jakých podmínek vám na ně vzniká nárok.

Obecně jsou veškeré daňové slevy uvedeny v zákoně o daních z příjmů.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je jedinou daňovou slevou, na kterou nemusíte prokazovat žádný nárok. Ten vám totiž vzniká automaticky tím, že jste měli alespoň po určitou dobu roku 2017 zdanitelné příjmy.

Výše této slevy činí 24 840 Kč a uplatňuje se vždy za celý rok, a to bez ohledu na to, kolik měsíců jste v daném roce pracovali. Jedinou podmínkou je právě již zmíněný zdanitelný příjem alespoň po část roku 2017.

Informace o slevách najdete § 35ba v ZDP. Výjimkou jsou slevy za umístění, které naleznete v § 35 bb, slevy za evidenci tržeb, kterou upravuje § 35bc, a daňové zvýhodnění, které se řídí § 35c ZDP.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Pokud jste v roce 2017 byli držitelem průkazu ZTP/P, máte právo si uplatnit právě slevu pro držitele průkazu ZTP/P. Ta vám však nenáleží automaticky za celý předešlý rok, ale jen za ty měsíce, na jejichž počátku jste splnili potřebné podmínky. Ty se v letošním a loňském roce mírně mění.

Dříve platilo, že slevu jste mohli uplatnit jen za ty měsíce, na jejichž počátku jste byli držitelem průkazu ZTP/P. V roce 2017 ale úřady na základě sdělení Generálního finančního ředitelství akceptovaly také rozhodnutí vydané Úřadem práce ČR o přiznání tohoto průkazu. A v roce 2018 už je tato možnost uvedena i zákonem.

Nově tedy platí, že si slevu můžete odečíst za ty měsíce, v nichž jste již byli držitelem průkazu nebo v nichž vám bylo vydáno rozhodnutí o jeho přidělení. Stejné pravidlo je pak uplatňováno i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P.

Výše slevy činí 16 140 Kč za rok, respektive 1345 Kč za měsíc.

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

Slevu na vyživovanou manželku můžete uplatnit také na manžela, ale i na registrovaného partnera. Pro možnost uplatnění slevy je rozhodující, aby s vámi daná osoba žila ve společné domácnosti a aby její příjmy za rok 2018 nepřesáhly 68 000 Kč.

Pokud podmínky splňujete, můžete si odečíst 24 840 Kč za rok, případně 49 680 Kč, pokud je manžel, manželka či registrovaný partner držitelem průkazu ZTP/P či držitelem rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu. Jestliže jste ale nebyli s manželem oddáni po celý rok 2017, můžete slevu uplatnit jen za ty měsíce, kdy manželství trvalo k prvnímu dni daného měsíce.

Nárok na slevu doložíte čestným prohlášením.

Do příjmů vaší manželky, které nesmí přesáhnout 68 000 Kč za rok 2017 se započítají mimo jiné:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu atd.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Jsou však i příjmy, které se do rozhodného příjmu nezapočítávají, a to především dávky a státní příspěvky. Níže uvádíme kompletní výčet:

 • dávky státní sociální podpory (včetně rodičovského příspěvku a porodného),
 • dávky pěstounské péče (kromě odměny pěstouna – ta se započítává),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je od daně osvobozen.

Při kompletním sčítání daných příjmů nezapomeňte na to, že příjmy ze závislé činnosti za rok 2017, které byly vyplaceny do konce ledna 2018, se ještě počítají do příjmů za rok 2017. U sociálních dávek se započítávají jen dávky vyplacené v daném roce, tedy sčítáte jen dávky vyplacené v roce 2017.

U uplatňování slevy na manželku dochází v roce 2018 k výrazné změně. Dosud platilo, že tuto slevu nemohl uplatnit podnikatel, který už uplatňoval daňový paušál. Výjimkou byla situace, kdy součet dílčích základů, u kterých paušál uplatňujete, nepřesahuje 50 % celkového základu daně.

Nově ale můžete slevu na manželku uplatnit v případě, že využíváte paušální výdaje a součet dílčích základů přesáhl 50 % celkového základu daně. Slevu na manželku a děti můžete za rok 2017 uplatnit za podmínky, že budete svůj výdajový paušál počítat z částky do nového příjmového limitu ve výši 1 000 000 Kč. Pokud budete výdaje počítat z částky do příjmového limitu ve výši 2 000 000 Kč, nemůžete tyto daňové slevy uplatnit.

Sleva na částečný a plný invalidní důchod

Pokud jste v invalidním důchodu, můžete si podle stupně vaší invalidity uplatnit roční slevu:

 • u invalidity I. a II. stupně ve výši 2520 Kč ročně,
 • u invalidity III. stupně 5040 Kč ročně.

Rozhodující je vždy stav na počátku měsíce. Pokud jste tedy v průběhu roku byli přeřazeni z jednoho stupně invalidity do druhého, případně vám byl invalidní důchod zcela odebrán, vždy posuzujete nárok podle prvního dne v měsíci.

Nárok na slevu prokazujete potvrzením o přiznání invalidního důchodu a potvrzením o výplatě tohoto důchodu od České správy sociálního zabezpečení. Rozhodným okamžikem pro vznik nároku na slevu je rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

Sleva na studenta

Na slevu na studenta máte nárok v případě, že jste se v roce 2017 soustavně připravovali na budoucí povolání studiem. U vysoké školy je pro přiznání slevy uznatelné prezenční, distanční i kombinované studium. Standardně slevu můžete uplatnit do 26 let věku. Pokud ale patříte mezi studenty prezenční formy doktorského studia a je to vaše první doktorské studium, můžete slevu uplatnit až do 28 let.

Bojujete s daněmi? K vypočítání můžete využít i naší daňovou kalkulačku na Měšci.

Nárok na danou slevu prokazujete potvrzením o studiu. Sleva pak činí 4020 Kč na rok. Jestliže jste nebyli studentem po celý rok 2017, uplatníte si pouze 1/12 částky za každý měsíc, ve kterých jste první den daného měsíce byli studenty.

Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte se uplatňuje jen ročně v rámci zúčtování daní nebo při podávání daňového přiznání. Na rozdíl od jiných typů slev tato nemá pevně danou částku pro všechny. Společný je pouze maximální limit pro její uplatnění, který pro rok 2017 činí 11 000 Kč. Konkrétní výše slevy, kterou si můžete uplatnit, pak vychází z toho, kolik jste za rok 2017 zaplatili za školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Tedy například do mateřské školy, lesní školky, jesliček a dalších zařízení.

Podmínkou je, že dítě, za které slevu uplatňujete, s vámi žije ve společné domácnosti. Nárok na slevu má pak pouze jeden poplatník z této domácnosti.

Nárok na slevu prokazujete potvrzením ze zmíněného zařízení. Na potvrzení musí být uvedeno:

 • jméno dítěte,
 • výše uhrazeného školkovného za rok 2017 (do této částky se nezapočítává stravné),
 • datum zápisu zařízení do školského rejstříku, nebo
 • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, nebo
 • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Počet uznatelných zařízení se však snížil. Podrobnosti o tomto tématu naleznete v článku Kdo si od letošního roku už nemůže uplatnit školkovné?

Za předškolní zařízení se tak považuje jen:

 • mateřská škola podle školského zákona (případně obdobné zařízení v zahraničí),
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze pokud jsou registrované),
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

V letošním roce se také mění přístup k proplácení výdajů. Od roku 2018 budete moci uplatnit jen prokazatelně vynaložené výdaje na umístění dítěte za dané zdaňovací období (tedy za leden až prosinec 2018). Za rok 2017 můžete naposledy uplatnit přístup, kdy započítáte výdaje, které jste zaplatili za rok 2017 bez ohledu na to, jakých měsíců se školkovné týkalo.

Sleva na evidenci tržeb

Zatím nejmladší slevou, kterou si můžete uplatňovat teprve od roku 2017, je sleva za evidenci tržeb. Slevu ve výši 5000 Kč si můžete uplatnit jen v případě, že jste se v roce 2017 teprve zapojili do elektronické evidence tržeb a zároveň jste v tomto roce poprvé zaevidovali platbu.

Slevu není možné dát do mínusu. Pokud je po odečtení vašich dalších slev na dani vaše daň nulová, nemáte si co odečíst a slevu uplatnit nemůžete.

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden rodič. Podmínkou přitom je, aby s vámi dítě žilo ve společné domácnosti. Slevu je možné uplatnit až do 18 let věku včetně měsíce, kdy toto dítě dosáhne věku 18 let. Podmínkou je, aby bylo dítě stále vyživované. Pokud dítě stále studuje, je možné slevu uplatnit až do 26 let věku včetně a pokud nepobírá invalidní důchod třetího stupně.

Ovšem pozor. Zatímco u nestudujícího dítěte můžete uplatnit slevu do jeho 18 let a u studujícího dítěte do 26 let i za měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo, u narození dítěte prvního dne v měsíci to neplatí. Podle vyjádření Generálního finančního ředitelství totiž dítě dovrší 18 let či 26 let první den v měsíci, a tento den už tudíž není splněna podmínka. Vychází přitom z ustanovení § 601 odst. 1 NOZ, kde je uvedeno, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Pokud tak dítě dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci, tak pro tento měsíc nárok na daňové zvýhodnění zaniká.

Pro rok 2018 uplatníte za rok 2017 slevy v této výši:

 • 13 404 Kč ročně na první dítě,
 • 19 404 Kč na druhé dítě,
 • 24 604 Kč na třetí a další dítě.

Daňové zvýhodnění se sice zvýšilo až od července 2017, ale je platné zpětně za celý rok 2017. Od ledna 2018 došlo ke zvýšení slevy na první dítě, a to na 15 204 Kč. V daňovém přiznání ale tuto vyšší slevu můžete uplatnit až v roce 2019.

Pro dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se výše daňového zvýhodnění navyšuje na dvojnásobek:

 • 26 808 Kč na první dítě,
 • 38 808 Kč na druhé dítě,
 • 49 208 Kč na třetí a další dítě.

Velkou roli hraje při vyplňování daňového přiznání i pořadí, v jakém děti do daňového přiznání uvedete. To totiž nemusí korespondovat s pořadím, v jakém se děti narodily. Musí být však splněna podmínka, že jsou děti posuzovány dohromady (dle §35c ZDP). Pokud tedy uplatníte daňové zvýhodnění na druhé dítě, musíte plně využít uplatnění 12 měsíců na první dítě.

Když tedy nastane situace, že druhé dítě splnilo podmínky pro daňové zvýhodnění jen za část roku 2017, je sice na vás, u kterého ze dvou dětí uplatníte slevu na první či druhé dítě, ale sleva na první dítě musí být využita v délce celého roku.

Toho dosáhnete dvěma způsoby. Prvním tak, že dítě se slevou 12 měsíců zapíšete do slevy za první dítě. Druhým tak, že pořadí obrátíte a u druhého dítěte uplatníte zvýhodnění ve dvou sazbách. Příslušným počtem měsíců doplníte slevu na první dítě a zbylý počet měsíců zapíšete do slevy na druhé dítě tak, aby každé dítě bylo zapsané vždy jen na jednom řádku. Výše slevy v tomto případě bude ve stejné výši u obou kombinací.

Rozdíl nastane v případě, kdy má vaše dítě průkaz ZTP/P. V tom případě jej zařaďte až na poslední místo, abyste maximalizovali výši slevy. Podrobně jsme o tomto psali v článku Za dítě ZTP/P můžete využít vyšší slevu na dani. Stačí změnit pořadí.

Nárok prokazujete tím, že dodáte potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, že si na vaše děti daňové zvýhodnění neuplatňuje. Pokud jste OSVČ, dokládáte nárok čestným prohlášením. U dětí, které dosáhly 18 let, musíte dodat i potvrzení o studiu, u dětí se ZTP/P průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

dan_z_prijmu

Daňové zvýhodnění je jediná sleva, u které se po odečtení od daně můžete dostat do mínusu, čímž vám vznikne nárok na daňový bonus. Ten činí maximálně 60 300 Kč a podmínkou pro jeho čerpání je výše zdanitelných příjmů (s výjimkou ostatních příjmů) v minulém roce ve výši nejméně 66 000 Kč (šestinásobek minimální mzdy). V roce 2018 se částka zvyšuje na 73 200 Kč. Do tohoto limitu se od roku 2018 nezapočítávají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Jen příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

K vyplnění daňového přiznání můžete využít i naše formuláře na Měšci.

Pro rok 2017 ještě stále platí omezení, pokud uplatňujete výdaje paušálem. Daňové zvýhodnění v tomto případě můžete uplatnit jen v případě, že součet vašich dílčích základů z podnikání a pronájmu majetku je menší než 50 % celkového základu daně. Od roku 2018 ale mohou daňové zvýhodnění uplatnit všichni poplatníci podávající daňové přiznání, avšak za cenu polovičních maximálních výdajů. Pro tuto variantu se můžete rozhodnout již v roce 2017.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).