Hlavní navigace

Jak získat evropské peníze

27. 4. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Česká republika může v prvních třech letech po vstupu do Evropské unie získat více než 2,5 miliardy € finanční podpory. Máte-li dobrý podnikatelský záměr a splníte-li všechny podmínky, můžete dotaci získat i vy, víte-li jak o ni požádat a splnit formální náležitosti.

V první části článku nazvané Peníze z Unie na cestě byl ve stručnosti popsán formální rámec pro čerpání finanční podpory z EU. Cesta k získání dotace z evropských fondů rozhodně není jednoduchá. Mít dobrý podnikatelský záměr nestačí.

Na cestě k evropským penězům budou na žadatele o dotaci čekat především dvě velké překážky. První z nich je splnění všech stanovených procedurálních požadavků, administrativních a legislativních podmínek a pravidel pro úspěšné podání žádosti o dotaci. Druhou pak pro většinu žadatelů bude zajištění finančních zdrojů pro financování projektu až do doby proplacení dotace.

Nutnou podmínkou pro to, aby žádost o dotaci postoupila z prvního vyřazovacího kola, je především dodržení formálních náležitostí. Materiály obsažené v žádosti by také měly myšlenkově, formulačně a terminologicky vycházet z principů a cílů evropské strukturální politiky a navazujících národních dokumentů. Evropské dokumenty vymezují podmínky čerpání dotací ze strukturálních fondů rámcově. Konkrétní informace o tom komu, kdy, jak a v jaké výši mohou být dotace poskytnuty je pak třeba hledat především v jednotlivých operačních programech a programových dodatcích.

Cíle evropské regionální a strukturální politiky pro období let 2000 – 2006:

 1. podpora regionům s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU – v ČR se týká sedmi regionů, tj. území celé republiky s výjimkou Prahy, kde HDP na obyvatele dosahuje 120 % průměru EU,
 2. podpora strukturálně postiženým regionům – podpora sociální restrukturalizace např. upadajících venkovských oblastí nebo naopak přelidněných městských aglomerací,
 3. rozvoj lidských zdrojů – podpora vzdělávání a vytváření vyšší zaměstnanosti.

Čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů bude probíhat prostřednictvím tzv. národních implementačních struktur, tj. řídících orgánů, zprostředkujících subjektů, platebních agentur, monitorovacích a kontrolních orgánů. V České republice celou tuto agendu zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Operační programy pak spadají do působnosti jednotlivých ministerstev a spolupůsobit zde budou i některé další organizace (CzechInvest, Agrární platební agentura atd.).

Jak je českým zvykem, míra koordinace při vytváření implementačních struktur byla omezená, takže výsledná podoba jednotlivých operačních programů se liší. Nejednotnost pravidel a postupů komplikuje už tak dost složitou orientaci žadatelů o dotaci v dané problematice. Asi jen málo z nich bude schopno zpracovat všechny potřebné dokumenty, absolvovat celou proceduru a úspěšně získat dotaci výhradně vlastními silami. Základní informace a doporučení slibují poskytnout na jednotlivých ministerstvech.

Informace o programech
Program Ministerstvo
Operační program Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu
Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a soc. věcí
Operační program Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí
Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Ministerstvo zemědělství
Společný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj

Řadu informací lze také získat na internetu. Oficiální informace Ministerstva pro místní rozvoj získáte na stránce www.strukturalni-fondy.cz. Stránky věnované evropské integraci a získávání podpory lze nalézt téměř na všech na zpravodajských, podnikatelských i finančních serverech. Pro získání přehledu o možnostech získání různých dotací se vyplatí navštívit stránku www.edotace.cz.

Poradenství a pomoc se zpracováním žádosti o dotaci nabízí také spousta specializovaných konzultačních firem. Při jejich výběru se však vyplatí jistá dávka opatrnosti, abyste nakonec draze neplatili za služby, které vás k získání dotace nedovedou. Než zadáte zakázku a zaplatíte zálohu, ujistěte se, jaké garance úspěchu je vám schopna vámi vybraná firma poskytnout.

Průběh dotačního řízení:

 1. Objektivní zhodnocení, zda je žadatel se svým projektem schopen splnit všechny stanovené požadavky (formální, věcné, finanční).
 2. Vypracování projektu podle doporučené metodiky tak, aby svým obsahem, strukturou, terminologií atd. respektoval stanovená pravidla.
 3. Doplnění projektu povinnými přílohami (SWOT analýza, CBA analýza, studie proveditelnosti, vyjádření místních úřadů, posouzení vlivu na životní prostředí atd.).
 4. Zajištění finančních zdrojů pro financování projektu až do doby proplacení dotačních prostředků (vlastní zdroje, bankovní úvěr atd.).
 5. Zpracování žádosti o dotaci a kompletace všech povinných příloh.
 6. Registrace žadatele u implementační agentury.
 7. Rozhodnutí o přidělení dotace na základě výběrového řízení z předložených žádostí o dotaci.
 8. Po schválení žádosti o dotaci zahájení realizace projektu.
 9. Po dokončení projektu vyhodnocení a kontrola dosažení cílů a dodržení stanovených podmínek zpětné proplacení dotace.

Projekt není v pojetí strukturálních fondů chápán jako řešení jednoho samostatného problému, ale jako součást komplexního řešení pro dosažení stanovených prioritních cílů evropské a regionální politiky. Přestože podmínky poskytování podpory z evropských fondů se u jednotlivých operačních programů liší, některá pravidla mají obecnou platnost. Patří k nim např. požadavek, aby projekt byl realizován na území České republiky a služby a technologie, s jejichž využitím se v něm počítá, pocházely z členských států EU.

Projekt se může zaměřit na řešení jednoho nebo i více témat, v kratším či delším časovém horizontu (1 rok až 7 let). Vždy však musí mít jasně formulovaný konkrétní cíl, jehož splnění lze jednoznačně ověřit. Součástí projektu musí být jeho věcné, časové a finanční vymezení. Znamená to zejména uvést, jaký problém a proč bude řešen, jaké k tomu budou využity prostředky (personální, technické, finanční), jaké budou kvantifikovatelné výstupy a jak je bude možno ověřit. V případě nedodržení stanovených podmínek, termínů a výstupů nemusí být dotace poskytnuta nebo požadováno její vrácení.

Výše příspěvku ze strukturálních fondů může dosáhnout 50 %, resp. u některých projektů až 75 % celkových nákladů. Čerpána je až po realizaci a vyhodnocení projektu. Pro každý projekt lze využít jen jednu formu podpory z prostředků EU a na její poskytnutí není právní nárok. Dotaci nelze poskytnout na projekt, jehož realizace byla zahájena před schválením dotace. Způsob použití dotace je vymezen v podmínkách jednotlivých operačních programů, ale v zásadě ji nelze využít na investice například v kombinaci s leasingem. Podmínkou poskytnutí dotace také je, aby žadatel neměl dluhy vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně či jinému orgánu státní správy a poskytoval přiměřené záruky kontinuity své činnosti.

FIN21

Hodnocení projektů bude spočívat v jejich posouzení z hlediska formálního a věcného. Projekty, splňující všechny formální náležitosti, budou bodově ohodnoceny podle stanovených kritérií a k realizaci budou vybírány ty, které nejlépe naplňují stanovené cíle a požadavky. Přednost dostanou projekty nabízející komplexní a efektivní řešení s maximálním společenským efektem a přiměřenou mírou jistoty úspěšnosti a trvalosti pozitivních dopadů projektu.

Pomoc EU nově přistupujícím zemím nezačne až v okamžiku, když se stanou jejími členy. Již několik let fungují programy předvstupní pomoci Phare, Sapard a ISPA, které formou spolufinancování pomáhají realizovat projekty s cíly obdobnými těm pro čerpání strukturálních fondů. Tyto programy neskončí okamžikem našeho vstupu do EU, ale budou ještě určitou dobu pokračovat. Zároveň se předpokládá, že zejména menší firmy a podnikatelé budou mít možnost získat finanční a úrokovou podporu z dalších unijních zdrojů. Zpravidla bude poskytována prostřednictvím prostředníků, jako jsou venture – kapitálové fondy, podnikatelské inkubátory, komerční banky atd.

Anketa

Je vaše podnikání závislé na dotacích?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).