Hlavní navigace

Životní a existenční minimum se opět zvyšuje. Vzrostou přídavky a řada dalších dávek

1. 7. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Inflace je k nezastavení. Vysoké ceny přiměly vládu k dalšímu navýšení životního a existenčního minima. V důsledku toho se některé dávky zvýší a na jiné dosáhne více lidí.

Vláda schválila další pomoc kvůli rostoucím nákladům na bydlení. Částky životního a existenčního minima opět vzrostou, což se projeví na řadě dávek.

O dalších 8,8 % více

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Pod ní nastává hmotná nouze.

Existenční minimum je minimální hranicí příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Od 1. července 2022 podle vládního nařízení částky existenčního a životního minima vzrostou o 8,8 %. Životní minimum pro jednotlivce tak bude od července ve výši 4620 Kč a existenční minimum pak ve výši 2980 Kč.

Zároveň jsou ale stanoveny i částky životního minima pro děti a osoby, které jsou součástí domácnosti o více členech. Životní minimum dané domácnosti je tedy součtem všech částek životního minima jednotlivých členů.

Částky životního minima budou činit:

 • pro jednotlivce 4620 Kč,
 • pro první osobu v domácnosti 4250 Kč,
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3840 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě do 6 let 2360 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2900 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3320 Kč.

Životní a existenční minimum se obvykle zvyšuje nařízením vlády k 1. lednu podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.

Za mimořádných okolností ale může vláda zvýšit životní a existenční minimum také mimo standardní termín valorizace, což je právě letošní případ. Letos se životní a existenční minimum navyšuje už podruhé. Jeho výše se měnila i letos v dubnu, kdy částky vzrostly kvůli inflaci o 10 %.

S navýšením životního a existenčního minima významně naroste výše některých dávek, navíc třeba na porodné bude mít nárok větší počet čerstvých maminek. Změna se projeví už v červencové výplatě dávek, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s tím, že se zvýšení dávek bude týkat téměř 400 tisíc lidí. Dopady na státní rozpočet jsou za druhé pololetí vyčísleny zhruba na 415 mil. Kč.

Životní a existenční minimum: stávající a nová výše
Současná výše dávky Nová výše dávky od 1. 7. 2022
Pro jednotlivce 4250 Kč
 4620 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti 3910 Kč
 4250 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 3530 Kč
 3840 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let 2170 Kč
 2360 Kč
Nezaopatřené dítě 6 až 15 let 2670 Kč
 2900 Kč
Nezaopatřené dítě 15 až 26 let 3050 Kč
 3320 Kč
 Existenční minimum 2740 Kč
 2980 Kč

Jaké dávky navýšení ovlivní?

Životní a existenční minimum hraje roli u osmi sociálních dávek. Ovlivní některé dávky v rámci pomoci v hmotné nouzi a dále některé dávky státní sociální podpory:

 • k navýšení dávky dojde u příspěvku při pěstounské péči a u příspěvku na živobytí,
 • u mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku dojde k navýšení limitu pro jejich čerpání,
 • u porodného, přídavků na děti, příspěvku na péči a doplatku na bydlení pak dojde k rozšíření okruhu osob, které na dávky dosáhnou vzhledem ke svým příjmům.

Změnu ale pocítí i lidé v exekuci, protože se projeví ve výši nezabavitelné částky a dále se projeví také při stanovení alimentů.

Další využití uvedených institutů je při podpoře azylantů a ochraně cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních poplatků a podobně, informoval Jurečka.

Zvýšení životního minima se tedy dotkne např.:

 • přídavků na dítě,
 • porodného,
 • příspěvku na živobytí,
 • doplatku na bydlení,
 • mimořádné okamžité pomoci,
 • příspěvku při pěstounské péči,
 • příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • příspěvku na péči,
 • nezabavitelného minima u dlužníků v exekuci,
 • alimentů.

S vyšším životním minimem se ale zvýší i nutný příjem žadatele o úvěr, protože banky a úvěrové společnosti při posuzování žádostí o úvěr kromě jiného počítají i s životním minimem žadatele, resp. životním minimem celé jeho domácnosti.

Životní minimum a dávky

Jak tedy životní minimum s dávkami souvisí? Na přídavek na dítě vznikne nárok nezaopatřenému dítěti, jestliže čistý příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny.

Pokud jde o rodinu, kterou tvoří dva dospělí a jedno 3leté a jedno 7leté dítě, je životní minimum jejich rodiny podle pravidel platných od července 13 350 Kč. Na přídavky jim podle nových pravidel vznikne nárok, pokud čistý příjem v rodině bude nižší než 45 390 Kč měsíčně.

V případě porodného má na dávku nárok žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě, pokud čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny (přídavek na starší dítě se do tohoto rozhodného příjmu nezapočítává).

příspěvku na živobytí pro osoby v hmotné nouzi ovlivní existenční a životní minimum výši dávky. Nárok a výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, od kterého se odečtou tzv. přiměřené náklady na bydlení.

Částka živobytí je ve výši životního minima u:

 • nezaopatřeného dítěte,
 • poživatele starobního důchodu,
 • osoby invalidní ve třetím stupni,
 • osoby starší 68 let.

Částka živobytí je ve výši existenčního minima u:

 • osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky,
 • osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc,
 • osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a nevykonává určitou aktivitu (např. veřejnou službu, výdělečnou činnost),
 • osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní poměr z obdobného důvodu.

Doplatek na bydlení je také dávka pomoci v hmotné nouzi, která s vlastními příjmy osoby a poskytnutým příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí (viz výše). Z tohoto pravidla existuje ale i výjimka. Doplatek na bydlení je možné podle § 33 zákona o pomoci v hmotné nouzi přiznat s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem (a společně posuzovaných osob ) přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.

Dávka Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v různých částkách podle toho, v jaké situaci je poskytována. Může doplnit příjem žadatele do existenčního minima v případě, že hrozí újma na zdraví, ale může také dosáhnout až 20násobku životního minima, pokud je poskytována osobě, kterou postihne událost, jež nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít a v jejímž důsledku je příjemce dávku kvůli nedostatku finančních prostředků ohrožena ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. Podrobnosti o situacích a výši dávky najdete na webu ministerstva práce.

Výše dávky Příspěvek při pěstounské péči se odvíjí od násobku životního minima jednotlivce v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Výši příspěvku ovlivňuje také to, kdo o dítě pečuje. Stanoví se tedy individuálně. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší.

Příspěvku na zvláštní pomůcku zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku do, nebo přes 10 000 Kč. U pomůcky v ceně do 10 000 Kč se příspěvek poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob (spoluúčast je 1000 Kč). U dražších pomůcek je až na výjimky spoluúčast vyšší.

Od životního minima se odvíjí také výše příspěvku na pořízení motorového vozidla (spadá pod Příspěvek na zvláštní pomůcku). Např. 200 000 Kč činí při příjmu nižším nebo rovném 16násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě.

V případě nezabavitelného minima u dlužníků v exekuci hraje roli životní minimum při stanovení nezabavitelné (exekucí nepostižitelné) částky na osobu dlužníka, která se vypočte jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

Výživné se stanovuje podle odůvodněných potřeb dítěte a majetkových poměrů povinného rodiče. Pokud ten soudu nedoloží své příjmy, platí, že průměrný měsíční příjem odpovídá pětadvacetinásobku částky životního minima jednotlivce.

Shrnutí vládní pomoci

Růst životního a existenčního minima je dalším v řadě kroků, které vláda schválila na pomoc s růstem cen:

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).