Hlavní navigace

Neplatil výživné, nemohl řídit. Děti už jsou dospělé, může znovu za volant?

1. 2. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nebudeme vám vyprávět o automobilistovi, který by snad měl zábrany vozit třeba do školy nebo na výlet nezletilé děti autem a dospělé již ano. Informujeme o exekuci na výživné pozastavením řidičského oprávnění (lidově řečeno: odebráním řidičáku).

Jistý otec neplatil řádně a včas výživné, tak svým nezletilým dětem alimenty dlužil, a to ne malou částku – za 7 let celkem 142 461 Kč. Měsíční výživné činilo 1500 Kč na jedno dítě a na druhé 2000 Kč. Proto proti němu byla nařízena exekuce, jak pro dluh, tak pro vymožení běžného výživného, které má být pravidelně placeno.

Soudní exekutor původně vydal dne 24. 10. 2016 exekuční příkaz, jímž rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění povinného otce, lidově řečeno o tom, že povinnému bude sebrán řidičák. (O tomto způsobu exekuce jsme vás informovali již dávno. Ale připomeňme si, že se používá jen pro vymožení dlužného výživného, nedoplatků na výživném.) 

Soud prvního stupně ovšem dne 15. 12. 2016 exekuci pozastavením řidičského oprávnění povinného částečně zastavil, když dospěl k závěru, že odpadla podmínka pro exekuci tímto způsobem, jelikož oba oprávnění nabyli zletilosti. Nadto soud podotkl, že exekuce je vedena již od roku 2007 a pozastavení řidičského oprávnění povinného bylo opakovaně nařizováno a rušeno, aniž by tato skutečnost motivovala povinného dluh uhradit. Tento způsob exekuce se proto nejeví jako efektivní, dodal soud.

Odvolací soud svým rozhodnutím ze dne 16. 2. 2017 rozhodnutí nižšího soudu potvrdil. Ztotožnil se s právním posouzením věci soudem prvního stupně a doplnil, že tak významné omezení povinného, jakým je pozastavení řidičského oprávnění, je ospravedlnitelné pouze tehdy, má-li sloužit k ochraně nezletilých dětí a jejich aktuální výživy. Dovolání proti tomuto rozhodnutí pak Nejvyšší soud ČR odmítl. Již zletilé děti se proto obrátily na Ústavní soud.

Zvláštní způsob exekuce – peníze přinese nepřímo

Ten ve svém nálezu ze dne 23. 10. 2018 (spis. zn. II. ÚS 50/18) shrnul případ tak, že podstatou projednávané věci je otázka, zda je nabytí zletilosti oprávněných důvodem zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného nařízené k vymožení nedoplatku na výživném za dobu nezletilosti oprávněných. Exekuce pozastavení řidičského oprávnění, uvedl dále v odůvodnění svého rozhodnutí, je svou podstatou odlišná od jiných způsobů provedení exekuce.

Nejde totiž o realizační způsob, který by vedl k přímému vynucení povinnosti, ani se nejedná o zajišťovací způsob exekuce. Tento způsob má donucovací charakter a povinný jím má být natolik omezen v běžném životě, aby jej to přimělo k urychlené úhradě nedoplatku na výživném. Jde tedy o závažný zásah do práv povinného bez zjevné souvislosti s vymáhanou pohledávkou, který je odůvodněn právě významem zájmu, k jehož ochraně má tento institut sloužit. 

Obecné soudy si ovšem uvedené omezení využití tohoto způsobu provedení exekuce vyložily tak, že podmínka vymáhání nedoplatku na výživném pro nezletilé dítě je splněna toliko tehdy, trvá-li nezletilost oprávněných po celou dobu, po kterou exekuce probíhá. Takový výklad však nemá oporu v textu předmětného ustanovení exekučního řádu, které výslovně v § 71a odst. 4 stanovilo v rozhodném znění, podle nějž se v případu postupovalo, že exekuci lze tímto způsobem provést, je-li vymáhán „nedoplatek výživného na nezletilé dítě“, nikoliv je-li oprávněný v době nařízení a trvání exekuce nezletilý, jak mimo rámec doslovného znění příslušného ustanovení vyložily obecné soudy.

Nyní lze donutit i rodiče dospělých studentů

Soudy tedy nesprávně interpretovaly doslovné znění zákona, a proto byla jejich rozhodnutí pro rozpor s ústavně zaručenými právy na soudní ochranu a zvláštní ochranu dětí a mladistvých zrušeny. Exekuce tedy musí pokračovat, pokud dluh nebude splacen, a pokud budou děti řádně studovat, tak i případně dále, pokud dluh nebude uhrazen. Nyní totiž už je zákon po provedených novelizacích ještě přísnější vůči povinnému – plátci výživného. Podle aktuálního znění § 71a odst. 4 písm. b) exekučního řádu exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.

Nadto Ústavní soud dodal pro budoucí postupy a výklady, že nabytím zletilosti dítěte se nemění podstata pohledávky, která je stále nedoplatkem výživného na nezletilé dítě. Je společenský zájem na tom, aby byly řádně vymoženy pohledávky, které dítěti vznikly za dobu trvání nezletilosti vůči jiným osobám, tím spíše jde-li o pohledávky vůči jeho rodiči, tedy osobě, která by měla jeho vstup do dospělosti usnadňovat, a nikoliv komplikovat.

Výjimku mají profesionální řidiči a řidičky

Druhým, i když v aktuálním znění zákona vlastně prvním důvodem pro zrušení exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění je podle § 71a odst. 4 písm. a) exekučního řádu, prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění. Takže „odebrat řidičák“ dlouhodobě nelze, resp. nemělo by jít profesionálnímu řidiči pro vozidlo, které řídí v rámci své obživy, a nejspíš ani tomu, kdo třeba nutně musí vozit děti např. z dalšího manželství do školky nebo do školy, pokud bydlí někde na samotě.

FIN21

Všechno možné o exekuci na výživné pozastavením exekučního oprávnění jsme už napsali, není třeba se opakovat, jen mezitím došlo k některým změnám. Už jste asi postřehli přinejmenším, že exekuce může být nařízena nejen pro dluhy-nedoplatky na výživném pro nezletilé, ale i pro zletilé děti. Nepřehlédněte proto ani aktuální znění zákona.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).