Hlavní navigace

Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře?

12. 6. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Posíláte děti na letní tábor? Anebo jste naopak organizátory, pořadateli takového tábora? Pak byste si měli dát pozor na základní pravidla o konání takového tábora. Netýkají se totiž jen hygieny. Je škoda, když jinak kvalitní organizace tábora ztroskotá na vnitřních nesrovnalostech, kterým se dá snadno předejít.

Ve stanech, ale s přístupovou cestou

Tábory se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor. K pozemku, na kterém je umístěn tábor, s výjimkou putovních táborů, tedy tam, kde je umístěn stálý tábor, však musí vést přístupová cesta.

Tábory se mohou pořádat ve stavbách nebo ve stanech. Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí musí být izolovány proti vlhku. Pokud je tábor určený pro zdravotně postižené děti s omezením schopností pohybu a orientace, musí stavby takto využívané splňovat zvláštní podmínky.

Ve stanových táborech se prostory pro stravování, kterými může být například přístřešek nebo velký stan, skládají z jídelny, kuchyně, umývárny nádobí a skladovacího prostoru. Tyto prostory, s výjimkou ohniště, musí být vždy zastřešené a zabezpečené před nepříznivými zevními vlivy. V kuchyních nesmí docházet ke křížení provozu. Musí být zajištěn dostatek pracovních ploch. Látky, suroviny, polotovary a potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem (nebo podle pravidel zákona o potravinách a prováděcích předpisů). Skladované potraviny se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy.

Samostatné pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami, musí být označeny a musí být různé pro práci s tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným pokrmem. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být odděleno; toto nádobí lze mýt jen v pitné vodě. Ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání tábora, musí být dodrženy alespoň výše uvedené požadavky stanovené pro stanové tábory.

Oddělené umývárny a toalety s přesným počtem

Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. U stanových táborů se zřizuje na 5 dětí jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty. U stanových táborů lze zajistit denní umývání dětí přímo ve vodoteči, která odpovídá hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání. Na všech táborech musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden. Koupání nebo osprchování v teplé vodě lze nahradit použitím sauny, pokud to zdravotní stav dítěte dovolí.

tábor
Jak správně vybrat dětský tábor? Nejen to vám poradí server o zdravém životním stylu Vitalia.cz.


Záchody užívají děti vždy odděleně podle pohlaví. Do počtu 20 dětí se zřizují dva záchody, na každých dalších 20 dětí jeden další záchod. V blízkosti záchodů musí být možnost umýt si ruce v tekoucí vodě. Suché záchody musí zajišťovat intimitu a musí se denně zasypávat zeminou nebo jiným přírodním sypkým materiálem. Před opuštěním tábořiště se suché záchody zasypou zeminou a označí, pokud nejde o záchody umístěné na jímce.

Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky a ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. Ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují ve vyčleněných stanech. Léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora musí být umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

Spaní dětí má svoje pravidla

Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví. Osoby činné na táboře jako dozor se ubytují v bezprostřední blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací, případně v blízkosti nemocných. Prostory ve stavbách musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením. Plocha na jedno dítě musí být nejméně 2,5 m2.

Ve stavbách i stanech musí počet ubytovaných dětí splňovat podmínku zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnost pohybu mezi jednotlivými lůžky. Patrová lůžka lze použít pro děti starší 10 let. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené zábranou proti pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem a dále po znečištění. Manipulace s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění může provádět pouze zdravotník. Čisté a použité ložní prádlo musí být skladováno odděleně. V průběhu tábora musí být prováděn denní úklid všech prostor. Denního úklidu se mohou účastnit i děti pod vedením osob činných na táboře. Děti však nesmějí provádět úklid záchodů. Před zahájením tábora, mezi jeho jednotlivými běhy (turnusy) a po ukončení tábora musí být proveden úklid všech prostor včetně pozemku.

Pitná voda a třídění odpadu

Tábor musí být zabezpečen takovým množstvím pitné vody, aby jí byl dostatek alespoň k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni a k provozu ošetřovny a izolace. Pitná voda musí odpovídat hygienickým požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění). Tábory se přednostně zásobují pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody. K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze uzavřené nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s dováženou nebo donášenou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě. K účelům osobní hygieny, s výjimkou čištění zubů, a k úklidu lze používat vodu vyhovující hygienickým limitům ukazatelů vody ke koupání ve volné přírodě.

Pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob nebo do jednorázových plastových obalů. Mohou být použity jen takové nádoby, které lze snadno čistit a dezinfikovat.

Pravidelné stravování 5× denně

Denně musí být pro děti na táboře zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při činnostech mimo prostor tábora lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník.

Nápoje musí být pro účastníky tábora k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení. Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při pomocných pracích. Na táborech do padesáti účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování a jsou-li dodrženy zásady osobní a provozní hygieny.

Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem. Na putovních táborech se děti a další osoby stravují v provozovnách stravovacích služeb nebo si stravu připravují samy způsobem zaručujícím zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů.

Některé potraviny jsou na táborech preventivně zakázané

Některé skupiny potravin nelze podávat ani používat k přípravě pokrmů. Použití potravin má navíc další podmínky.

Na dětských táborech nelze podávat tyto potraviny

 • Mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo tržní síť),
 • zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení,
 • tepelně neopracované masné výrobky,
 • tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich,
 • nedostatečně tepelně opracovaná vejce a výrobky z nich,
 • majonézu vlastní výroby a výrobky z ní.

Stanové tábory musí plnit hygienické požadavky

Na stanových táborech, kde nelze dodržet požadavky na výrobu a skladování pokrmů, upravené zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 137/2004 Sb., v platném znění) musí být dodrženy tyto hygienické požadavky:

skoleni_7_4

 • teplé a studené pokrmy musí být zpracovány ze zdravotně nezávadných potravin a musí být zkonzumovány bezprostředně po dohotovení,
 • k přípravě pokrmů (včetně nápojů) z instantních přípravků smí být použita jen pitná voda ze zdroje pro veřejné zásobování nebo voda balená,
 • potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního právního předpisu, musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.

Noční hry ano, ale ne denně

V režimu dne musí byt pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. Doba vymezená pro spánek musí být nejméně 9 hodin s výjimkou noci, kdy se pořádá noční hra. Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech tábora musí být třetí den vyhrazen odpočinku.

V putovních táborech se stanoví den odpočinku s přihlédnutím k tělesné zdatnosti a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí. Přesuny putovních táborů se mohou provádět pouze za denního světla. Osoby činné na táboře jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. Dále kontrolují, zda děti dodržují osobní hygienu. Koupání dětí v přírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné na táboře jako dozor. Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro dětské tábory

1. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)

 1. tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
 2. tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
 3. tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
 4. živočišné uhlí
 5. nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryn­gologika)
 6. kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
 7. kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
 8. mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolo­vý sprej)
 9. oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)
 10. mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)
 11. tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
 12. přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
 13. dezinfekční prostředek na okolí rány
 14. inertní mast nebo vazelína

2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál

 1. gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
 2. náplast na cívce, různé rozměry
 3. rychloobvaz na rány, různé rozměry
 4. obinadlo elastické, různé rozměry
 5. obvaz sterilní, různé rozměry
 6. obinadlo škrtící pryžové
 7. šátek trojcípý
 8. vata obvazová a buničitá
 9. teploměr lékařský
 10. rouška resuscitační
 11. pinzeta anatomická
 12. pinzeta chirurgická rovná
 13. lopatky lékařské dřevěné
 14. lékařské rukavice pryžové
 15. rouška PVC 45×55 cm
 16. dlahy pro fixaci, různé rozměry

3. Různé

 1. nůžky
 2. zavírací špendlíky, různé velikosti
 3. záznamník s tužkou
 4. svítilna/baterka včetně zdroje

Anketa

Využíváte pracovního volna při účasti na dětských táborech?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).