Hlavní navigace

Registrace nového s.r.o. k platbě daní a dávek

9. 8. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V posledním dílu seriálu o zakládání s.r.o. se budeme věnovat registraci k platbě daní a dávek. Kde všude je třeba novou společnost registrovat, abyste nepřišli do sporu se státním aparátem, třesoucím se na vaše daně ještě dříve, než budete nějaké vlastně muset začít platit?

Registrační povinnost právnických osob u Finančního úřadu

Podle zákona je každý poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tímto místně příslušným správcem daně je Finanční úřad odpovídající sídlu vaší právnické osoby.

Výše zmíněnou povinnost můžete splnit prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci“. Přihláška je různá pro fyzické nebo právnické osoby a můžete ji získat na jakémkoliv finančním úřadu. Tento formulář je určen k registraci ke všem daním s výjimkou daně z přidané hodnoty, daně spotřební a daně z nemovitosti.

K Přihlášce k registraci je dále nutno připojit většinou tyto doklady:

  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • Kopie rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu do obchodního rejstříku
  • Kopie smlouvy s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu
  • Kopie všech živnostenských listů nebo koncesí

Přihlášku je možno Finančnímu úřadu doručit jak osobně, tak korespondenčně. Některá pracoviště Finančního úřadu vydávají Osvědčení o registraci ihned při vaší první návštěvě. Jestliže se rozhodnete pro doručení přihlášky k registraci korespondenčně, budete muset všechny přílohy k Přihlášce dokládat v ověřené verzi a vystavíte se tak možnosti chyb v registraci, a proto doporučuji doručovat tento formulář osobně.

Pakliže splníte všechny náležitosti, obdržíte Osvědčení o registraci. Toto osvědčení bude vydáno pouze jednatelům vaší s.r.o. nebo osobě s plnou mocí. Dokument uschovejte, jelikož při veškerých změnách v registraci (každou změnu jste povinni do 15 dnů nahlásit) nebo při registraci k dalším druhům daní budete muset tento originál předkládat.

Za nesplnění registrační povinnosti vám je Finanční úřad oprávněn vyměřit pokutu, která může celkově dosáhnout částky 2 000 000 Kč.

Registrace u Správy sociálního zabezpečení

Je velice pravděpodobné, že vaše nová s.r.o. bude při svém podnikání využívat zaměstnance, čímž jí případně vzniknou další povinnosti.

Každá tzv. Malá organizace je povinna přihlásit svého nového zaměstnance k sociálnímu pojištění na České správě sociálního zabezpečení. Registrace se musí provést do 8 dnů ode dne vstupu zaměstnance do zaměstnání.

K přihlášení zaměstnance k pojištění je určen speciální formulář, jehož prostřednictvím se provádí registrace. V přihlášce samotné se uvádí pouze základní informace o zaměstnanci. Přihlášku podepisuje zaměstnavatel i zaměstnanec.

K přihlášce je však nutné připojit tyto přílohy:

  • Kopii zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele, pokud vaše společnost nebude prvním zaměstnavatelem zaměstnance. V případě, že jste ještě od zaměstnance zápočtový list předchozího zaměstnavatele neobdrželi, jste přesto povinni provést registraci do 8 dnů. Zápočtový list se v tomto případě dokládá na správu sociálního zabezpečení později.
  • Kopii pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Správa sociálního zabezpečení kontroluje náplň práce zaměstnance dle smlouvy nebo dohody s živnostenskými oprávněními zaměstnavatele.

U ČSSZ však nejste povinni registrovat jen své zaměstnance, nýbrž předně i svou novou s.r.o. samotnou. Povinnost registrace vzniká zaměstnavateli uzavřením pracovní smlouvy s prvním zaměstnancem, a to do 8 dnů od přijetí zaměstnance do pracovního poměru. Registrace se provádí prostřednictvím dokumentu s názvem „Karta malé organizace“ u místně příslušné správy sociálního zabezpečení.

Tento přihlašovací formulář, kterým se registruje podnik ke správě sociálního zabezpečení, je standardizován pro celou ČR. Kartu malé organizace získáte na jakékoliv správě sociálního zabezpečení a je shodná pro fyzické i právnické osoby.

K tomuto formuláři je třeba přiložit tyto přílohy:

  • Výpis z obchodního rejstříku, který by měl být úředně ověřený

Z hlediska správy sociálního zabezpečení jsou všichni podnikatelé – zaměstnavatelé rozděleni na „Malé organizace“ a „Organizace“. Malou organizací je každý podnikatel zaměstnávající od jednoho do 25 zaměstnanců včetně a její povinností je pouze přesně a včas informovat o všech změnách příslušnou správu sociálního zabezpečení a odvádět sociální pojištění za sebe i své zaměstnance. Veškerou evidenci, zpracování a vyplácení nemocenského pojištění za zaměstnavatele zajišťuje sama správa sociálního zabezpečení.

Organizací je pak zaměstnavatel, který zaměstnává více něž 25 zaměstnanců nebo pro kterého zpracovává mzdovou evidenci jiná organizace, jež sama zaměstnává více než 25 zaměstnanců. Organizace má situaci podstatně složitější. Je povinna sama vést veškerou evidenci potřebnou k vyplácení nemocenských dávek. Nemocenské dávky tato organizace též sama z vybraného pojistného vyplácí, vzniklý rozdíl se zúčtovává se správou sociálního zabezpečení.

Registrace u zdravotní pojišťovny

Zaměstnavatel je povinen se registrovat ke každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci. Každý zaměstnanec má právo si vybrat svou pojišťovnu a zaměstnavatel musí tuto skutečnost respektovat. Každý zaměstnavatel je povinen se zaregistrovat do 8 dnů od vstupu nového zaměstnance pojištěného u dosud nezaregistrované pojišťovny.

Každá pojišťovna má vlastní formuláře pro registraci i pro veškeré další oznamované skutečnosti. K registračnímu formuláři se přikládá pouze identifikační doklad podnikatele, tedy výpis z obchodního rejstříku. Přikládaný doklad nemusí být u většiny zdravotních pojišťoven úředně ověřen.

A co dále?

Bohužel současné požadavky kladené legislativou na podnikatele jsou natolik různorodé, že předložený seriál nemůže pamatovat na veškeré úkony, které bude vaše s.r.o. případně muset udělat, aby mohla bez problémů s úřady začít podnikat. Pro určité živnosti jsou stanoveny některé povinnosti navíc.

Např. v případě, že bude vaše s.r.o. prodávat elektroniku, musí mít smlouvu se subjektem, který bude zajišťovat likvidace starých elektrických spotřebičů určitého druhu, jako jsou např. ledničky či televizory. Takových případů je samozřejmě mnohem více. Doporučuji se proto zeptat např. při žádání o živnostenské oprávnění na Živnostenském úřadě nebo se informovat na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdrojem inspirace mohou samozřejmě být i zkušenosti vašich přátel z branže.

Anketa

Plníte veškeré registrační povinnosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).