Hlavní navigace

Nepodnikatelé - čerpejte z peněz EU i vy!

18. 10. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Evropská unie poskytuje celou řadu dotací. Většina z nich byla určena především obcím a podnikatelům. Nyní se situace mění a snazší přístup k penězům z EU mají i nepodnikající fyzické osoby. Co vám Unie zaplatí a jak postupovat, abyste mohli dotace čerpat?

Využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie probíhá v České republice již třetím rokem, a to v programové periodě 2004 – 2006. Pro toto období byly českou stranou definovány operační programy, jejichž cílem byla podpora především infrastruktury a podnikatelského prostředí a také lidských zdrojů, které by výše zmíněné cíle měly svou znalostní základnou podporovat.

Podpora ve formě dotací (financování a spolufinancování projektů) plynula především do oblastí veřejných projektů a projektů realizovaných podnikatelskou sférou a jejich příjemci byli zejména veřejné instituce a podnikající fyzické či právnické osoby. Využití prostředků pro nepodnikatelské fyzické osoby (NFO) nebylo kromě velmi specifikovaných a ne vždy jasně definovaných státních podpor (příkladně bydlení) příliš rozšířeno, což lze odůvodnit také tím, že pro tyto subvence musí být nejdříve vytvořeno dobré klima ze strany státu (sociální klima) a podnikatelské sféry (technologie, definované produkty a služby).

Nelze však říci, že by nepodnikatelé nepocítili přísun finančních prostředků z EU vůbec. Zprostředkovaně, tedy přes veřejnou správu a podnikatele, se k nim podpora přeci jen dostala. Byli tak buďto pasivními příjemci podpory (vodohospodářské projekty zkvalitňující pitnou vodu, dotované technologie v zemědělství zvyšující kvalitu potravin, ekologického zemědělství, informatizace) nebo se aktivně zapojovali například ve vzdělávacích programech Evropského sociálního fondu, jež využívali jejich zaměstnavatelé. Možnost spoluúčasti na čerpání EU fondů měli i vědečtí pracovníci v grantových projektech ve školství či ve výzkumných institucích.

Pro další programové období 2007 – 2013, kdy dispoziční subvenční prostředky několikanásobně překračují období 2004 – 2006, je na nepodnikatelské fyzické osoby již myšleno, a jsou tak potenciálními příjemci podpor. Samozřejmě i na tyto budoucí žadatele je kladena řada požadavků, které je nutné splnit pro zdárné čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Nepodnikatelské fyzické osoby mohou v následujícím programovém období využít zejména operační programy (OP) Životní prostředí, Integrovaný OP a podpůrné programy Českomoravské rozvojové a záruční banky.

Žádost o dotaci mohou nepodnikatelé podávat buďto zcela samostatně nebo v rámci sdružení (jako je příkladně sdružení vlastníků bytových jednotek), čímž zesílí svou schopnost sestavit projekt s požadovaným cílem podpory a dále vyjednávat se státní správou o poskytnutí dotace.

Žádáme o dotaci

Žadatel o dotaci nutně musí projít několika fázemi k tomu, aby splnil jak formální, tak věcná kritéria pro udělení dotace.

 1. Předpřípravná fáze:
  1. Dobře promyslet svůj cíl, kterého chci za pomocí dotace dosáhnout
  2. Identifikace podporované aktivity a žadatele
  3. Stav finančního čerpání příslušného OP, respektive priority/oblasti intervence
 2. Přípravná fáze:
  1. Příprava projektu (samostatně nebo pomocí poradenské/im­plementační agentury)
  2. Splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci
  3. Splnění kriterií dané oblasti intervence
 3. Fáze realizace:
  1. Implementace projektu
  2. Čerpání dotační pomoci

Zřejmě nejvíce je u žadatelů podceněna první, „předpřípravná“ fáze. Žadatelé dosti často nemají jasnou představu o tom, co vlastně má být cílem dotačního titulu ,a k samotné přípravě přicházejí jako by z druhé strany – tedy řečeno jednoduchou větou: Jakou aktivitu mám vyvíjet, abych dostal dotaci z EU. Dotace pak není poskytována příliš účelně. Dotace jsou určeny zejména pro konkrétní záměr žadatele, jež by bez podpory svůj, často existenční, projekt neuskutečnil nebo by jeho realizaci musel dlouhodobě odložit.

Ve druhé fázi je třeba dbát na formální správnost všech předkládaných dokumentů, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám ve vytýkacím řízení, a co lze doporučit – konzultovat co nejvíce své kroky se styčnou veřejnou institucí. Ta posuzuje vaši předloženou dokumentaci a ta také dále schvaluje její formální a později i věcnou správnost (a relevanci s danou podporovanou aktivitou).

Dotace EU: Informace o dotacích z Evropské unie.

Při poslední, třetí fázi je nutné být pečlivý v dokumentaci všech uskutečněných uznatelných nákladových operacích, aby pak následně tyto vynaložené prostředky mohly být částečně či plně kryty poskytnutou dotací.

Je nutné ještě uvést, že svůj „vysněný“ projekt si musíte předfinancovat sám (při vyšších objemech finančních prostředků je umožněna etapizace projektu) a teprve následně je možné čerpat dotaci na již zrealizovaný a zdokumentovaný projekt.

Dotované aktivity

V rámci OP Životní prostředí se lze zaměřit na následující cíle.

Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby Cílem je zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů (OZE) pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech sloužících pouze k bydlení a náhrada respektive vytěsnění spalování fosilních paliv.

Podporovanými aktivitami zde jsou:

 1. Instalace obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody například:
  • solární systémy,
  • kotle na biomasu,
  • tepelná čerpadla,
 2. využití odpadního tepla.

Tyto podporované aktivity jsou především cíleny na nepodnikatele a domácnosti, které používají jako svůj hlavní topný systém kotel na tuhá paliva a dále ho využívaní například k ohřevu vody či likvidaci odpadu (některé druhy komunálního odpadu je zakázáno spalovat v domácích topných systémech). Je podporován ekologický systém vytápění a především využívání obnovitelných zdrojů tepla, do nichž bych se investice jinak nevyplatila nebo by její rentabilita byla dlouholetá (v řádu více jak deseti let).

Podpora je realizována v oblasti intervence 3.3.

Zlepšení kvality ovzduší

Cílem je snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech nenapojených na centrální zdroje tepla (CZT).

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek či adekvátního nízko-emisního zdroje,
 2. snížení energetické spotřeby.

Jestliže není v dané lokalitě z důvodu povahy prostředí či infrastruktury možno využívat obnovitelné zdroje, je ze strany EU alespoň snaha redukovat znečišťující proces na minimum. Proto jsou podporovány také produkty, jež omezující znečišťování ovzduší nebo redukují příjem energie (šetří zdroje). Příkladem jsou vícekomorové spalovací kotle, zateplovaní systémy a systémy řízení energetické spotřeby.

„Regenerace panelových bytových domů“

Dalším operačním programem s podporou nepodnikatelů je Integrovaný operační program (IOP) s prioritou „Regenerace panelových bytových domů“.

Pro účel nepodnikajících fyzických osob je Integrovaný operační program zaměřen dosti specificky, a to na kvalitu panelových výstaveb, respektive jejich tepelně-izolační vlastnosti. Doplňuje tak státní politiku podpory kvality života v panelových bytových domech.

Z tohoto operačního programu lze čerpat s cílem Zlepšení kvality bydlení v panelových do­mech

 1. Zvýšení životnosti panelových bytových domů
 2. Zlepšení užitných hodnot panelových bytových domů

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Zateplení obvodového pláště panelového domu
 • Zvýšení energetické účinnosti
 • Zvýšení bezpečnosti panelového domu
 • Snížení nákladů na údržbu panelového domu

Tento druh podpory je dobře realizovatelný sdružením nájemníků panelového domu s cílem zlepšit kvalitu života v jejich panelovém bytovém domě a dále realizovat úspory v nákladech na energie a zvýšit bezpečnost.

Jak již bylo zmíněno, navazuje tento program na Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), státní program PANEL a projekty regenerace panelových sídlišť (PRPS).

„Dotace na úhradu úroků v programu PANEL“

Podporu ze směru bankovního sektoru slibuje Českomoravská rozvojová a záruční banka. Ta se snaží se svým programem „Dotace na úhradu úroků v programu PANEL“ snížit úrokové zatížení z úvěru na financování oprav panelového domu tak, že částečně hradí úroky z výše zmíněného úvěru až do 4 % p. a. Je tak prakticky možné kombinovat dva druhy podpor s tím, že se vzájemně nevylučují, jak je tomu časté u evropských fondů.

Limitujícím faktorem u tohoto typu podpory je, že žadatelem musí být společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů. Lidé se tak v bytovém domě musí domluvit na společném postupu v žádostech o podporu a samozřejmostí je nutná právní úprava vztahů mezi vlastníky jednotlivých bytových jednotek.

Závěr

Z výše uvedených typů podpor plyne, že se Evropská unie v oblastech podpory nepodnikatelů zaměřuje především na oblast kvality života, a to jak v oblastech životního prostředí, respektive jeho znečišťování, tak na otázky kvality bydlení, respektive nákladů s ním spojených.

skoleni_27_5

Žadatelé jsou částečně limitováni svou slabou vyjednávací pozicí a často i nezkušeností. Je tedy doporučena asistence poradenské a implementační agentury, jež provede žadatele částí nebo celým procesem sestavování projektu a implementace.

V některých případech je účelné propojit více druhů podpor pro realizaci projektu většího rozsahu, ale pouze tak, aby se uznatelné náklady projektu v jednotlivých podporách neopakovaly!

Anketa

Budete čerpat peníze z EU?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).