Hlavní navigace

Převzetí výpovědi si nemůžete rozmýšlet

16. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Doručuje-li zaměstnavatel výpověď osobně, nemůžete si vyhradit, že listinu s výpovědí převezmete teprve poté, co se seznámíte s jejím obsahem.

Pokud odmítnete převzít listinu, kterou se vám zaměstnavatel nebo jeho zástupce pokusil doručit, považuje se tím listina za doručenou.

Podle ust. § 334 odst. 1 zákoníku práce písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen „písemnost“), musí být doručeny vám coby zaměstnanci do vlastních rukou. Podle ust. § 334 odst. 2 zákoníku práce vám tuto písemnost doručuje zaměstnavatel do vlastních rukou na pracovišti, ve vašem bytě nebo kdekoliv budete zastiženi, případně prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Podle ust. § 334 odst. 3 zákoníku práce, nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže přijetí písemnosti odmítnete.

Obecně platí, že projev vůle je druhé smluvní straně doručen, jakmile se dostane do sféry její dispozice, tedy jakmile druhá strana získá možnost seznámit se s jeho obsahem. Nevyžaduje se, aby se s obsahem projevu vůle opravdu seznámila, rozhodující je, aby měla možnost obsah projevu vůle poznat. Vyžaduje-li však zákon, aby byl projev vůle druhé smluvní straně pracovněprávního vztahu doručen zvláště předepsaným způsobem, má projev vůle sledované právní následky, jen jestliže byl takový postup dodržen.

Ve sporném případě, který projednával Nejvyšší soud ČR pod spis. zn. 21 Cdo 2928/2014 (a vydal k němu usnesení ze dne 22. října 2015), byla zaměstnanci dopisem generálním ředitelem zaměstnavatele ze dne 15. 1. 2010 dána výpověď z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. Tu zaměstnanec odmítl převzít, jelikož se chtěl s výpovědí nejprve seznámit, neboť nechápal, z jakého důvodu je mu výpověď dávána, a to i přesto, že byl vedoucí kanceláře generálního ředitele upozorněn na důsledky odmítnutí převzetí výpovědi. O odmítnutí převzetí výpovědi z pracovního poměru učinila doručující zaměstnankyně na výpovědi písemný záznam.

Zaměstnanec musí dostat originální listinu

ust. 334 odst. 3 zákoníku práce vyplývá, že účinky doručení písemnosti v případě, že přijetí písemnosti odmítnete, nastávají pouze tehdy, jestliže zaměstnavatel vám doručuje písemnost osobně. Osobní doručování písemnosti spočívá v tom, že zaměstnavatel (případně jím pověřený zaměstnanec) vám předá listinu do vlastních rukou na pracovišti, v bytě nebo kdekoliv jinde, kde vás zastihne, např. v divadle, na ulici, v restauraci apod.

Doručení je možné nejen v pracovní době, ale i po jejím skončení nebo též v nočních hodinách. Při osobním doručování písemností uvedených v ust. § 334 odst. 1 zákoníku práce do vlastních rukou vám musí být předána do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby. Jen tak je vám umožněno, abyste se s obsahem listiny obsahující projev vůle zaměstnavatele seznámili. Nepostačuje, jestliže vám zaměstnavatel pouze umožní seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající osoby (např. tím, že vám ji jen předloží k nahlédnutí).

Ke srovnání může posloužit rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2011, spis. zn. 21 Cdo 3278/2010, uveřejněný pod číslem 55/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, o kterém jsme již psali v článku Výpověď doručená jako pouhá kopie je neplatná.

Ani po vás nelze vyžadovat, abyste se dostavili na zaměstnavatelem určené místo k převzetí písemnosti, kterou vám zaměstnavatel hodlá doručit, nebo abyste byli v určitou dobu na zaměstnavatelem určeném místě tak, aby vám zaměstnavatel mohl písemnost předat (ke srovnání poslouží např. právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. února 2012, spis. zn. 21 Cdo 4185/2010).

skoleni_13_10

Nastává fikce doručení, kterou musí zaměstnavatel umět prokázat

Při osobním doručování prováděném zaměstnavatelem si nemůžete vyhradit, že listinu převezmete teprve poté, co se seznámíte s jejím obsahem. Odmítnete-li převzít listinu, kterou se vám zaměstnavatel nebo jeho zástupce pokusil doručit, považuje se tím listina za doručenou (nastává fikce doručení). Neposkytnete-li součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, nepokládá se – oproti doručování písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – písemnost za doručenou. Doručení listiny, popř. to, že jste odmítli písemnost přijmout, musí být zaměstnavatel připraven (kdykoli v budoucnu) v případě potřeby prokázat. Průkaz doručení (pokusu doručení) zpravidla poskytne zaměstnavatelem vyhotovený písemný záznam, na němž potvrdíte svým podpisem převzetí listiny, nebo na němž bude potvrzeno (tím, kdo doručení za zaměstnavatele prováděl, popřípadě též svědky doručení), že jste přijetí písemnosti odmítli. Jestliže přijetí písemnosti odmítnete, nastanou účinky doručení, i když – na rozdíl od odmítnutí písemnosti při doručování prováděném prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – jste o tomto následku nebyli při doručování poučeni.

V projednávané věci zaměstnanec při osobním doručování výpovědi z pracovního poměru odmítl listinu obsahující výpověď z pracovního poměru převzít a podepsat (nechápal, z jakého důvodu tuto výpověď dostává a chtěl si to rozmyslet), ačkoliv byl o důsledcích odmítnutí převzetí poučen (navíc takové poučení není ani podmínkou účinnosti doručení). Z tohoto důvodu je správný závěr, že účinky doručení výpovědi z pracovního poměru nastaly (ve smyslu ust. § 334 odst. 3 zákoníku práce) okamžikem jejího odmítnutí.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).