Hlavní navigace

Oběti trestných činů mají nárok na peněžitou pomoc od státu

2. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Gideon Chilton (Flickr.com), podle licence: Attribution 2.0 Generic
Oběti trestných činů nebo pozůstalí po obětech mohou žádat Ministerstvo spravedlnosti o peněžitou pomoc, velmi často však o této možnosti neví. Probereme si nároky těchto poškozených.

Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti byl v naší republice platný již od ledna 1998. Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo za dobu jeho platnosti na 1603 žádostí o peněžitou pomoc a vyplatilo částku 46 miliónů korun. V roce 2013 byl však schválen zákon o obětech trestných činů, jež původní úpravu nahradil.

Za oběť trestného činu se dle zákona o obětech trestných činů považuje fyzická osoba,

  • které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví,
  • způsobena majetková nebo nemajetková újma,
  • nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.

Cíl peněžité pomoci

Účel peněžité pomoci obětem trestných činů spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem. Peněžitá pomoc se poskytne, pokud nemajetková újma, škoda na zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti způsobené trestným činem nebyla plně nahrazena. Nárok na peněžitou pomoc poskytovanou státem má oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, nebo byla způsobena těžká újma na zdraví, případně oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková újma.

Další oprávněnou skupinou jsou pozůstalí po oběti trestného činu, a to osoba pozůstalá po oběti trestného činu, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

Strop je 600 000 Kč

Oběti trestného činu, které bylo ublíženo na zdraví, se poskytuje odškodnění v paušální částce 10 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením.

Oběti trestného činu, které byla způsobena těžká újma na zdraví, se poskytuje odškodnění v paušální částce ve výši 50 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením.

Pozůstalým po oběti trestného činu se poskytuje odškodnění v paušální částce od 175 000 Kč do 200 000 Kč pro každého pozůstalého, peněžitá pomoc poskytovaná více obětem nesmí ve svém součtu přesáhnout částku 600 000 Kč.


Autor: Isifa

Ilustrační foto

Jak požádat o odškodnění?

Nárok na peněžitou pomoc od státu má oběť trestného činu pouze v případě, že podá příslušnou žádost na Ministerstvo spravedlnosti, která splňuje veškeré náležitosti předepsané zákonem. Žádost o poskytnutí peněžité pomoci lze podat u ministerstva nejpozději do 2 let ode dne, kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu, jinak právo zaniká.

Zákon o obětech trestných činů stanovuje, že stát neposkytne peněžitou pomoc, jestliže oběť:

  • je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, v důsledku kterého byla poškozena na zdraví nebo jí byla způsobena nemajetková újma, nebo byla účastníkem takového trestného činu,
  • nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, anebo vzala-li takový souhlas zpět, 
  • neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost zejména tím, že bez zbytečného odkladu bez vážného důvodu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje náhradu škody nebo nemajetkové újmy, nebo jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď.

Peněžitá pomoc může být snížena nebo se nepřizná s přihlédnutím k sociální situaci oběti a k tomu

skoleni_4_3

  • do jaké míry oběť spoluzavinila vznik újmy a
  • zda oběť využila všech zákonných prostředků, aby uplatnila nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy na pachateli nebo na jiné osobě, která je povinna škodu nahradit.

Peněžitá pomoc může být vyplacena i zpětně

Zajímavostí je, že zákon o obětech trestných činů se vztahuje i na případy před účinnosti této nové zákonné úpravy. Splňuje-li tedy oběť trestného činu zákonné lhůty uvedené výše, může žádat o peněžitou pomoc od státu dle této nové úpravy, např. oběti metanolové kauzy.

S ohledem na neustálý vývoj zákonné úpravy, judikatury a posouzení každého jednotlivého případu, lze jedině doporučit potencionálním žadatelům o peněžitou pomoc konzultovat s profesionálními organizacemi, které se zaměřují na pomoc obětem trestných činů nebo s právníky se zaměřením na danou problematiku.

Autor článku

Autor je právník se zaměřením na civilní právo a odškodnění újmy na zdraví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).