Hlavní navigace

Jak nepřijít na buben při půjčkách mezi kamarády

19. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Půjčit si od známého je jistě příjemnější než trávit čas v bance nad vyplňováním formulářů. I půjčování mezi občany navzájem má ale svá pravidla. Na co si dát pozor jako dlužník a na co jako věřitel?

Přátelé a známí si většinou navzájem půjčují bezúročně. Na sjednání přiměřeného úroku, zvláště jde-li o půjčku s dlouhodobou splatností, však není nic špatného. Sjednaný úrok může být nižší i vyšší než úrokové sazby, za které poskytují úvěry banky. Nesmí však být v rozporu s dobrými mravy. Podobné téma: Je půjčka dobrým sluhou nebo zlým pánem?

Nemravný úrok ale nemusí být úrokem lichvářským. O lichvě hovoříme, až když věřitel zneužije dlužníkovy tísně nebo neznalosti a vnutí mu úrok hrubě nepoměrný, tedy velmi vysoký, například několikanásobně převyšující i nejvyšší úrokové sazby uplatňované bankami při poskytování úvěrů. Lichva je trestný čin. Za úrok nemravný trest odnětí svobody nehrozí. Věřitel, který by ale chtěl tento nemravný úrok vymáhat na dlužníkovi u civilního soudu, by ale nemusel uspět.

Kdy jde a kdy nejde o lichvu?

Lichvářské úroky v souvislosti s různými finančními institucemi, které se věnují půjčování peněz občanům, lze charakterizovat například tak, že pokud nejste v tísni nebo rozrušeni a souhlasíte s vysokými úroky, je to váš problém. Lichvářův problém je to v případě, že jste v tísni a smlouva je uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Tato situace vás opravňuje od smlouvy odstoupit a vy pak vracíte jen to, co jste si půjčili. Veliký problém má lichvář tehdy, když vaši tíseň zneužije k tomu, aby vám vnutil lichvářské podmínky. Pak se již jedná o zločin. Zde ale také platí, že kde není žalobce, není ani soudce. Oběť lichvy by se měla bránit nejlépe soudní cestou nebo trestním oznámením státnímu zástupci. Pokud tedy poskytovatel úvěru tísně, rozumové slabosti, rozrušení nebo nezkušenosti nezneužije, není tento počin napadnutelný. Čtěte více: Výše úroku záleží na dohodě, přesto má určité hranice

Vzorem mohou být i úroky z prodlení

Jak tedy určit přiměřenou úroveň úroků? Sjednané úroky je možno odvodit například od úroků z prodlení, které sankcionují neplatiče, tedy dlužníky v prodlení s placením. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů. V každém pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, se výše úroků odvozuje z reposazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Aktuální sazba úroků z prodlení pro 2. pololetí roku 2009 činí 8,5 % ročně.

Je třeba si však uvědomit, že úroky z prodlení jsou majetkovou sankcí vůči dlužníkům, kteří svůj peněžitý dluh vůči věřiteli nevyrovnali řádně a včas. Výše úroků z prodlení a úroků při půjčce tedy vůbec nemusí být totožná. Úroveň úroků z prodlení není minimem pro smluvní úroky, i když se podle ní lze orientovat. Úroky je samozřejmě možno smluvit nižší. Stejně tak nejsou úroky z prodlení ani žádným sankčním maximem, a proto při zachování dobrých mravů je možno sjednávat při půjčkách i úroky, které jsou vyšší než úroky z prodlení. Podobné téma: Za předčasné splacení půjčky se tvrdě platí

Uznání dluhu

Ať už jste v pozici věřitele nebo v pozici dlužníka, půjčkám byste měli dopřát, i přes oboustrannou důvěru, náležitou, byť třeba jen minimální, právní formu a záruky. Není třeba sepisovat složité smlouvy, není nutno utrácet za služby právníků. Postačí jednoduché a jednostranné uznání dluhu.

Uznání dluhu je jeden ze způsobů zajištění závazku. Dlužník písemně uznává, že zaplatí věřiteli svůj dluh určený co do důvodu i výše. Dále by tento úkon měl obsahovat stanovení data a způsobu zaplacení dluhu (jednorázově či ve splátkách) a případný úrok.

Uznání dluhu může znít např. takto: Já, níže podepsaný Pavel Novák, nar. 8. února 1961, bytem Horská 4, Trutnov, uznávám svůj dluh ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) vůči svému bratrovi, panu Petru Novákovi, nar. 5. srpna 1954, bytem Soběslavova 1294, Stříbro, z důvodu dne 14. ledna 2009 poskytnuté půjčky na rekonstrukci bytu, a zavazuji se jej uhradit nejpozději do 1. října 2010, a to spolu s úrokem 3 % p. a.

Splácení lze stanovit například takto: Zavazuje se dluh uhradit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5000 Kč (slovy pěti tisíc korun českých), a to vždy nejpozději k 15. dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje únorem 2009. Podobné téma: Úvěrovou historii si musíte budovat postupně

dan_z_prijmu

Prohlášení opatří dlužník datem sepsání a vlastnoručním podpisem a předá ho věřiteli. Jistotu věřitele ještě posílí tzv. legalizace, tedy úřední ověření dlužníkova podpisu, které vás vyjde na 30 korun. Podpis lze ověřit v notářské kanceláři nebo příslušným útvarem obecního, městského či krajského úřadu. U notáře ještě počítejte s připočtením devatenáctipro­centní daně z přidané hodnoty.

Uznat dluh je možno i zpětně, jestliže dosud nesplacená půjčka byla poskytnuta již dříve. Dlužníkem uznaný dluh se promlčuje za 10 let ode dne, kdy k uznání došlo. Byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty.

Uznání dluhu musí být učiněno v písemné formě. Jinak nemůže být uznání dluhu platné. Jestliže došlo pouze k ústnímu uznání dluhu, byť tak dlužník učinil před svědky, nemá takové uznání právní následky, které předpokládá občanský zákoník. Avšak z hlediska prokazování nároku věřitele (zejména před soudem) samozřejmě může mít důkazní význam.

V písemném projevu o uznání dluhu musí být uveden důvod dluhu a jeho výše. Důvod nemusí být v uznávacím projevu uveden výslovně, postačí, je-li specifikován např. jen poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvod dluhu obsažen. Stejně tak výše dluhu nemusí být vyjádřena přesnou částkou, ale musí být z uznávacího projevu zjistitelná.

V uznání dluhu by měl dlužník dále vyjádřit příslib, že svůj dluh zaplatí a uvést, do kdy se tak zavazuje učinit.

Anketa

Kolik peněz byste půjčili nejlepším přátelům?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).