Hlavní navigace

Soud může přiznat výživné bývalému manželovi i po rozvodu

15. 7. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Víte, že výživné po vás může bývalý protějšek požadovat i po rozvodu? Právo na to má ale jen v určitých specifických situacích. Napovíme ve kterých.

Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti.

Manželé mají vůči sobě také vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z manželů dobrovolně tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah alimentační povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Čtěte více: Dítě, student a práce? Je to možné, ale s výrazným omezením

Pokud spolu manželé žijí a manželka zajišťuje běžný chod domácnosti, měl by mít každý z manželů po sečtení příjmů obou a po odpočtu výdajů stejnou částku pro svou potřebu. Čtěte více: Co se stane s bankovním účtem po vaší smrti?

Příklad:

Manželův příjem činí 20 000 Kč, manželčin 12 000 Kč, náklady na domácnost apod. představují částku 9 000 Kč. Pokud veškeré tyto výdaje (na bydlení, na stravování a jiné) hradí ze svého příjmu manželka, měl by manžel platit výživné ve výši 8500 Kč, aby každý z manželů měl měsíčně k dispozici 11 500 Kč.

Účastníky soudního řízení jsou žalobce (navrhovatel) a žalovaný (odpůrce). Žaloba na určení výživného se podává k okresnímu (v Praze obvodnímu a v Brně Městskému) soudu podle místa bydliště žalovaného. Žalobce musí v žalobě konkrétně popsat všechny okolnosti a tvrzení a uvést konkrétní částku, kterou jako výživné požaduje, neboť soud v tomto případě nemůže překročit jeho návrh.

Vyživovací povinnost manželů vzniká sňatkem a zaniká smrtí nebo právní mocí výroku o rozvodu manželství.

Vyživovací povinnost může trvat i po rozvodu

Vyživovací povinnost však někdy může přetrvat i po rozvodu. Pak už ale jde o vyživovací povinnost rozvedených manželů. Pokud není rozvedený manžel (manželka) schopen se živit sám, je oprávněn požadovat po bývalém partnerovi, aby mu přispíval podle svých schopností, možností a majetkových poměrů na přiměřenou výživu. Toho může využít např. matka celodenně pečující o děti, anebo starší žena, která se za trvání manželství věnovala výhradně péči o rodinu a domácnost, a ztratila proto eventuelně možnost pracovního uplatnění. Opodstatněný by byl požadavek i od osoby dlouhodobě nemocné nebo invalidní. Musí ale vždy jít o objektivní neschopnost se živit sám. Ten, kdo se úmyslně vyhýbá obživě prací, by proto s žalobou neuspěl. Výživné pro rozvedeného může být nižší než výživné za trvání manželství. Jde toliko o příspěvek na výživu, jež má postačovat k zajištění existenčních, nikoliv nadstandardních, potřeb. Manžel nebo manželka si po rozvodu už nemůže nárokovat zajištění stejné hmotné a kulturní úrovně s bývalým protějškem. Čtěte více: Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Příklad:

Manželův příjem činí 20 000 Kč měsíčně čistého, rozvedená manželka je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč (tedy jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře). Příspěvek na výživu rozvedeného manžela by mohl činit například 2000 Kč. Pokud by ovšem žena žalovala po skončení rodičovské dovolené, když nastoupila do zaměstnání, a její příjem by činil 12 000 Kč měsíčně, soud by nejspíš její žalobu o určení příspěvku na výživu rozvedeného manžela zamítl, neboť její příjem by shledal přiměřeným pro její výživu.

Zákon o rodině časově neohraničuje trvání vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely.

Zvláštní druh vyživovací povinnosti je zákonem o rodině stanoven pro bývalého manžela, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému současně byla rozvodem způsobena závažná újma. Pokud soud skutečně shledá stanovené podmínky splněnými, může tomuto „nevinnému“ bývalému manželovi přiznat výživné, nejdéle ovšem na dobu 3 let od rozvodu. Takto může být přiznáno výživné až do stejné výše, jako kdyby účastníci rozvodového řízení byli stále manžely. Oprávněnému manželovi (manželce) tak bude zajištěna i nadále nesnížená hmotná a kulturní úroveň.

Takové alimentační plnění představuje v podstatě sankci za rozvrat manželství, a proto k jeho přiznání není nezbytně třeba splnění podmínky, aby oprávněný manžel pozbyl schopnost se sám živit. K řízení o rozvodu a určení výživného je příslušný okresní nebo obvodní soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v ČR. Není-li takového soudu, pak je kompetentní okresní soud určený podle bydliště žalovaného.

Po uplynutí doby 3 let může ještě bývalý manžel (manželka) uplatnit nárok na výživné v nižším rozsahu, pokud trvá stav jeho odkázanosti z důvodu, že není schopen se živit sám. Žaloba se pak podává k okresnímu soudu podle místa bydliště žalovaného. Vždy však platí, že nelze přiznat výživné, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Čtěte více: Manželé společně na pracovišti? Zákon to někdy zakazuje

Pro oba druhy výživného (po rozvodu) platí, že zaniknou, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo protějšek, který má vyživovací povinnost zemře. Alimentační povinnost totiž na dědice nepřechází.

Není také vyloučeno, aby výživné bylo namísto pravidelně se opakujících měsíčních splátek určeno jako částka jednorázová na základě písemné smlouvy uzavřené mezi oběma rozvedenými manžely. To ale přichází v úvahu spíše v lépe situovaných vrstvách společnosti. Vyplacením peněz (jakéhosi „manželského nebo rozvodového odstupného“) nároky oprávněného manžela definitivně zaniknou.

Na alimentační závazky po rozvodu eventuelně mohou pragmatičtí snoubenci myslet již předem a dohodnout v manželské majetkové smlouvě pro tento případ rentu. Její výplatu lze sjednat také v písemné smlouvě upravující porozvodové poměry účastníků. Taková dohoda navíc urychlí a ulehčí rozvodové řízení.

Platíte výživné na bývalého manžela / manželku?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).