Hlavní navigace

Formulář k dani z nemovitých věcí

Koupili jste byt, dům či pozemek a přemýšlíte nad tím, jaké povinnosti vůči Finančnímu úřadu se vás týkají? V prvé řadě je potřeba podat do zákonem stanovené lhůty přiznání k dani z nemovitých věcí. Formulář pro toto podání naleznete pod odkazem na konci tohoto textu. Stačí jej stáhnout do svého zařízení, vyplnit a doručit příslušnému úřadu.

Co je to daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí představuje typ majetkové daně, kterou musí každý rok odvádět vlastník nemovitosti. Zahrnuje jak daň ze staveb a jednotek, tak i daň z pozemku, přičemž oba zmíněné druhy daní se stanovují zvlášť. Předmětem daně z pozemku jsou pak pozemky na území České republiky, které jsou zaevidovány v katastru nemovitostí.

Předmět daně ze staveb a jednotek představují dokončené nebo užívané budovy a inženýrské stavby uvedené v příloze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, a dokončené nebo užívané jednotky. Zároveň také zde platí, že se předmět daně musí nacházet na území České republiky. Daň ze staveb a jednotek přitom nezahrnuje stavby, ve kterých se nachází zdanitelné jednotky.

Kdo je poplatníkem daně z nemovitosti

Za poplatníka daně z nemovitosti je dle výše uvedeného zákona považována jedna z následujících osob:

 • vlastník pozemku,
 • stavebník, v případě pozemku, který je zatížen právem stavby,
 • nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku,
 • uživatel pozemku, pokud vlastník pozemku není známý.

V případě pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky, je pak poplatníkem daně:

 • organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
 • právnická osoba, která má právo užívat pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky.

K čemu slouží formulář k dani z nemovitých věcí

Vlastník nemovitosti je povinen podat do 31. ledna roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nemovitou věc nabyl, přiznání k dani. Každá taková osoba pak využívá pro přiznání k dani z nemovitých věcí interaktivní formulář. Ten slouží jednak pro stanovení výše daně, kterou vlastník nemovitosti odvede, a jednak jako potvrzení určené Finančnímu úřadu.

Tento formulář se vyplňuje v případě každého nového nabytí nemovitosti. Daň se poté odvádí každý rok vždy do konce května. Přiznání však už poté není potřeba podávat, stačí jej Finančnímu úřadu doručit pouze jednou, a to po nabytí vlastnického práva k příslušné věci. Výjimkou by však byla situace, kdy by došlo ke změně základních charakteristik dané nemovitosti.

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

Formulář přiznání stáhnete do svého zařízení a po otevření jej můžete rovnou začít vyplňovat. Nevíte-li si rady, jak na jeho vyplnění, můžete si buď stáhnout vzor přiznání k dani z nemovitých věcí, nebo oficiální pokyny pro jeho vyplnění. V tomto dokumentu jsou detailně vysvětleny všechny použité pojmy, se kterými budete při vyplňování přiznání pracovat. Dozvíte se zde například následující informace:

 • co je zdaňovací období,
 • co je předmět daně,
 • co je zdanitelná stavba,
 • co je zdanitelná jednotka,
 • kdo je poplatníkem daně,
 • jaké jsou lhůty pro podání přiznání,
 • kdy se přiznání k dani z nemovitosti nepodává.

Mnoho lidí také zajímá, zda je k formuláři k dani z nemovité věci potřeba přikládat výpis z katastru nemovitostí. Dobrou zprávou je, že nikoliv. V přiznání totiž budete vyplňovat mimo jiné identifikační údaje jednotlivých nemovitostí, to znamená parcelní číslo, číslo popisné, typ nemovitosti a její rozlohu. Z tohoto popisu je pak jasné, jaké nemovitosti se daňové přiznání týká. Výpis vám však může usnadnit práci při vyplňování potřebných údajů ve formuláři. Nicméně přikládat jej k dokumentu nemusíte.

Jak podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Podání přiznání k dani z nemovitých věcí probíhá elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronického podání pro Finanční správu (EPO), pomocí datové schránky, zasláním Českou poštou nebo osobně na podatelně příslušného územního pracoviště Finančního úřadu. Na všech pracovištích FÚ je také možné získat tiskopis daňového přiznání, pokud si netroufáte na jeho elektronické vyplnění.

Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba učinit nejpozději do 31. ledna roku, který následuje po roce, v němž došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně osoby poplatníka daně. Zdaňovací období, pro které se daň z nemovitosti stanovuje, přitom představuje vždy jeden kalendářní rok.

Trochu jiné lhůty ovšem platí, pokud jste nemovitost získali v rámci dražby. Nedošlo-li ke změně vlastnického práva k nemovitosti, která byla prodaná v dražbě, do 31. prosince zdaňovacího období, je dle zákona potřeba podat daňové přiznání nejpozději do třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci:

 1. v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k vydražené nemovitosti,
 2. v němž bylo vydražiteli vydáno potvrzení o nabytí vlastnického práva k vydražené nemovitosti.

Přiznání k dani z nemovitosti a společné jmění manželů

Pakliže byla nemovitost nabyta do společného jmění manželů, stávají se manželé spoluvlastníky dané věci a jsou tak povinni vyplnit daňové přiznání společně a nerozdílně. Pokud tito poplatníci nezvolí společného zmocněnce, je za společného zástupce považován ten z poplatníků, který daňové přiznání podá. V případě společného jmění manželů není možné podat přiznání za svůj spoluvlastnický podíl zvlášť, jelikož se nejedná o podílové spoluvlastnictví.

Formulář Přiznání k dani z nemovitých věcí

Formuláře k dani z nemovitých věcí najdete přehledně na jednom místě v sekci Daňové formuláře ke stažení – komplet.

Kdo musí odevzdávat přiznání k dani z nemovitosti?
Formulář přiznání k dani z nemovitých věcí podává Finančnímu úřadu poplatník daně. Tím může být buď vlastník pozemku, stavebník (v případě pozemku, který je zatížen právem stavby), nájemce nebo pachtýř u pronajatého či propachtovaného pozemku, nebo uživatel pozemku (pokud vlastník pozemku není známý). Přiznání se podává pouze jednou, a to po nabytí nemovitosti. Výjimku tvoří případy, kdy by došlo ke změně základních charakteristik dané nemovité věci.
Jaká je lhůta pro odevzdání přiznání k dani z nemovitosti?
Formulář je poplatník povinen podat do 31. ledna roku, který následuje po roce, v němž nabyl vlastnictví k nemovitosti. Jiné podmínky ale platí v momentě, kdy nemovitost byla získána v dražbě. V takovém případě se přiznání podává nejpozději do třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k vydražené nemovitosti nebo v němž bylo vydražiteli vydáno potvrzení o nabytí vlastnického práva k vydražené nemovitosti.
Kam se přiznání k dani z nemovitosti podává?
Formulář k dani z nemovitosti je potřeba odeslat Finančnímu úřadu. Je možné tak učinit přes aplikaci Elektronického podání pro Finanční správu, která je dostupná na webových stránkách mojedane.cz, nebo prostřednictvím datové schránky, Českou poštou či osobně na příslušném pracovišti FÚ.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).