Hlavní navigace

Založení s.r.o.: Běh na dlouhou trať

12. 7. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Máte podnikatelský záměr a chcete založit společnost s ručením omezeným... Obáváte se spousty nepříjemné administrativy? Obáváte se správně. Co všechno musíte udělat, abyste společnost založili? Jaké doklady a kam musíte doručit? Ale pozor! Ani založení společnosti k podnikání nestačí...

Na úvod bych rád upozornil, že tento článek se zabývá základní kostrou postupu při zakládání a vzniku s.r.o. a činnostmi s tím nezbytně spojenými. Naopak nemá žádné ambice zabývat se celou právní problematikou okolo s.r.o.

Jednotlivé úkony jsou v článku řazeny tak, jak by ideálně měly jít za sebou, avšak toto pořadí není závazné. Jednotlivé kroky budou podrobněji rozebrány v dalších dílech seriálu, jehož úvodní součástí je tento článek.

Založení spol. s r.o.

Prvním krokem vedoucím ke kýženému výsledku – existující a v souladu s právními normami fungující s.r.o. – je založení společnosti. Tento pojem nelze v žádném případě zaměňovat se vznikem společnosti.

§ 57 Obchodního zákoníku (dále jen OZ) stanoví, že obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli, nevyplývá-li z jiných ustanovení OZ něco jiného. Pro společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným zákon stanovuje obligatorní formu notářského zápisu. Pakliže bude mít daná s.r.o. pouze jediného společníka (ať jím bude fyzická osoba či právnická osoba), nazývá se tento dokument zakladatelskou listinou, avšak veškeré jeho nezbytné náležitosti jsou se společenskou smlouvou zcela identické.

Nezbytnými náležitostmi společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou:

 • Obchodní jméno
 • Sídlo
 • Určení společníků a uvedení jejich sídla, resp. trvalého bydliště
 • Předmět podnikání
 • Výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků
 • Jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají
 • Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)
Máte podnikatelský záměr? Třeba vám ho pomůže financovat Evropská unie!

Složení vkladů

Způsob složení vkladů stanoví podle § 60 OZ společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Nejčastěji se volí složení vkladů na bankovní účet, který se nově založí na jméno správce vkladů.

Banka, u níž je účet zřízen, na požádání vydá potvrzení o složení vkladů a jejich výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení je třeba při podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku.

Získání živnostenského oprávnění

Stejně jako fyzická osoba musí i právnická osoba mít živnostenské oprávnění (koncesi) pro své podnikání, pakliže se nechce dostat do rozporu se zákonem.

Ohlášení živnosti provádí právnická osoba na místně příslušném živnostenském úřadě, tím je zpravidla živnostenský odbor na městském úřadě. Závazné náležitosti ohlášení jsou určeny v § 45 Živnostenského zákona.

Mezi nutné přílohy patří podle § 46 Živnostenského zákona zejména:

 • Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
 • Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost
 • Doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce
 • Doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena

Zápis společnosti do Obchodního rejstříku

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu, a to ve lhůtě 90 dnů od založení společnosti, přičemž jej podepisují všichni jednatelé. Podpisy musí být úředně ověřeny.

Jako povinné přílohy se k návrhu na zápis přikládají:

 • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.)
 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo
 • Dokument o splnění vkladové povinnosti
 • Výpis z Rejstříku trestů pro jednatele ne starší 3 měsíců
 • Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům
 • Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky provozování živnosti podle § 6 Živnostenské­ho zákona
 • Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky podle § 38l OZ

Tato fáze je největším úskalím námi popisovaného procesu. Rejstříkové soudy často vyřizují návrhy na zápis do Obchodního rejstříku i půl roku.

Dnem, kdy je s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku, zároveň vzniká a stává se tak právnickou osobou se způsobilostí k právním úkonům. V mezidobí mezi založením společnosti a jejím vznikem má způsobilost k právním úkonům pouze tehdy, pokud později v souladu se zákonem vznikne.

Další povinnosti

Do 8 dnů od vzniku společnosti je ta povinna se zaregistrovat na Správě sociálního zabezpečení za účelem platby pojistného na sociální, důchodové a nemocenské pojištění.

Tatáž povinnost vzniká nově vzniklé s.r.o. vůči zdravotní pojišťovně.

Do 30 dnů od vzniku se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat také na Finančním úřadu.

V neposlední řadě vznikají některým konkrétním subjektům dle jejich činnosti i některé další povinnosti, jako je např. uzavření smlouvy o likvidaci obalů apod. Budeme se jim taktéž podrobněji věnovat v některém z příštích dílů tohoto seriálu.

Anketa

Je založení s.r.o. v ČR dostatečně rychlé?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).