Hlavní navigace

Čerpejte dotace z fondů EU!

12. 4. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

O fondech EU jste jistě již slyšeli mnohokrát. Můžeme sice pochybovat o opodstatněnosti jejich existence, jedno je však jisté - když už jsou, je lepší z nich čerpat než jen o nich poslouchat. Jak vám v tom mohou pomoci naše bankovní domy? Kupodivu poměrně hodně.

Co to vlastně fondy EU jsou a jak fungují?

O této problematice referuje speciální část finančního serveru Měšec.cz, takže se o ní zmíním jen velice stručně. Hlavním tématem tohoto článku jsou konkrétní služby bank v ČR, které se týkají této oblasti.

Do fondů EU přicházejí prostředky od členských zemí unie a následně plynou zpět, ale již ne státům, ale konkrétním subjektům, které splní podmínky pro jejich získání. Dotace jsou zaměřeny zejména na regionální rozvoj. Je nutné zdůraznit, že dotace mají účelovou podobu, to znamená, že jejich čerpání je podmíněno tím, že budou použity na konkrétní účely. Nepředstavujte si je tedy jako dar, pomocí kterého získáte peníze, s nimiž si můžete naložit, jak chcete. Tyto prostředky pouze mohou vaší firmě zlevnit realizaci některých projektů a učinit je tak ziskovějšími (respektive neztrátovými).

Dotace se uskutečňují v rámci tzv. operačních programů na úrovni jednotlivých států a jednotných programových dokumentů, které jsou jejich obdobou. Tyto dokumenty obsahují mimo jiné tzv. dotační tituly – tj. důvody, které umožňují čerpání dotací. Každý program také určuje implementační agenturu, tedy orgán (nebo orgány), který bude daný operační program realizovat, přijímat žádosti, schvalovat je a poté vyplácet dotace.

Každý operační program se zabývá jinou oblastí. Pro léta 2004 – 2006 jich vláda schválila 7 (5 operačních programů a 2 jednotné programové dokumenty). Jako příklad lze uvést třeba Operační program rozvoj lidských zdrojů.

Jak vám mohou pomoci v čerpání dotací české banky?

Administrativní úkony spojené s žádostí o podporu z fondů EU samozřejmě můžete vyřídit zcela sami a nemusíte se při tom obracet na žádnou banku. Můžete přímo kontaktovat implementační agenturu a nastudovat podmínky v některém z operačních programů.

Můžete však také využít služeb některé z bank. Zejména je-li vaše firma spíše menším subjektem, může jí to ušetřit nezanedbatelné náklady. Dotace budete stejně pravděpodobně dostávat na účet u vaší banky, dále pokud budete např. žádat o dotaci na částečné uhrazení úvěru, který si budete na zrealizování projektu chtít vzít, potom o něj stejně budete muset nejdříve u nějaké banky požádat, takže proč nevyřídit úvěr i žádost o dotaci skrze jednu instituci?

Pomoc se zpracováním podkladů pro dotační programy z Evropské unie nabízí téměř každá banka. Podmínky, za nichž banky pomoc nabízejí, jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Proto zde uvedené produkty jsou pouhou ukázkou, s čím a jak vám banky mohou být při získávání dotací nápomocny.

Česká spořitelna

EU Program Business

EU Program Business, který nabízí Česká spořitelna od 1. 5. 2004, je komplexem produktů a služeb určených zejména pro čerpání dotací z fondů EU. Za rok 2005 bylo poskytnuto 100 úvěrů na projekty žádající o dotace z fondů EU v objemu více než 1 330 mil. Kč, od počátku programu tato čísla činí 158 úvěrů v hodnotě 2 167 mil. Kč. 79 % žádostí podaných skrze Českou spořitelnu bylo schváleno, přičemž nejvíce z nich (45 %) bylo podáno v rámci Operačního programu rozvoj venkova.

Co se týká produktů, pak se jedná zejména o poskytování úvěrů na realizaci projektů a dotací na jejich částečnou úhradu, poskytování záruk za úvěry, které umožní firmám, které by je jinak nedostaly, aby jim byly schváleny, případně aby byly sníženy úrokové náklady na ně. Úvěr může být poskytnut např. v rámci programu TOP Podnik. Tyto služby jsou značně individualizované, a proto není možné uvádět příliš konkrétních údajů. Nejlépe je obrátit se přímo na banku, která vám pomůže najít vhodný operační program a zkombinovat ho s některým z bankovních produktů.

Programy Evropské investiční banky

Česká spořitelna spolupracuje s EIB od června 2004, v současné době nabízí 2 programy. Prvním z nich je Globální úvěr (Global Loan), což je úvěrová linka ve výši až 100 mil. EUR, kterou EIB nabízí pro malé a střední podniky. Existuje také možnost čerpání grantové podpory ve výši až 2 mil. EUR.

Druhým je Program podpora rozvoje komunální infrastruktury (Municipal Infrastructure Facility, MIF), což je grantový program určený pro města, obce a malé a střední podniky ve všech krajích ČR mimo hl. m. Prahy, Středočeského, Ostavského, Olomouckého a Zlínského kraje. V rámci tohoto programu je dostupná grantová podpora 2 mil. EUR.

Komerční banka

Komerční banka financuje všechny typy projektů, které splňují podmínky pro udělení dotací EU, k čemuž je určen její Program PONTE. K dispozici jsou dvě možnosti – předfinancování a spolufinancování projektů s podporou fondů EU.

Úvěr na předfinancování grantu EU

Jedná se o krátkodobý až střednědobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů EU. Patří sem zejména tyto druhy úvěrů: investiční úvěr, úvěr na provozní a investiční potřeby, municipální úvěr.

Úvěr na předfinancování grantu EU se poskytuje v českých korunách, v odůvodněných případech i v cizí měně. U tohoto úvěru se používá především pohyblivá úroková sazba. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Jistina se splácí zejména z dotace čerpané ze Strukturálních fondů EU.

Standardní úvěr na spolufinancování projektu

Jde o střednědobý až dlouhodobý úvěr na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací z fondů EU. Zejména se jedná o tyto druhy úvěrů: investiční úvěr, úvěr na provozní a investiční potřeby, municipální úvěr a úvěr na oběžné prostředky.

Tento úvěr se poskytuje v korunách a vybraných cizích měnách (EUR, USD nebo CHF). Použít lze pevnou i pohyblivou úrokovou sazbu. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Jistina se splácí podle splátkového kalendáře, smluvně stanoveného mezi klientem a KB.

HVB Bank

HVB Bank poskytuje kompletní servis ohledně vyhledání všech druhů finančních podpor, včetně podrobných informací o nich prostřednictvím Evropského kompetenčního centra této banky.

HVB Bank nabízí v souvislosti s dotační problematikou produkt EUROÚVĚR, který zahrnuje konzultace o možnosti financování projektů z prostředků EU nebo jiných národních podpůrných programů, které pomohou identifikovat vhodný dotační program, pomoc při zpracování dokumentace a přípravě žádosti o podporu z EU, projednání optimální struktury financování projektu.

Služby banky dále obsahují vystavení příslibu úvěru (je důležité pro žádost o podporu) a překlenovací úvěr do obdržení dotace. Podpora EU je vyplácena zpětně po dokončení projektu nebo jeho části. Banka nabízí též překlenovací úvěr, jenž má zajistit finanční prostředky do doby získání podpory, a investiční úvěr určený na krytí výdajů projektu, které nejsou financovány z podpory EU.

Rada na závěr

Produkty týkající se dotací z fondů EU nabízí téměř každá banka na našem trhu. Proto se můžete zkusit obrátit na kteroukoliv z nich, zejména pokud jste již jejími klienty. Tyto produkty se sjednávají na zcela individuální bázi, a proto pokud chcete porovnávat výhodnost nabídek jednotlivých bank v této oblasti, je třeba se u nich informovat. Banka bude schopná poskytnout konkrétní údaje až po prostudování záměru projektu a účetnictví vaší firmy.

Čerpá vaše firma dotace z Evropské unie?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).