Hlavní navigace

Při podpisu úvěrové smlouvy buďte obezřetní

30. 9. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Vánoční nákupy se kvapem blíží a nedostatek finančních prostředků se řada lidí chystá řešit z dnes snadno dostupných úvěrových zdrojů. To s sebou nese mnohá rizika. Na co si dát pozor při podpisu smlouvy o úvěru - co ve smlouvě nesmí chybět a co by tam naopak být nemělo? - Rada odborníků

Půjčit si není jen tak. Úvěr dnes nabízí téměř každý a každý chce mít jistotu, že se mu vypůjčené peníze opět vrátí. Proto si do úvěrové smlouvy vkládá řadu pojistek, které činí jeho postavení silnějším. Zeptali jsme se proto představitelů silných finančních domů, na co si má dát budoucí dlužník při podpisu smlouvy pozor.

Jan Slanina, manažer úvěrů pro drobnou klientelu ČSOB

V době vánočních nákupů na nás doslova útočí nabídky výhodného financování všeho druhu. Před podpisem smlouvy o úvěru by se měl člověk důkladně zamyslet nad tím, na co všechno si chce půjčit a kolik peněz bude potřebovat: často může být výhodnější a nakonec i jednodušší vzít si jeden větší úvěr v bance než několik malých úvěrů přímo u prodejců dotyčného vánočního dárku. Sice člověk musí zajít do banky, ale bude mu stačit jen jedno potvrzení o příjmu (nebo možná vůbec žádné, protože některé banky od svých klientů ani potvrzení o příjmu nepožadují) a nestráví tolik času vyřizováním jednotlivých úvěrů.

Když už o úvěr žádá, měl by si důkladně přečíst samotnou žádost o úvěr – často je koncipována jako návrh smlouvy, který je pro žadatele závazný – financující instituce by pak už jen potvrdila poskytnutí úvěru a tím by byla uzavřena smlouva. K podpisu takovéto žádosti je pak nutné přistupovat, jako by člověk už podepisoval smlouvu.

U smlouvy samotné je základ si ji pozorně přečíst (a pokud je ve smlouvě zmíněno, že se řídí obchodními podmínkami, tak si přečíst i tyto obchodní podmínky), řídit se zdravým selským rozumem a nedat na přesvědčování, že to či ono ustanovení, které se člověku nelíbí, „je jen formalita“. Ten, kdo smlouvu psal, velmi dobře věděl, proč ho tam napsal. Zejména by se člověk měl zajímat o to, kolik v konečném důsledku zaplatí. Není tak důležitá výše úrokové sazby, ale skutečná výše splátek a poplatků. Pro usnadnění srovnání slouží ukazatel RPSN, do kterého jsou tyto platby zahrnuty, ale stejně doporučuji zjistit si jejich skutečnou výši. Pokud je ve smlouvě napsáno něco jako „poplatky jsou uvedeny v sazebníku“, je třeba si jej vyžádat a prostudovat.

Důležité může být, že se klient ve smlouvě o úvěru zavazuje využívat nějaké další služby, za které bude muset platit – často bývá požadováno to či ono pojištění, nebo se ve smlouvě sjedná, že financující společnost vydá klientovi po určité době kreditní kartu. Pokud člověk o tyto služby nestojí, neměl by smlouvu podepisovat.

U úvěrů s delší dobou splatnosti je důležité i to, za jakých podmínek může klient úvěr předčasně splatit – někdy si úvěrující společnost za provedení předčasné splátky vyžádá poměrně velmi vysoký poplatek, takže je pak klient v úvěru v podstatě uvězněn, protože buď bude dál platit úroky, nebo zaplatí vysoký poplatek za předčasné splacení.

Pavla Hejnová - ČS

Pavla Hejnová, správa úvěrových a zástavních smluv České spořitelny

Dle obchodního zákoníku se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Obecně každá smlouva o úvěru obvykle obsahuje níže uvedené údaje:

 1. označení věřitele a dlužníka,
 2. výši úvěrové částky, kterou se věřitel zavázal dlužníkovi poskytnout,
 3. účel úvěru (kterým může být např. nákup spotřebního zboží nebo služeb),
 4. úrokovou sazbu a způsob a termíny splácení úroků,
 5. období čerpání a případné odkládací podmínky čerpání úvěru (pozor na to, že i v případě již uzavřené smlouvy o úvěru mohou být pro načerpání úvěru stanoveny další podmínky, které jste povinni před čerpáním úvěru splnit!),
 6. způsob splácení a termín konečné splatnosti úvěru,
 7. případné zajištění (např. ručitelský závazek).

Před podpisem smlouvy o úvěru doporučuji dát si pozor zejména na ustanovení, které obsahuje smlouva o úvěru a související dokumenty, jež jsou její součástí nebo přílohou a na něž tato smlouva odkazuje. Součástí smlouvy o úvěru, pokud je uzavírána s finanční institucí, bývají totiž často všeobecné obchodní či úvěrové podmínky a sazebník poplatků. V těchto dokumentech mohou být stanoveny významné povinnosti, proto si případné nejasnosti nechte vysvětlit od osoby, se kterou úvěr sjednáváte.

Smlouvy o úvěru se liší podle toho, zda je s bankou (či jiným věřitelským subjektem) uzavírá podnikatel nebo fyzická osoba – občan (tzv. spotřebitel). Pokud uzavíráte smlouvu o úvěru jako spotřebitel, a smlouva splňuje i další kritéria, stanovená zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., jedná se o tzv. spotřebitelský úvěr, na jehož obsah jsou kladeny další nároky k ochraně vašich zájmů.

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být vždy písemná, přičemž jedno vyhotovení této smlouvy musíte obdržet. Smluvními podmínkami vám nesmí být znemožněno předčasné splacení úvěru. Povinným obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru je dále:

 1. způsob úhrady splátek úvěru a plateb souvisejících (např. poplatek za sjednání závazku poskytnout úvěr, poplatek za vedení úvěrového účtu aj.),
 2. maximální výše úvěru, tj. částka, která shrnuje všechny splátky úvěru a související poplatky, jež po dobu trvání úvěrové smlouvy zaplatíte.
 3. roční procentní sazba nákladů (ve smlouvě bývá označována jako RPSN), jež by měla zahrnovat skutečné náklady (tedy úroky a veškeré související platby), které za poskytnutí finančních prostředků zaplatíte a které narozdíl od úrokové sazby mohou dát jasný obrázek o tom, jak nákladný pro vás spotřebitelský úvěr bude.

Rozdíl bývá rovněž mezi účelovými a bezúčelovými – tzv. hotovostními úvěry. Účelové úvěry poskytované bankami v rámci speciálních produktů jsou sice vázány na určitý účel, výhodou je ale nižší úroková sazba.

Jana Skalová - Cetelem

Jana Skalová, specialista PR a komunikace společnosti Cetelem

Náležitosti nutné pro smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr stanovuje zákon č. 321/2001 Sb. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce a za jejich nedodržení může finančním institucím uložit pokutu až do výše 1 milionu korun. Upozorním tedy jen stručně na základní oblasti, na které by se měl klient před a při podpisu smlouvy soustředit.

Pokud klient přistupuje k poslední fázi sjednávání úvěru, tedy k podpisu úvěrové smlouvy, měl by být již řádně seznámen s podmínkami poskytnutí spotřebitelského úvěru. Kromě výše měsíční splátky, délky a způsobu splácení by měl znát také přesné datum splatnosti, aby tak předešel případnému zpoždění splátek a následným sankcím.

Produktová smlouva uzavíraná mezi vybranými kontrahenty na určitou výši úvěru by měla obsahovat kromě údaje o úrokové sazbě i údaj o tzv. roční procentní sazbě nákladů (RPSN). RPSN vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru.

Klient by měl také počítat s tím, že zpravidla před podpisem úvěrové smlouvy udílí dobrovolně finanční instituci souhlas se zpracováním osobních údajů. Věřitel nesmí v úvěrové smlouvě např. vynucovat souhlas s uzavřením dohody o srážkách ze mzdy, stejně jako nesmí žádat sankce za předčasné splacení úvěru. Na závěr by měl klient vždy zkontrolovat ve smlouvě správnost identifikačních údajů o své osobě i o věřiteli – poskytovateli úvěru.

Martin Vetýška - Home Credit

Martin Vetýška, výkonný ředitel pro obchod Home Credit

Úvěrová smlouva musí obsahovat přesné a nezaměnitelné údaje o jednotlivých stranách sjednávajících úvěr i charakteru úvěru a o podmínkách jeho splácení. V úvěrové smlouvě tedy musí být definován jak věřitel (splátková společnost, banka, případně jiný subjekt), tak i dlužník (fyzická, popřípadě právnická osoba). Nezbytná je také specifikace výše úvěru, výše úrokové sazby, způsob čerpání úvěru, termíny a částky splátek úvěru a úroků, splatnost úvěru, způsob zajištění, účel úvěru (je-li úvěr poskytován jako účelový), práva a povinnosti smluvních stran, datum uzavření smlouvy a podpisy splátkové společnosti nebo banky a klienta. Pokud je úvěr poskytován spotřebiteli, musí úvěrová smlouva obsahovat další důležité informace, kterými jsou zejména výše roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr a ustanovení o možnosti předčasného splacení úvěru.

Než se rozhodnete financovat nákup na splátky, věnujte chvilku přípravě. Spočítejte si své příjmy a výdaje a nezapomeňte na půjčky, které už splácíte. Před podpisem smlouvy si projděte obchodní podmínky. Volte takovou výši splátek, abyste je zvládli, i když byste byli dočasně bez pravidelných příjmů nebo měli vyšší nečekaná vydání.

Martin Berdych - KB

Martin Berdych, právní úsek Komerční banky

Pokud se jedná o smlouvu o spotřebitelském úvěru, tedy o smlouvu uzavíranou mezi bankou a klientem, který je fyzickou osobou nepodnikatelem (tj. že při uzavření a plnění smlouvy klient nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), lze náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru rozdělit na následující tři skupiny:

1) obecné náležitosti podle občanského zákoníku

Ze smlouvy by mělo být zřejmé, kdo ji uzavírá (identifikace smluvních stran), obsah smlouvy by měl být určitý a srozumitelný. Současně platí, že smlouva nesmí odporovat zákonu nebo jej obcházet.

2) náležitosti podle obchodního zákoníku (smlouva o úvěru – § 497 a násl.)

Smlouva by měla obsahovat především ujednání o tom, že se banka zavazuje poskytnout klientovi úvěr do určité částky a současně závazek klienta vrátit částku úvěru bance a zaplatit úroky.

3) podstatné náležitosti smlouvy o úvěru podle z.č. 321/2001 Sb., o spotřebitel­ském úvěru

Smlouva musí být uzavřena písemně, jedno vyhotovení musí obdržet klient a musí obsahovat informace o maximální výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek, jejich počtu, přesném časovém rozvržení a způsobu placení, stanovení plateb souvisejících se spotřebitelským úvěrem, ustanovení o právu předčasně tento úvěr splatit a dále roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr („RPSN“), pravidla pro její změnu a povinnost banky o těchto změnách informovat.

V případě, kdy není možné RPSN stanovit, musí být uvedena maximální výše úvěru, výše všech plateb s úvěrem souvisejících a podmínky, za kterých lze tyto platby měnit.

skoleni_7_4

Pokud tedy uzavíráme smlouvu o spotřebitelském úvěru musíme se zaměřit zejména:

 • zda má smlouva náležitosti uvedené výše,
 • zda smlouvu uzavírá osoba oprávněná za banku jednat,
 • zda je výše úvěru, úroku, poplatků a případně též sankčních plateb jasně stanovena,
 • zda jsou jasně uvedeny důvody, za kterých může banka požadovat okamžité splacení úvěru,
 • zda je smlouva kompletní a pokud odkazuje na obchodní podmínky, je třeba se s nimi seznámit.

Na druhou část otázky, tj. „… co by ve smlouvě být nemělo?“ lze jen ztěží odpovědět, a to zejména s ohledem na princip smluvní volnosti, který je jedním ze základních principů soukromého práva ČR.

Redakce

Základem, který snad není třeba ani opakovat, je důkladné přečtení úvěrové smlouvy. Přitom je důležité sledovat všechny odkazy na „přidružené“ dokumenty, kterých může být celá řada – od všeobecných obchodních podmínek a smluvních ujednání po sazebník.

Sazebníku poplatků je vhodné věnovat zvýšenou pozornost. Mnohdy bývají různé poplatky jen „nevýrazně“ uvedeny, a pak dokáží dlužníka překvapit v nepravou chvíli. Jedná se zejména o nejrůznější poplatky při změnách smluvního vztahu (např. rychlejší splácení, změna údajů ve smlouvě apod.).

Velmi důležité je zjistit si předem podmínky předčasného splacení úvěru. Předčasné splácení může být spojeno s takovými sankcemi (poplatky), že se nemusí ani vyplatit.

Anketa

Budete nakupovat vánoční dárky na úvěr?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).