Hlavní navigace

Co všechno byste měli vědět o výpovědi?

2. 8. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Je problematika výpovědi z pracovního poměru složitá? Nemusí být. Připravili jsme pro vás souhrn informací, které byste měli znát.

Výpověď z pracovního poměru je jednostranný právní úkon zaměstnavatele nebo zaměstnance směřující k ukončení tohoto pracovněprávního vztahu.

Výpověď musí být dána písemně a doručena druhé smluvní straně (druhému účastníku pracovního poměru). Na základě platné výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, a to zásadně dvouměsíční, která se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Výpovědní doba na základě výpovědi doručené v květnu se proto počítá až od 1. června. Pracovní poměr končí nezávisle na projevu vůle druhé smluvní strany pracovního poměru, tedy toho, komu je výpověď adresována (komu byla doručena). Čtěte více: Za chyby se platí, i při nesprávné výpovědi

Výpovědní důvody

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, zaměstnavatel však může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů výslovně uvedených zákoníku práce.

Podle ust. § 52 zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jen z určitých důvodů.

Například v případě, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Více si přečtěte v článku Když jde zaměstnavatel do útlumu, nemůže vás jen tak vyhodit

Nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Více: Zdánlivá maličkost v pracovní smlouvě bude stát vašeho chlebodárce tři platy, nebo Odmítáte dojíždět 300 km do práce? Při výpovědi se vás nezastane ani soud.

Pak také stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Více si přečtěte: Kdy je výpověď pro nadbytečnost platná? nebo Nenechte se zbytečně vyhodit pro nadbytečnost aneb Pikantní příběh ze soudní síně.

Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Čtěte: Kdo má nárok na odstupné ve výši dvanácti platů?

Dalším důvodem je případ, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Nebo také pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. Více: Za špatné výsledky v práci může přijít výpověď nebo Vaše nedostatky musí zaměstnavatel správně pojmenovat, jinak je výpověď neplatná nebo Vytýkací dopis: Kdy vás může zaměstnavatel vyhodit?

Další důvod může nastat, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Více: Kdy může zaměstnavatel vyhodit pracovníka na hodinu? nebo Za kritiku ve firmě vás na hodinu vyhodit nemohou, posvětil Ústavní soud

Dalším případem je okamžik, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a. Čtěte více: Za zneužití nemocenské k „dovolené“ nebo brigádě přijdete o místo

Náležitosti a účinky výpovědi

Výpovědní důvod musí zaměstnavatel skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným; uplatněný výpovědní důvod výpovědi nelze dodatečně měnit. Není přitom ovšem vyloučeno, aby byla výpověď z pracovního poměru dána zaměstnanci i z více důvodů najednou. Čtěte více: Více výpovědí v jednom pracovním poměru se nevylučuje nebo V práci sekejte dobrotu i ve výpovědní době, nebo vyletíte na hodinu

Právní účinky výpovědi nastávají dnem jejího doručení druhé smluvní straně; jakmile je výpověď druhé smluvní straně doručena, je smluvní strana, která tento jednostranný právní úkon učinila, svým projevem vůle vázána a po doručení výpovědi ji může odvolat (nejpozději do konce výpovědní doby), jen pokud s tím druhá smluvní strana bude souhlasit. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musejí být provedeny písemně.

Správné doručení výpovědi

Výpověď musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou. Zaměstnavatel ji může doručit zaměstnanci na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, nebo za podmínek stanovených zákoníkem práce prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a není-li to možné, může ji doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Více: Jak se vyhnout nebo jak oddálit převzetí výpovědi? nebo Chyby při doručování výpovědi

skoleni_8_6

Zákaz výpovědi a prodloužení výpovědní doby

Pro některé výpovědní důvody (např. nadbytečnost) zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, např. v době kdy byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným. Je-li výpověď dána ještě před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, což je například situaci, kdy zaměstnanec během výpovědní doby dlouhodoběji onemocní, pak dochází k prodloužení výpovědní doby a tedy i trvání pracovního poměru. Více: Nemoc prodlouží výpovědní dobu i o měsíce, rodičovská třeba o celé roky nebo Kdy vás neuchrání před výpovědí ani nemoc? nebo Na neschopence výpověď dostat nemůžete, i když vám budou tvrdit opak

Ovšem kupříkladu při výpovědi dané z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části zákaz výpovědi neplatí. Až na výjimky rovněž není zaměstnanec chráněn, jestliže dostal výpověď z důvodu, pro který mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů a vztahující se k výkonu práce.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).