Hlavní navigace

Podrobnosti založení a vzniku s.r.o.

19. 7. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V minulém díle seriálu o založení s. r. o. jsme se podívali na to, jak si společnost zařídit. V tomto díle se poněkud podrobněji podíváme na okolnosti jejího založení a vzniku. Co všechno je nutné učinit, v jakých lhůtách a u kterých orgánů.

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je založena dnem podpisu společenské smlouvy všemi v ní uvedenými zakladateli. V případě, že společnost je založena jedinou osobou, má tento dokument název zakladatelská listina, ale jinak se od společenské smlouvy nijak neliší.

Obchodní zákoník (dále jen OZ) požaduje pro oba tyto dokumenty formu notářského zápisu. Notářský zápis včetně potřebného počtu kopií vyhotoví každý notář za poplatek cca 3 000 Kč. Jednotliví notáři mají zpravidla svůj vlastní vzor společenské smlouvy, do kterého doplní požadované údaje a smluvní ujednání.

Již zde se nabízí několik způsobů, jak ušetřit. Ve společenské smlouvě je naprosto zbytečné uvádět citace ustanovení právních norem, protože jejich uvedením nic nezměníte. Stejně tak je zbytečné uvádět otřepané fráze o dobrovolnosti úkonů všech zakladatelů apod., na charakteru takového úkonu totiž opět nic nezměníte (buď je zkrátka činěn dobrovolně, vážně, srozumitelně a není činěn v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, anebo je tomu naopak), jinak dosáhnete jediného – společenská smlouva bude delší, což se může projevit na konečné sumě poplatků notáři.

Dejte si také pozor, kolik budete po notářovi požadovat stejnopisů a kolik opisů notářského zápisu. Spokojte se s jedním stejnopisem a několika opisy. Ty mají totiž stejnou právní platnost jako stejnopisy, jen jsou podstatně levnější.

Nezbytnými náležitostmi společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou:

 • Obchodní jméno
 • Sídlo
 • Určení společníků a uvedení jejich sídla, resp. trvalého bydliště
 • Předmět podnikání
 • Výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků
 • Jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají
 • Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Vklady společníků

Společenská smlouva dále také stanoví, výši, formu a způsob složení vkladů jednotlivých společníků, jelikož s.r.o. dle OZ povinně vytváří základní kapitál, a to v celkové minimální výši 200 000 Kč. Základní kapitál totiž není ničím jiným než součtem všech vkladů jednotlivých společníků.

Předmětem vkladu mohou být jak peníze, tak i jiné penězi ocenitelné hodnoty. Nepeněžitým vkladem však může být jen takový majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, jenž je hospodářsky využitelný pro společnost z hlediska předmětu podnikání společnosti a který je samostatně převoditelný. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být stanovena podle posudku znalce, kterého jmenuje obecný soud navrhovatele na zápis do Obchodního rejstříku (dále jen OR) na základě jeho návrhu, a to ze seznamu soudních znalců.

Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí být však dělitelná na celé tisíce. Výše vkladu každého jednotlivého společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

Správou vkladů je pověřen správce vkladů, což je před vznikem společnosti zakladatel pověřený touto funkcí ve společenské smlouvě. Pokud jde o peněžitý vklad, může být pověřena správou banka, i když není zakladatelem.

Pokud jde o splácení vkladů – peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladů na firmu zakládané společnosti. Banka neumožní disponovat se splacenými vklady na tomto účtu dříve, než bude společnost zapsána do OR, existují však i výjimky.

Splácení nepeněžitých vkladů před vznikem společnosti je zásadně založeno na principu, že ke splacení vkladu je třeba zvláštní smlouvy mezi zakladatelem a správcem vkladu, který jedná jménem společnosti. Vlastnické právo ke vkladům, které jsou splaceny před vznikem společnosti, popř. jiná práva k těmto vkladům, přecházejí na společnost dnem jejího vzniku. Výjimkou je nabytí vlastnického práva k nemovitostem, zaknihovaným cenným papírům a licencím. V těchto případech přechází vlastnické právo na společnost až zápisem do zvláštní evidence – např. katastru nemovitostí apod.

Máte podnikatelský záměr? Třeba vám ho pomůže financovat Evropská unie!

Jednání jménem společnosti před zápisem do OR

§ 64 OZ stanoví, že kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán, jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Jestliže společníci, popřípadě příslušný orgán společnosti, tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla společnost zavázána od počátku.

Dále jsou zakladatelé povinni pořídit seznam těchto jednání a předložit jej ke schválení společníkům. Poruší-li zakladatelé tuto povinnost, odpovídají společně a nerozdílně věřitelům za škodu, která jim v důsledku toho vznikne.

Konečně platí, že jednatel(jednatelé) je povinen bez zbytečného odkladu po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání.

Živnostenské oprávnění

K návrhu na zápis společnosti do OR je nezbytné přiložit příslušná oprávnění – živnostenské listy, koncese apod. Podrobně se budeme touto problematikou zabývat v dalším díle tohoto seriálu.

Vznik společnosti

Společnost vzniká až zápisem do OR, čímž získává právní subjektivitu (tedy z pohledu práva začíná existovat). Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu a musejí jej podepsat všichni jednatelé, přičemž tyto podpisy musí být úředně ověřeny. Nově jsou pro veškeré návrhy obchodnímu rejstříku předepsány oficiální formuláře, které jsou ke stažení ze serveru.

účto říjen 23 - tip do článku

Jako povinné přílohy se k návrhu na zápis přikládají:

 • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.)
 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo
 • Dokument o splnění vkladové povinnosti
 • Výpis z Rejstříku trestů pro jednatele ne starší 3 měsíců
 • Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům
 • Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky provozování živnosti podle § 6 Živnostenské­ho zákona
 • Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky podle § 38l OZ

Na závěr bych rád upozornil, že před podáním návrhu na zápis společnosti do OR musí být splaceno nejméně 30 % ze všech jednotlivých vkladů. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do OR, pouze pokud je její základní kapitál již v plné výši splacen.

Jsou právní předpisy související s podnikáním v ČR přehledné?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).