Hlavní navigace

Živnostenské oprávnění a s.r.o.

26. 7. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

V dnešním díle našeho seriálu probereme relativně samostatnou problematiku získání živnostenského oprávnění či koncese. Bez něho totiž vaše s. r. o. nemůže začít podnikat, a tak nezbývá než se nadechnout a jít se prodrat formuláři, které vám ho pomohou získat. A jak konkrétně na to?

Potřebuje s.r.o. živnostenské oprávnění?

Určitě jste již slyšeli pojem „podnikat na živnosťák“ pro označení podnikání fyzických osob, avšak nemělo by vás to vést k mylnému přesvědčení, že živnostenské oprávnění ke svému podnikání právnické osoby nepotřebují. Takovéto oprávnění potřebuje dle živnostenského zákona – zák. č. 455/1991 Sb. k podnikání živnostenským způsobem (což je kromě pár výjimek – např. některá svobodná povolání – téměř veškeré podnikání) každá osoba, a tedy zcela logicky i osoba právnická.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Ať již se rozhodnete podnikat prostřednictvím s.r.o. v jakékoliv živnosti, je třeba, aby odpovědný zástupce, kterého ustanovíte, splňoval tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti. U některých živností pak musí splňovat i podmínky zvláštní.

Všeobecnými podmínkami jsou:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost

Přičemž za bezúhonného se dle živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním anebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Pokud již došlo k zahlazení odsouzení, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen, a je ho tedy pro účely živnostenského zákona potřeba považovat za bezúhonného.

Odpovědný zástupce

Tato část byla dodatečně opravena.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskopráv­ních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je právnickou osobou (a tedy i s.r.o.), pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce.

Rozdělení živností

S výjimkou živností volných musí vaší společností ustanovený odpovědný zástupce splňovat kromě všeobecných podmínek provozování živnosti také zvláštní podmínky provozování živnosti.

Živnostenský zákon z hlediska předpokladů vzniku živnostenského oprávnění rozlišuje živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.

Živnosti ohlašovací

Živnosti ohlašovací mohou být provozovány již na základě ohlášení, pokud ohlašovatel splňuje podmínky stanovené zákonem pro danou živnost.

Ke vzniku živnostenského oprávnění tedy není třeba souhlasu či rozhodnutí živnostenského úřadu. Pokud by živnostenský úřad zjistil, že podnikatel stanovené podmínky pro provozování ohlašovací živnosti nesplňuje, vydal by rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo.

Živnostenský zákon dále dělí ohlašovací živnosti na živnosti řemeslné, živnosti vázané a živnosti volné.

Podmínkou provozování živností řemeslných je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru, přičemž za řemesla lze považovat jen ty činnosti, které jsou výslovně uvedeny v příloze č.1 živnostenského zákona. Tato odborná způsobilost je zvláštní podmínkou provozování živnosti, kterou musí odpovědný zástupce vedle všeobecných podmínek také splnit. Jako příklad uveďme např. řeznictví a zámečnictví.

Zvláštní podmínkou provozování živností vázaných je prokázání odborné způsobilosti jiným způsobem než vyučením v oboru (v zásadě je požadována vyšší kvalifikace než pouhé vyučení), přičemž živnosti vázané jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Jedná se např. o vyučování řízení motorových vozidel nebo podnikání v oční optice.

Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro tyto živnosti musí tedy odpovědný zástupce splňovat jen všeobecné podmínky provozování živnosti. Seznam oborů živností volných je stanoven nařízením vlády č. 140/2000 Sb. Jedná se např. o různé druhy maloobchodů a velkoobchodů.

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě koncesní listiny (koncese). Koncesí se rozumí státní přivolení k provozování živnosti, přičemž na ni není žádný právní nárok ani při splnění všech všeobecných i zvláštních podmínek.

Koncesované živnosti jsou jen ty uvedené v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď ve speciálních právních předpisech, a pokud tyto neexistují, tak ve výše zmíněné příloze. Pozor, u koncesovaných živností přibývá ve stanovených případech všeobecná podmínka provozování živnosti, a sice podmínka zvláštní spolehlivosti. Dále může živnostenský úřad podle svého uvážení přidat do koncesní listiny i další podmínky provozování koncesované živnosti. Může se jednat třeba o složení kauce. Jako příklad koncesovaných živností lze uvést např. provozování cestovní kanceláře (nezaměňovat s cestovní agenturou) a taxislužby.

Ohlášení živnosti

Samotné ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro právnickou osobu“, přičemž právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna oznámit to živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Konkrétní podoba formuláře se často liší podle jednotlivých živnostenských ú­řadů.

Nezbytnými náležitostmi ohlášení jsou:

 • Obchodní jméno a sídlo společnosti
 • Identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem
 • Údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost
 • Údaje týkající se osoby odpovědného zástupce
 • Údaje týkající se případné organizační složky podniku
 • Předmět podnikání
 • Identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno
 • Provozovna nebo provozovny, pokud jsou zřízeny
 • Datum zahájení provozování živnosti
 • Datum ukončení provozování živnosti, pokud společnost zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou
 • Údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem

K ohlášení živnosti je nutné přidat alespoň tyto přílohy živnosti:

 • Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší 3 měsíců
 • Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost
 • Doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných, vázaných živností
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce
 • Doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo již dokonce vznikla (společenská smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku)
 • V případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu dle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor k provozování obchodu a služeb, u bytových prostor zpravidla postačí souhlas majitele bytu a výpis z katastru nemovitostí)

V případě, že vaše ohlášení bude vykazovat formální nedostatky, vás živnostenský úřad vyzve, abyste do 15 dnů odstranili chyby.

Žádost o koncesi

V případě, že chce vaše společnost provozovat koncesovanou živnost, nedává živnostenskému úřadu pouze na vědomí skutečnost, ale žádá o vydání koncese, a proto se pro tento účel nepoužívá formuláře „Ohlášení živnosti pro právnickou osobu“.

Náležitosti žádosti o koncesi a nutné přílohy jsou obdobné jako u daného formuláře, žadatel je však v žádosti o koncesi povinen navíc uvést ještě údaje podle zvláštních předpisů a doložit doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy, kterému živnostenský úřad žádost předloží. Které to jsou, se raději předem zeptejte na vašem živnostenském ú­řadě.

Vydání živnostenského listu

Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od doručení ohlášení, pokud podnikatel splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a netrvá-li překážka provozování živnosti.

Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad živnostenský list před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského listu nebo není-li návrhu vyhověno, musí živnostenský list neprodleně vrátit. Platnost živnostenského listu nesplněním uvedených podmínek zaniká.

skoleni11_1

Právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem (to neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6 živnostenského zákona).

Za vydání živnostenského listu je stanoven správní poplatek 1000 Kč za každou jednotlivou živnost a musí být zaplacen před podáním ohlášení živnosti. V případě provozování živnosti průmyslovým způsobem činní tento poplatek 10 000 Kč.

Vydání koncesní listiny

O žádosti o koncesi rozhodne živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinou lhůtu.
Jsou-li splněny veškeré zákonem stanovené podmínky provozování koncesované živnosti, vydá živnostenský úřad koncesní listinu, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, což je zároveň den vzniku oprávnění podnikat.

Anketa

Máte již zkušenosti se zakládáním živnosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).