Hlavní navigace

Poplatek z prodlení nově hrozí i vlastníkům bytů, nejen nájemcům

1. 5. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Jimmy Harris (Flickr.com), podle licence: Attribution 2.0 Generic
Peněžitá sankce poplatek z prodlení je mnohem vyšší než úrok z prodlení, nově ji budou platit příjemci a poskytovatelé služeb v domě s byty, pokud se ocitnou v prodlení.

Nový občanský zákoník již neupravuje poplatek z prodlení, poněkud nesystémově a neorganicky však zavádí poplatek z prodlení v nové podobě s účinností od 1. ledna 2014 zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Kdy se dosud platil poplatek a kdy úrok z prodlení,
už jsme uvedli několikrát před časem. Čtěte více: Nový občanský zákoník: Poplatku z prodlení už se tolik bát nemusíte Připomeňme však raději ještě jednou, že to bylo v případě prodlení s placením nájemného za byt nebo úhrad za služby spojené s užíváním bytu, dále pak podnikatelského nájmu movitých věcí a konečně byl nájemce povinen platit poplatek z prodlení i v případě, kdy došlo ke ztrátě nebo zničení najaté věci, pakliže to bylo dohodnuto, a to až do doby, kdy ztrátu nebo zničení pronajímateli nahlásil nebo dokud se o tom pronajímatel jinak nedozvěděl. Jinak se vždy uplatňovaly úroky z prodlení. Obě sankce nebylo možno uplatnit kumulativně, to bude platit i nadále.

Výše poplatku z prodlení dosud do 31. 12. 2013 činila za každý den prodlení 2,5 promile (0,0025) dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Jiná výše poplatku z prodlení nemohla (nesměla) být dohodnuta.

Z judikatury:

Má-li žalobce (pronajímatel) v případě prodlení žalovaného (nájemce) s placením nájmu právo na zaplacení poplatku z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně 25,– Kč za každý i započatý měsíc prodlení (přepočteno na roční úrokovou sazbu ve výši 91,25%), nelze připustit, aby se tato sankce za prodlení navyšovala o ujednání o smluvní pokutě za neplacení téhož nájemného do pěti dnů po jeho splatnosti ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě spis. zn. 11 Co 328/2011, ze dne 6. 9. 2011)

Čtěte více: Pronajímatel nemůže požadovat poplatek z prodlení a ještě smluvní pokutu

Poplatek je o moc vyšší než úrok

Přepočteme-li uvedenou sazbu poplatku z prodlení na roční úrok, dostaneme se k hodnotě 91,25 % z dlužné částky. Srovnáme-li tuto částku se současnou sazbou úroků z prodlení, je rozdíl zarážející. Úroky z prodlení činí 8,05 % ročně z dlužné částky. Čtěte více: Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1.1. 2014

Platí pro domy s byty

Poplatek z prodlení v nové podobě a nové výši pro oblast placení za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, tedy za služby a energie a zálohy na ně zavádí zákon č. 67/2013 Sb. (Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.)

Dostane-li se poskytovatel (např. s vracením přeplatku vyplývajícího z vyúčtování) nebo příjemce služeb (např. s placením záloh nebo nedoplatku vyplývajícího z vyúčtování) v domě s byty do prodlení s peněžitým plněním podle zákona č. 67/2013 Sb., které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti (jde-li tedy o zpoždění 6 a více dnů), je od 1. 1. 2014 povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile (0,001) dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. (Jestliže jde o zpoždění s platbou 1 až 5 dnů, pak se platí úrok z prodlení.)

Nižší sazba, ale stále příliš vysoká sankce

Sazba poplatku z prodlení od 1. 1. 2014 je tedy nižší, než jeho sazba do 31. 12. 2013, rozdíl oproti výši úroků z prodlení je však stále značný. Přepočteme-li novou sazbu poplatku z prodlení na roční úrok, dostaneme 36,5 %.

Rozdíl mezi sazbami úroku z prodlení a poplatku z prodlení je dán především rozdílným způsobem výpočtu. Zatímco výpočet úroků z prodlení prostřednictvím repo sazby ČNB reflektuje ekonomický vývoj v zemi, výše poplatku z prodlení je stanovena pevně.

Podle mého názoru je sazba poplatku z prodlení pro určité typy pohledávek neodůvodněně vyšší než sazba úroků z prodlení, do 31. 12. 2013 byla vyšší více než 11krát a od 1. 1. 2014 je vyšší více než 4,5krát.

Ústavní soud se výší poplatku z prodlení zabýval ve své judikatuře, přičemž tento poplatek nebyl shledán protiústavním, byl posouzen jako částečné vyrovnání zvýšené ochrany nájemce, kterou mu tehdy platná právní úprava poskytovala (nález Ústavního soudu spis. zn. Pl. ÚS 30/04). Ústavní soud zde dospěl k závěru, že právní úprava vztahu pronajímatele a nájemce bytu byla vychýlena ve prospěch nájemce (institut chráněného nájmu, faktické regulace nájemného) – to však v současné době již neplatí,  nadto podobné argumenty nepřicházejí v úvahu ke vztahu k vlastnickému bydlení. Čtěte více: Nový občanský zákoník: Pronajímatel vás z nájmu dostane rychleji

Poplatek už nedopadá na čistý nájem, ale dopadá na vlastníky bytu platící služby

Poplatek z prodlení nově nebude dopadat na prodlení s platbou nájemného z bytu, ale toliko na prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu (nebo nebytového prostoru v domě s byty), naproti tomu bude nově dopadat i na prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu (nebo nebytového prostoru v domě s byty), i když půjde o byt v tzv. osobním vlastnictví (ve vlastnictví vlastníka jednotky podle zákona upravujícího vlastnictví bytů).

Člen společenství vlastníků (bytových) jednotek – vlastník (bytové) jednotky není ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek nájemcem. Důsledkem prodlení vlastníka (bytové) jednotky s plněním pohledávky (z důvodu neplacení příspěvků na náklady spojené se správou domu, úhrady spojené s užíváním bytové jednotky aj.) vůči společenství vlastníků (bytových) jednotek byla podle předchozí právní úpravy možnost uplatnění (požadování) úroků z prodlení, nikoli však poplatku z prodlení. To potvrdil ve svém rozsudku ze dne 29. 6. 2010, spis. zn. 22 Cdo 2207/2008 i Nejvyšší soud České republiky.

Čtěte více: Jaké sankce vám hrozí za neplacení nájmu bytu nebo příspěvků společenství vlastníků

Nově poplatek dopadá i na toho, kdo má služby poskytovat

Nově také bude poplatek z prodlení dopadat nejen na příjemce služeb (nájemce bytu, nebo vlastníka jednotky podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, dosud jen nájemce bytu), ale i na poskytovatele služeb (vlastníka nemovitosti nebo vlastníka jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, a společenství vlastníků jednotek podle zákona upravujícího vlastnictví bytů).

Pokud dojde ke sloučení částky nájemného a částky za služby do paušální platby, pak se podle mého názoru platí za prodlení s jejím placením výhradně poplatek z prodlení.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).