Hlavní navigace

Jak vysoké jsou diety a stravné a kdy na ně máte nárok?

13. 5. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jedete-li na pracovní či služební cestu, zaměstnavatel vám musí umožnit stravování. Jsou však typy povolání, které mají hlavní příjem právě z diet či stravného a naopak, když si užíváte raut, můžete o výhody přijít. Sazby stravného prošly změnou, co můžete od zaměstnavatele dostat?

Nezajistí, ale umožní

Váš zaměstnavatel vám není povinen zajistit stravování, je jen povinen vám stravování umožnit. To znamená, že vám umožní opustit pracoviště za účelem návštěvy restaurace v době zákonné přestávky na jídlo a oddech. Jenže tato povinnost neplatí, pokud jste vyslaní na pracovní cestu.

Zaměstnavatel vás může vyslat na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s vámi. Ovšem váš souhlas s vysíláním na pracovní cesty může být sjednán třeba paušálně, předem v pracovní smlouvě, popřípadě i průběžně podle konkrétních potřeb zaměstnavatele. Čtěte více: Jedete na služební cestu? Spočítejte si cestovné.

Stravné je stanoveno paušálně, s jídlem z domova ušetříte

Jestliže vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu, je povinen vám kompenzovat zvýšené stravovací výdaje, tj. vyplatit vám tzv. diety čili stravné. Stravné nepředstavuje náhradu vašich celkových nákladů na stravování během pracovní cesty, neboť stravovat byste se stejně museli i mimo pracovní cestu. Při vyplácení diet je také lhostejné, zda opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumujete nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování nebo šlo o občerstvení doma připravené.

Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených. Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočto­vé sféry.

V praxi se proto posuzuje, zda jde o:

 • stát,
 • územní samosprávný celek (obec nebo kraj),
 • státní fond,
 • příspěvkovou organizaci (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů – např. ze zákona o veřejném zdravotním pojištění),
 • školskou právnickou osobu (zřízenou Ministerstvem školství, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona),
 • veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení,
 • anebo, zda jde o zaměstnavatele tam neuvedeného čili o zaměstnavatele z podnikatelského sektoru.

Co je pracovní, resp. služební cesta

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zahraniční pracovní cestou se pak rozumí cesta konaná mimo území České republiky.

Minimální výše je dána, maximum je neomezeno

Sazby stravného stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2008 Sb. a od 1. ledna 2009 došlo k jejich změně.

Stravné v České republice

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši:

a) 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud do 31. prosince 2008 to bylo 58 Kč až 69 Kč),
b) 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin (dosud to bylo 88 Kč až 106 Kč),
c) 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 138 Kč až 165 Kč).

Mezi zaměstnavatele rozpočtového sektoru patří zaměstnavatelé státní a veřejné správy a služeb, které je uvedeny v § 109 odst. 3 Zákoníku práce.

Zaměstnavatelé ze soukromého sektoru, tj. z privátní, převážně podnikatelské sféry poskytují zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

a) 60 Kč (dosud to bylo 58 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč (dosud to bylo 88 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč (dosud to bylo 138 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

To znamená, že soukromý zaměstnavatel může, nabídnout stravné v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, a záleží jen na jeho finančních možnostech (vyšší stravné může například nabídnout jako bendit). Závazná je pro něj pouze minimální úroveň stravného. Naproti tomu zaměstnavatel rozpočtového sektoru poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné rovněž nemůže být nižší, než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Pokud vám zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, neumožní stravovat se obvyklým způsobem, může vám poskytnout stravné až do výše stravného odpovídajícího pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Za jídlo na rautech může nastat krácení

Pokud na pracovní cestě dostanete zadarmo jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, je vám zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu:

 • a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní podmínky jsou upraveny pro poskytování stravného u zaměstnavatelů privátní (podnikatelské) sféry s tím, že u zaměstnavatelů nepodnikatelského – rozpočtového sektoru (t.j. státní a veřejná správa a služby) se postupuje obdobně, ovšem s odchylkami (vesměs ve prospěch zaměstnanců) předepsanými zákoníkem práce.

Stravné mimo Českou republiku

Při zahraniční cestě dostáváte stravné v cizí měně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce (ve spojení s vyhláškou stanovící základní sazby zahraničního stravného).

S přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování je možné předepsanou výši stravného zaměstnancům zkrátit až na 75 % (tedy snížit až o 25 %) a členům posádek plavidel vnitrozemské plavby zkrátit až na 50 % (tedy snížit až o 50 %). To však platí jen pro soukromý sektor; v rozpočtovém sektoru takto snížit stravné nelze.

Státní zaměstnanci se v zahraničí mají dobře

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vám za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty poskytuje stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím předpisem – příslušnou vyhláškou Ministerstva financí. Naopak určitým zaměstnancům rozpočtové sféry je možné stravné oproti základní sazbě navýšit. Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu zahraničního stravného. Všem zaměstnancům státní a veřejné správy je pak možné navíc vedle stravného poskytnout ještě kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci.

Přehled zemí a stravného

JídloPro každou zemi na světě platí jiná výše vyplaceného stravného. Podívejte se na podrobný přehled.

Záleží na době trvání cesty

Zaměstnavatel vám poskytne zahraniční stravné ve výši základní sazby stravného, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne vám stravné v poloviční výši této sazby, a ve čtvrtinové výši této sazby, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které vám nevznikne právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného poskytovaného při tuzemské pracovní cestě a vypláceného v českých korunách.

Za poskytnuté jídlo může být krácení

Podobně jako u tuzemského stravného i v zahraničí platí, že bylo-li vám zdarma během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, je zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit až o 25 % za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby.

Sazby stanovuje ministerská vyhláška

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2009 jsou stanoveny v příloze k vyhlášce Ministerstva financí č. 417/2008 Sb. Například při cestě do Spolkové republiky Německo činí základní sazba stravného 45 euro, při cestě do Rakouska taktéž 45 euro, při cestě do Slovenské republiky 30 euro (do 31. prosince 2008 to bylo 650 slovenských korun) a při cestě do Polské republiky 35 euro. Při cestě do USA je základní sazba stravného 50 amerických dolarů.

Více dostanete v soukromém sektoru, když na to firma má

Platí pravidlo, že zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb poskytuje zaměstnanci cestovní náhrady, tedy i zahraniční stravné, ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Jiné nebo vyšší cestovní náhrady nesmí takový zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat.

Naopak soukromé firmy z pozice zaměstnavatelů mohou poskytovat zahraniční stravné i nad úroveň předepsanou zákoníkem práce (a příslušnou vyhláškou).

Pravidla valorizace

 • Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen.
 • V pravidelném termínu od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou mění (tuzemské) stravné. Pro rok 2009 resp. s účinností od 1. ledna 2009 jsou sazby stravného nově stanoveny vyhláškou (Ministerstva práce a sociálních věcí) č. 451/2008 Sb. (dosud – do 31. prosince 2008 – byly stanoveny přímo zákoníkem práce.)
 • V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví vyhláškou stravné, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.
 • V pravidelném termínu (vždy) od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí.
 • Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009 jsou stanoveny v příloze k vyhlášce (Ministerstva financí) č. 417/2008 Sb. Ke změnám oproti roku 2008 došlo především u mimoevropských ze­mí.
 • V mimořádném termínu Ministerstvo financí upraví případně vyhláškou výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Dostáváte od zaměstnavatele stravné?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).