Hlavní navigace

Dlužíte na výživném pro nezletilé dítě? Můžete přijít o řidičák

10. 3. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Už 2 roky lze vynutit zaplacení dlužného výživného pro nezletilé dítě zvláštní exekucí spočívající v pozastavení řidičského oprávnění.

Pozastavení řidičského oprávnění nemá žádnou souvislost s neplacením alimentů, ale může v praxi výrazně přispět k úspěšnému vymožení pohledávky dlužného výživného pro nezletilé dítě. Cílem tohoto relativně nového způsobu exekuce je motivovat dlužníka k úhradě nedoplatků na výživném. Čtěte: Jestli nechcete platit alimenty z 85 250 Kč, tak řádně prokažte své příjmy

Kdy nastupuje omezení řidiče

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění patří mezi způsoby provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Exekučně vymáhanou peněžitou částkou je v tomto případě dlužné výživné na nezletilé dítě. Přednostně by měla být exekuce na peněžité plnění vedena přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy, správou nemovitostí, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti. Toto jsou přednostní formy exekuce, které by měl exekutor volit před jinými (prodej movitých a nemovitých věcí), protože jimi lze dosáhnout vymožení pohledávky na povinném s menším zásahem do jeho práv. K pozastavení řidičského oprávnění by mělo dojít až za situace, kdy se nedaří dlužné výživné vymáhat jiným způsobem, ovšem mělo by k němu dojít dříve, než dojde k prodeji movitých či nemovitých věcí povinného.

Ne pro běžné – pravidelné výživné, jen pro dlužné a jen exekutor, ne soud

Exekuce nastupuje v situaci, kdy jeden z rodičů neplní soudem určenou vyživovací povinnost a druhý se obrátí na exekutora za účelem vymožení do té doby neuhrazeného splatného výživného. Exekuci pro výživné však lze také vést pro tzv. běžné výživné, a tedy strhávat například ze mzdy každý měsíc plnění na výživné. Exekuci pozastavením řidičského oprávnění lze ovšem provést pouze pro dlužné výživné. Tento způsob provedení exekuce je možný pouze v exekučním řízení v režimu exekučního řádu, nikoliv v řízení o výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Soudy tedy mohou vykonávat i rozhodnutí o výživném na nezletilé dítě, nemohou však pozastavit řidičské oprávnění.

Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Exekuční příkaz tedy lze použít pouze v případech, kdy je vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, nikoliv výživné pro zletilé dítě a nikoliv běžné výživné

Lze zakázat řídit osobní automobil a oprávnění k řízení nákladního ponechat

Zákon nerozlišuje při pozastavení řidičského oprávnění jednotlivé skupiny řidičského oprávnění, ale exekutor může pozastavit i jen některé z nich. Pozastavení řidičského oprávnění tak může postihnout např. řidiče kamionu, přičemž mu exekutor pozastaví pouze oprávnění řídit osobní automobil, tj. pouze řidičské oprávnění jednotlivé skupiny.

Držitel řidičského průkazu je povinen odevzdat řidičský průkaz, pokud mu bylo pozastaveno řidičské oprávnění.

Rozlišuje se pojem řidičské oprávnění a řidičský průkaz. Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. Řidičský průkaz je pak veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané.

Hrozí pokuty za přestupek i odnětí svobody za trestný čin

Držitel řidičského průkazu je povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění. Pokud tak povinný neučiní a dále řídí motorové vozidlo, dopouští se přestupku podle ust. § 125c odst. 1, písm. e), č. 1 zákona provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu), protože bude považován za řidiče, který není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Za tento přestupek může být uložena pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč. Navíc se řidič dopouští trestného činu podle ust. § 337 odst. 1, písm. a) trestního zákoníku, tedy maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci. Za tento trestný čin je možné uložit trest odnětí svobody až na 2 roky. Tip: Nový trestní zákoník zvýšil tresty pro neplatiče výživného

Kdy se exekuční příkaz ruší?

Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění v případě, že povinný zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě nebo povinný prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění.

Uspokojováním životních potřeb se rozumí především výkon povolání, pro které je nezbytné využívat řidičské oprávnění a je na něm závislé dlužníkovo živobytí (typicky taxikář, řidič z povolání apod.).

Mohou nastat situace, kdy povinný sice bude uspokojovat pomocí řidičského oprávnění základní životní potřeby sebe a jím vyživovaných osob, ale nenaplní podmínky nezbytnosti, například pokud bude moci zajistit dopravu městskou hromadnou dopravou a lze tedy požadovat, aby se bez řidičského oprávnění obešel. Pokud ale například bude povinný navíc prokazovat, že dojíždí k lékaři, že doprava hromadnými prostředky není možná, lékařská péče není blíže dostupná apod., je pravděpodobné, že kritérium nezbytnosti naplní a exekuční příkaz bude zrušen. Tip: Výživné na děti musí platit i podnikatel ve ztrátě

Jak se může povinný bránit?

Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán v uvedené lhůtě. Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

dan_z_prijmu

Exekutor může přistoupit ke zrušení exekučního příkazu i z jiných důvodů. Možností je zejména domluva povinného a exekutora. Exekutoři uvádí, že při exekuci pozastavením řidičského oprávnění část povinných uvedla jiný postižitelný majetek a řízení je pak vedeno vůči tomuto majetku.

Použitá literatura: Drexlerová, J.: Exekuce pozastavením řidičského oprávnění, Daně a účetnictví č. 11/2014

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).