Hlavní navigace

Vyšší důchody i rodičovská. Projděte si plány ANO a ČSSD pro vaši peněženku

15. 5. 2018
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V plánu je i konec superhrubé mzdy, nižší DPH na točené pivo nebo přísnější pravidla pro příjemce dávek. Naopak obnovená koalice nebude prosazovat zavedení eura v Česku.

Rodičovský příspěvek by měl vzrůst z 220 na 300 tisíc korun, nemocní zaměstnanci by se měli dočkat nemocenské v plné výši i v prvních třech dnech nemoci, všichni důchodci budou mít vyšší důchody a lidé pobírající dávky je budou dostávat, jen když budou aktivně hledat práci nebo se podílet na veřejně prospěšných pracích. Takové jsou nejzásadnější sliby mířící na peněženky lidí v Česku, se kterými počítá programové prohlášení vznikající koaliční vlády ANO a ČSSD.

V plánu je i konec superhrubé mzdy nebo nižší DPH na vodné a stočné nebo točené pivo. Naopak koalice nebude prosazovat zavedení eura v Česku.

Po měsících neúspěšného vyjednávání je Česko nejblíže vládě s parlamentní podporou, strany ANO a ČSSD se v minulém týdnu dohodly na finálním znění programového prohlášení. Nyní se chystají na hlasování o důvěře pro svou vládu, v poslanecké sněmovně budou spoléhat ještě na hlasy komunistů. Server Měšec.cz prošel programové prohlášení a vybral z něho nejzajímavější body, které mohou bezprostředně dopadat na rodinné rozpočty lidí v Česku. Projděte si, jaké změny slibuje prosadit obnovená koalice ANO a ČSSD. (Celý dokument ke stažení: Programové prohlášení vlády ANO a ČSSD)

Důchody

Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti. Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Podrobně: Vyšší důchody pro všechny. Babišova vláda prosazuje změny za desítky miliard korun

Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích.

Pohled opozice

Například předseda ODS Petr Fiala v programovém prohlášení vidí staré levicové koncepty, které se ukázaly jako nefunkční a neúčinné. Je postaveno na kombinaci nefungujících levicových řešení a populistických frází. Nevidím v něm nic konkrétního, co by snížilo byrokracii v zemi, usnadnilo život aktivním a pracovitým lidem a zvýšilo životní úroveň občanů. Je to špatná zpráva pro všechny živnostníky, pro malé a střední podnikatele, špatná zpráva pro lidi volající po debyrokratizaci a deregulaci, řekl Fiala.

Také podle Pirátů má programové prohlášení řadu nedostatků. Jedním z hlavních je nedostatečný popis důchodové reformy, žonglování s odhadovanou délkou výstavby dálnic nebo nekoncepční rozšiřování pravomocí Celní správy, uvedli Piráti v tiskové zprávě. Kritizují také, že v dokumentu chybí zrušení podpory biopaliv nebo zavedení jednotného inkasního místa pro živnostníky. Oceňují naopak závazek zvednout platy učitelům a pracovníkům ve zdravotnictví.

Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží návrh, zachovávající výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného, a zároveň oddělí správu příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu. Systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu.

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoli podobě v přístupu k práci, ke vzdělávání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám, k aktivní účasti na veřejném životě. Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří a zasadíme se o zvýšenou právní ochranu seniorů.

Rodina

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč. Zasadíme se o poskytnutí včasné podpory rodinám s dětmi, které potřebují pomoc. Zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme ji rozvíjet s cílem vytvořit dostatečné kapacity pro individuální péči rodinného typu tak, aby si jednotlivé formy nekonkurovaly, ale vhodně se doplňovaly.

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách, v prostředí, kde je normální pracovat a o práci usilovat. Takové rodiny budeme podporovat a chránit. Pečující rodič musí mít možnost volby, proto podpoříme rozvoj veřejných služeb pro rodiny.

Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev.

Sociální dávky

Vyhodnotíme změny v dávkových systémech, realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření podporujících rodiny, dávek podmíněných zdravotním stavem, počtu a struktuře dávek státní sociální podpory, dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí.

Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. K tomu je zapotřebí vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.

Provedeme úpravu legislativního rámce upravující fungování, kompetence a odpovědnost lékařské posudkové služby s cílem zjednodušit postup, nastavit transparentní pravidla pro posuzování a zásadně zkrátit rozhodovací lhůty. Zjednodušíme a zrychlíme administraci dávek podmíněných zdravotním stavem s cílem zvýšit komfort pro klienty.

Sociální politika

Pozitivním výsledkem sociální politiky státu je výjimečně nízká míra chudoby, dokonce jedna z nejnižších mezi evropskými zeměmi. Toto postavení České republiky chceme nejenom zachovat, ale chceme se zaměřit na skupiny obyvatel, které se dlouhodobě ne vlastní vinou pohybují na hranici chudoby nebo v její blízkosti. Zlepšíme podmínky pro život těm, kteří si je sami zlepšit nemohou. Pomůžeme těm, kteří se přechodně ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nedopustíme však, aby se závislost na pomoci státu stala životním stylem pro práceschopné lidi. Práce úřadů bude směřovat k zajištění individuální účinné pomoci.

Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné.

Zajistíme kontinuální stabilitu financování sociálních služeb v rámci každoroční přípravy střednědobého rámce rozpočtových výdajů. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, zvýšíme účinnost příspěvků i opatření podporujících jejich pracovní uplatnění, jakož i zamezíme novou vhodnou legislativní úpravou zneužívání nástroje náhradního plnění ze strany některých podnikavců.

Odvody z příjmů

Zrušíme „superhrubou“ mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 procent z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům musí změny systému přinést snížení daňové zátěže o jeden procentní bod.

Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“.

Ctíme princip daňové neutrality. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Proces rekodifikace příjmových daní zakončíme přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě.

Nemocenská od prvního dne

Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům. Podrobně: Návrat simulantů, nebo zdravého rozumu? Nemocenská možná bude od prvního dne

Nižší DPH na vodné a stočné

Prosadíme přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě:

  • stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
  • točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb,
  • vodného a stočného,
  • služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

Euro nebude

Mezi zásadní důvody, proč v následujícím období nechceme usilovat o přijetí eura jako společné měny, patří ztráta vlastní měnové politiky a nedokončený proces nominální a reálné konvergence k eurozóně, který by při zafixování směnného kurzu přinesl náklady v podobě inflace vedoucí ke znehodnocení úspor občanů. Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států eurozóny.

Dluhy

V exekuční oblasti zvážíme vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor, jako je teritorialita exekutorů nebo koncentrace všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora. Zavedeme chráněné účty nebo jiné účinné řešení zajišťující, že po provedení exekuce srážkami ze mzdy nebude nezabavitelná částka podruhé stižena exekucí na bankovním účtu povinného.

Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy stanoveného právními předpisy. Odstraníme praktiky vedoucí k zadlužování dětí a ožebračování chudých. Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30 % uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti.

Minimální mzda

Připravíme závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd.

Netradiční formy práce

Vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků v rámci celé státní správy, a podpoříme tak zaměstnávání rodičů, osob pečujících o jiného závislého člena rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších skupin, pro které je taková práce podmínkou pro skloubení rodinného a pracovního života. Připravíme začlenění institutu sdíleného pracovního místa do zákoníku práce.

Změny u EET

Po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude navržen speciální off-line režim plnění povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Výživné od státu

Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

Přijde čtvrtý operátor?

Budeme prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb. Použijeme k tomu frekvence, které budou uvolněny přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání. Tento přechod pak uděláme tak, aby byl sociálně co nejcitlivější, a podpoříme sociálně nejslabší skupiny tak, aby nikdo nepřišel o možnost přijímat televizní vysílání zdarma.

Vysoké školy zdarma

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění, s výjimkou jednoznačného zpoplatnění „věčných“ studentů.

Doprava

Zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně zejména D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

Města na silnicích první třídy musí mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Na silnicích první třídy postavíme 130 km obchvatů, které odlehčí dopravně zatíženým městům a obcím. Mimo jiné jde o obchvaty či jejich další úseky okolo Slaného, Ostravy-Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku-Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, Karviné a řady dalších. Do roku 2021 zahájíme stavbu klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D11. Územní rozhodnutí získáme pro stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, u stavby 520 Březiněves – Satalice získáme kladné stanovisko EIA.

Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupon, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu. Podrobně: Dálniční známky se změní. Nebudou se lepit, nejspíš zdraží a zvýhodní ekologická auta

Vláda zavede významné slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let. Podrobně: Slevy v dopravě: Na co máte nárok už dnes a komu nejvíce pomohou chystané změny?

V rámci veřejné dopravy chceme vytvořit jednotný dopravní integrovaný systém založený na principu jedné jízdenky a jednotných přepravních podmínek. Bez ohledu na to, jakou dopravní společnost cestující ke své cestě využije.

Ochrana spotřebitele

Prosadíme spotřebitelský zákoník, který jasně a přehledně upraví práva a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů a posílí práva spotřebitelů. Zavedeme požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.

Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.

Zajistíme, aby občan platil v rámci vodného a stočného férovou cenu a aby věděl, komu a za co platí. Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů.

Elektronické recepty naplno

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta.

Podpora obnovitelných zdrojů

Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Provedeme analýzu překompenzace zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí.

Bytová politika

Provedeme revizi koncepce bytové politiky, jejímž hlavním garantem musí být Ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda bude usilovat o modernizaci právní úpravy pro činnost společenství vlastníků bytů a bytová družstva s ohledem na garanci vlastnických práv jejich členů. Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určených pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy. Zároveň podpoříme pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukcí panelových domů a revitalizace sídlišť.

Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti. Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. Uvedený zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

Recyklační sleva

V zájmu posílení strategické surovinové bezpečnosti a soběstačnosti budeme prosazovat principy oběhové ekonomiky. Do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme komplexní systém motivující občany i obce ke snížení množství odpadů (tzv. recyklační sleva).

Vyšší platy státních zaměstnanců

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

Zajistíme zlepšení platového ohodnocení administrativního a dalšího odborného aparátu soudů. Cílem je nejen funkčnost soudní správy, ale také zvýšení její kvality.

Tip do článku - účto fakturace duben

S ohledem na zásadní roli kultury v rozvoji demokratické společnosti zvýšíme platy zaměstnanců veřejného kulturního sektoru do konce volebního období v roce 2021 na úroveň odpovídající úrovni státních zaměstnanců ve školství či sociálních službách.

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

Anketa

Podpořili byste vládu s takovým programem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).