Hlavní navigace

Neplacení nájmu vás přijde na tisíce za úroky z prodlení

1. 4. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kromě úroků z prodlení existuje také poplatek z prodlení, který je možné aplikovat na nájemní vztahy. Dluh na nájemném se tak razantně zvýší.

 Poplatek z prodlení je další majetkovou peněžitou sankcí vyplývající ze zákona. I s ní je, vedle úroků z prodlení, možné penalizovat dlužníka, který řádně a včas nesplní svůj peněžitý dluh.

Tento poplatek je zvláštním druhem sankce, kterou dlužník, jenž je v prodlení, musí zaplatit vedle dlužné částky, stanoví-li tak občanský zákoník a požaduje-li to věřitel. Čtěte také: Úroky z prodlení: vymáhejte také úroky z nákladů na vymožení dluhu

Výši poplatku z prodlení stanoví nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Za každý den prodlení činí 2,5 promile (0,0025) dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Jiná výše poplatku z prodlení nesmí být dohodnuta.

Ve kterých případech je možné poplatek aplikovat

Poplatek z prodlení se podle občanského zákoníku uplatňuje místo úroků z prodlení pouze u stanovených nájemních smluv, a to vůči:

  • nájemci bytu, který nezaplatí nájemné nebo úhradu za poskytované služby spojené s užíváním bytu do 5 dnů po splatnosti,
  • nájemci, který je v prodlení s vrácením movité věci, kterou si od podnikatele pronajal (nájemce je povinen až do vrácení věci hradit jak nájemné, tak poplatek z prodlení),
  • bylo-li to dohodnuto, pak i vůči nájemci movité věci, jestliže se věc ztratila nebo byla zničena, dokud nájemce ztrátu nebo zničení věci pronajímateli neohlásil nebo dokud se o tom pronajímatel nedozvěděl jinak (pak se platí nájemné i poplatek z prodlení).

V jiných případech se uplatňují úroky z prodlení. Čtěte více: Úroky z prodlení se od července změní, život zkomplikují všem

Od 1. července 2010 odpovídá výše úroků z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení. Tato sazba se dále navyšuje zvýšené o 7 %. Procentní sazba úroků zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později změní repo sazba ČNB. Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo.

Dotknou se vás nové úroky z prodlení?

Příklad aplikace poplatku z prodlení

Nájemce zaplatil pronajímateli nájemné a úhradu za plnění (zejména služby) spojená s užíváním bytu po splatnosti, a to:

  • se zpožděním 1 až 5 dnů. Pak je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci úrok z prodlení,
  • se zpožděním 6 a více dnů. Pak může pronajímatel žádat po nájemci pouze poplatek z prodlení, a to ve výši 0,25 % dlužné částky za každý den prodlení počínaje již prvním dnem po splatnosti, nejméně však 25 Kč za započatý měsíc prodlení.

Pokud nájemce hrubě poruší své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen úhrada) ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a další úhrady, může pronajímatel vypovědět nájem byty bez přivolení soudu. Čtěte také: Srážky ze mzdy vůči dlužníkům jsou letos mírnější

Stejné právo má i v případě, že nájemce řádně a včas nedoplní peněžní prostředky na účtu zřízeném k zajištění práva pronajímatele na řádné a včasné úhrady nájemného a služeb – tedy tzv. kauci. To platí, i pokud pronajímatel oprávněně použil i jen část kauce na úhrady – např. dluhy přiznané mu vůči nájemci vykonatelným rozhodnutím soudu nebo na úhrady, které mu nájemce  písemně uzná.

Nejasnosti ve výpočtu poplatku nejsou překážkou

V případě, že je tento poplatek vymáhán exekučně, není důležité zda soud ve svém rozhodnutí určí také to, jak má být tento poplatek z prodlení vypočítáván (zda denně, týdně, měsíčně či jinak).  Vždy se bude jednat o poplatek z prodlení v zákonné výši. Není-li ve výroku exekučně vykonávaného rozhodnutí výslovně uvedeno, v jakých intervalech se vypočítává poplatek z prodlení, ač z obsahu rozhodnutí je zřejmé, že se jedná o poplatek z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, nečiní takový nedostatek ohledně poplatku z prodlení rozhodnutí materiálně nevykonatelné. Poplatek z prodlení podle občanského zákoníku se vypočítává za každý den prodlení, píše se v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 1. 2005, spis. zn. 21 Cdo 1720/2004. Čtěte více: Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).