Hlavní navigace

Vyhazují vás ze zdravotních důvodů? Zkontrolujte výpověď i lékařský posudek

23. 2. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud lékařský posudek říká jen to, že jste pozbyli zdravotní způsobilost k práci, můžete trvat na pokračování zaměstnání a vysoudit náhradu mzdy a možná i odstupné.

Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, a to ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 2866/2014, ze dne 11. 6. 2015, že lékařský posudek, vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který obsahuje závěr o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci, aniž by v posudku bylo výslovně uvedeno nebo z něj bez jakýchkoliv pochybností vyplývalo, co je příčinou ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance, není pro výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů dostatečný.

Výpověď, jejímž podkladem je takto nedostatečný posudek, je neplatná. Dotčený zaměstnanec tak může trvat na dalším zaměstnávání a požadovat náhradu mzdy, pokud napadne předepsaným způsobem platnost výpovědi a její neplatnost uplatní žalobou, podanou do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě takové výpovědi skončit.

Skutkové okolnosti sporného případu

Dopisem ze dne 28. 6. 2010 sdělil zaměstnavatel (úřad práce) zaměstnankyni, která vykonávala práci specialisty dávek státní sociální podpory, že s ní rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce, neboť z lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného dne 15. 6. 2010 zdravotním zařízením, které zajišťuje pro zaměstnance zaměstnavatele závodní preventivní péči, vyplývá, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. A zaměstnavatel ji nemá možnost převést na jinou práci.

Zaměstnankyně se jako žalobkyně domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru, která jí byla doručena dne 19. 7. 2010, je neplatná. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že výpovědní důvod podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce nebyl naplněn, neboť dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti žalobkyně k dosavadní práci byla zapříčiněna pracovním úrazem ze dne 14. 5. 2009, a jediným „zákonným výpovědním důvodem odpovídajícím současnému skutkovému stavu“ je proto výpovědní důvod vymezený v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce. S ním je spojen nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Právní úprava

Podle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce vám může zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru, pouze pokud nesmíte na základě lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. Anebo pokud jste dosáhli na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Tento posudek musí být vydaný zařízením závodní preventivní péče (poskytovatelem pracovně-lékařských služeb) nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.

Podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce vám může zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru, pokud jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyli dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci. I toto musí být určeno na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče (poskytovatelem pracovnělékařských služeb) nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.

Podle ust. § 50 odst. 4 zákoníku práce, pokud vám dá zaměstnavatel výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

Nejste-li schopni pro svůj (nepříznivý) zdravotní stav dále konat dosavadní práci, může vám zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru:

I když v obou případech je důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí váš (nepříznivý) zdravotní stav, v důsledku kterého nesmíte (nejste schopni) dále konat dosavadní práci, je třeba důsledně oba výpovědní důvody odlišovat (a nezaměňovat je), neboť spočívají v rozdílných skutkových okolnostech a spojují se s nimi (zčásti) odlišné právní následky.

K výpovědi z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce smí zaměstnavatel přistoupit, jen jestliže jste (vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, který nebyl způsoben pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání):

  • pozbyli dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
  • dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat dále dosavadní práci vzhledem ke zdravotnímu stavu stanovil lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče (poskytovatelem pracovně-lékařských služeb) nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.

Náležitosti posudku

Lékařský posudek musí obsahovat identifikační údaje posuzované osoby, zaměstnavatele, příslušného zdravotnického zařízení a lékaře, který posudek vydal. Dále pak účel vydání posudku, údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, za kterých je vykonávána, a míře těchto rizik, označení nemoci z povolání (jde-li o lékařský posudek ve věci nemoci z povolání), posudkový závěr, poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání posudku a datum vydání posudku. Je-li účelem posudku posouzení zdravotní způsobilosti, musí být z posudkového závěru lékařského posudku zřejmé, zda je posuzovaná osoba:

  • zdravotně způsobilá,
  • zdravotně způsobilá s podmínkou (zdravotní způsobilostí s podmínkou se rozumí například použití nezbytného zdravotnického prostředku posuzovanou osobou nebo jiné omezení posuzované osoby kompenzující její zdravotní omezení; v posudku se vždy tato podmínka vymezí),
  • zdravotně nezpůsobilá,
  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Rozlišení výpovědních důvodů

Dává-li vám zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru, protože nemůžete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dále konat dosavadní práci, musí ve výpovědi skutkově vymezit výpovědní důvod uvedením takových (konkrétních) skutečností, aby bylo nepochybné, zda důvodem výpovědi jsou okolnosti uvedené v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, nebo zda zaměstnavatel přistoupil k výpovědi z důvodu popsaného v ust. § 52 písm. e) zákoníku práce. Jinak je výpověď z pracovního poměru neplatná (srov. např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2012, spis. zn. 21 Cdo 4468/2010, nebo rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2013, spis. zn. 21 Cdo 224/2013).

Odvolává-li se zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru na lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče (poskytovatele pracovně-lékařských služeb) nebo na rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, pak musí být také v lékařském posudku (v rozhodnutí příslušného správního úřadu) výslovně uvedeno nebo z něho (alespoň) musí bez pochybností vyplývat, co bylo příčinou vaší zdravotní nezpůsobilosti dále konat dosavadní práci.

Zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru musí – má-li být jeho výpověď z pracovního poměru platným právním úkonem – při skutkovém vymezení výpovědního důvodu vždy rozlišit, zda důvodem výpovědi je:

  • vaše neschopnost konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,
  • nebo zda přistupuje k rozvázání pracovního poměru výpovědí, protože jste z jiných zdravotních důvodů (pro tzv. obecné onemocnění) pozbyli dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.

To je dáno již povahou věci, že zakládá-li se důvod výpovědi na lékařském posudku vydaném zařízením závodní preventivní péče (poskytovatelem pracovně-lékařských služeb) nebo na rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, musí rozlišení toho, proč nejste schopni dále konat dosavadní práci (rozlišení důvodů výpovědi podle ust. § 52 písm. d) a § 52 písm. e) zákoníku práce), vždy obsahovat lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče (poskytovatelem pracovně-lékařských služeb) nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.

Lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče (poskytovatelem pracovně-lékařských služeb) nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, jsou tedy způsobilým podkladem k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ust. § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) zákoníku práce, jen jestliže je z nich jednoznačně patrno, co je příčinou vaší nezpůsobilosti dále konat dosavadní práci (zda jsou to okolnosti uvedené v ust. § 52 písm. d), nebo v ust. § 52 písm. e) zákoníku práce). To platí bez ohledu na skutečnost, že právní úprava náležitostí lékařského posudku (v rozporu se zákonem) s takovým rozlišováním v posudkovém závěru – jak vyplývá z výše uvedeného – neuvažuje (srov. např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2013, spis. zn. 21 Cdo 224/2013, rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 1. 2013, spis. zn. 21 Cdo 492/2012 nebo rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2013, spis. zn. 21 Cdo 2669/2012).

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Názor Nejvyššího soudu ČR

Ze skutečnosti, že v lékařském posudku nejsou jako příčina toho, proč jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce, uvedeny pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nelze bez dalšího dovozovat, že jste pozbyli tuto zdravotní způsobilost z jiných („obecných“) příčin, a pomíjet tak požadavek na určitost závěrů lékařského posudku (rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává) a na jejich přezkoumatelnost. Případný nedostatek odborných závěrů o příčinách vaší zdravotní nezpůsobilosti k výkonu dosavadní práce nebo jiná pochybení v obsahu lékařského posudku není možné bez dalšího promítat ve prospěch výpovědního důvodu z hlediska jeho právních následků pro vás nevýhodnějšího a využívat v „neprospěch zaměstnanců“ také to, že z lékařských posudků vždy není jednoznačně (bez dalšího) patrno, zda u vás zjištěná zdravotní nezpůsobilost k dalšímu výkonu dosavadní práce zakládá důvod k výpovědi podle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, nebo zda je výpovědním důvodem podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce (srov. např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 1. 2013, spis. zn. 21 Cdo 492/2012 nebo rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2013, spis. zn. 21 Cdo 224/2013).

V projednávané věci je v posudkovém závěru lékařského posudku uvedeno, že žalobkyně „pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost“. Z jeho obsahu tedy není (v rozporu se zákonem) jednoznačně patrno, co bylo příčinou dlouhodobé nezpůsobilosti žalobkyně k výkonu dosavadní práce. Uvedený lékařský posudek proto není způsobilým podkladem pro výpověď z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).