Hlavní navigace

Jak vypočítat daň z pozemku

Většina vlastníků pozemku má zákonem nařízenou povinnost odvádět daň z pozemku. Její výše se přitom liší podle toho, jaký typ pozemku dotyčná osoba vlastní, jaká je jeho výměra, kde se nachází a kolik činí průměrná cena půdy v dané lokalitě. Pro výpočet daně z pozemku je pak zásadní mít aktuální informace o potřebných koeficientech a sazbách daně.

Co je to daň z pozemku

Pozemky nacházející se na území České republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí, podléhají takzvané dani z pozemku, jež je součástí daně z nemovitých věcí. Tato daň se platí buď jednorázově jednou za rok, nebo ve dvou platbách v závislosti na její výši, a to v hotovosti, bankovním převodem, složenkou nebo prostřednictvím SIPO platby na účet příslušného finančního úřadu.

Ne v každém případě je ale nutné daň z pozemku odvádět. Existují totiž zákonné výjimky, na které se tato daň nevztahuje. Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, patří mezi tyto výjimky následující typy pozemků:

 • pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,
 • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,
 • pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
 • pozemky určené pro obranu České republiky,
 • pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Kdo platí daň z pozemků

Za poplatníka daně z pozemku je obvykle považován vlastník pozemku. Pokud se jedná o pozemek ve svěřenském nebo podílovém fondu, je poplatníkem příslušný fond. Stejně tak je to i v případě fondu obhospodařovaném penzijní společností. Pakliže je pozemek zatížen právem stavby, je poplatníkem daně stavebník. Od povinnosti platit daň z pozemku jsou ale některé subjekty osvobozeny. Jedná se například o:

 • pozemky ve vlastnictví České republiky,
 • pozemky ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
 • pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice,
 • pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště,
 • pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
 • a mnoho dalších typů pozemků uvedených v zákoně o dani z nemovitých věcí.

Jak spočítat daň z pozemku

Na výpočet daně z pozemku, kterou poplatník musí státu odvádět, má vliv hned několik různých parametrů. Patří mezi ně výměra a cena pozemku, sazba daně, koeficient podle velikosti obce a místní koeficient. Všechny uvedené parametry jsou stanoveny zákonem. Důležité přitom také je, aby bylo kalkulováno s aktuálními daty, jelikož se některé z parametrů mohou v čase měnit. V případě, že se na pozemku navíc nachází nějaká stavba, bude se od výměry pozemku odečítat zastavěná plocha.

Cena pozemku

Parametrem, který slouží pro výpočet základu daně, je průměrná cena půdy. Její hodnotu je potřeba vynásobit skutečnou výměrou příslušného pozemku v m2. Tímto způsobem se stanovuje základ daně pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalý travní porost. Průměrnou cenu za 1 m2 u těchto pozemků přitom vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území Ministerstvo zemědělství.

Trochu jinak je tomu v případě hospodářský lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. U těchto typů pozemků se cena za 1 m2 zjišťuje v cenových předpisech, případně se dá použít součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. U ostatních pozemků, které nebyly zmíněny, představuje základ daně skutečná výměra pozemku v m2, jež byla zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně

Jakmile je zjištěn základ daně, je potřeba jej vynásobit sazbou daně. Její hodnota se opět liší v závislosti na tom, o jaký typ pozemku se jedná. V případě orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů činí sazba daně 0,75 %, u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je stanovena na 0,25 %. Co se týká ostatních pozemků, tam je určena sazba daně za každý 1 m2, a to následujícím způsobem:

 • pro zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství činí tato sazba 1 Kč/m2,
 • pro zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání je to pak 5 Kč/m2.

V případě stavebních pozemků je sazba daně stanovena na částku 2 Kč/m2. Tuto hodnotu je však potřeba vynásobit ještě koeficientem podle velikosti obce. Sazba daně u ostatních ploch a zastavěných ploch a nádvoří pak představuje částku 0,20 Kč/m2.

Koeficient podle velikosti obce

U pozemků se koeficientem podle velikosti obce násobí pouze stavební pozemky. I když zákon obsahuje přehlednou tabulku velikosti koeficientů, situace může být složitější. Zákon totiž dále říká, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o jednu kategorii, nebo snížit o jednu až tři kategorie.

Praha pak má ze zákona možnost koeficient 4,5 zvýšit na koeficient 5. Chcete-li tedy mít jistotu, že budete počítat se správnou výší koeficientu, zjistěte si tento údaj na vašem městském nebo finančním úřadě. Pokud není stanoveno jinak, platí koeficienty podle počtu obyvatel v obci dle údajů z posledního sčítání lidu.

Seznam koeficientů podle velikosti obce

Místní koeficient

Posledním důležitým parametrem pro výpočet daně z pozemku je místní koeficient. Místním koeficientem se výměra u pozemků násobí vždy. Obce ho mohou vyhláškou zvyšovat ze základní úrovně 1 na hodnoty 2, 3, 4 a 5, čímž samozřejmě zvyšují také výši daně z nemovitosti. Opět přitom platí, že aktuální výši místního koeficientu zjistíte nejlépe na příslušných úřadech nebo na webu finanční správy.

Seznam místních koeficientů

Kdo musí odvádět daň z pozemku?
Daň z pozemku odvádí samotní vlastníci pozemku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavební parcelu, ornou půdu, les nebo třeba rybník. Zahrnuty jsou všechny typy pozemků, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Zákon o dani z nemovitých věcí stanovuje některé výjimky, jež jsou od této daně osvobozeny. Patří mezi ně například pozemky ve vlastnictví České republiky nebo obce, na jejímž území se nachází.
Jaké jsou parametry pro výpočet daně z pozemku?
Pro stanovení výše daně z pozemku je zapotřebí znát určité zákonem stanovené parametry, které do výpočtu vstupují jako proměnné. Patří mezi ně výměra daného pozemku, průměrná cena půdy v příslušné lokalitě, sazba daně, koeficient podle velikosti obce a místní koeficient.
Jaká je sazba daně stavebního pozemku?
Pro stavební parcelu je zákonem stanovená výše sazby daně, která činí 2 Kč/m2. Do dalšího výpočtu daně je však poté potřeba zahrnout také koeficient podle velikosti obce, který se liší v závislosti na tom, v jaké lokalitě se daná parcela nachází. Obecně závaznou vyhláškou může obec tento koeficient zvýšit, nebo snížit, a to až o tři kategorie.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).