Hlavní navigace

Na soudní obranu před směnkou máte nově více času

10. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od ledna byla prodloužena lhůta pro možnost podat soudu námitky proti platebnímu rozkazu založenému na směnce nebo šeku. Kolik máte nově času?

Od 1. ledna 2013 byla prodloužena lhůta pro možnost podat soudu námitky proti platebnímu rozkazu založenému na směnce nebo šeku, který věřitel předložil spolu se žalobou proti dlužníkovi. Na obranu máte místo 3 nově 8 dnů.

Platební rozkaz je typem soudního rozhodnutí. Soud může na návrh žalobce (ale i bez jeho výslovné žádosti) a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz. Může tak učinit, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a pokud vyplývá uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.

Rychlejší soudní řízení

Platební rozkaz je projevem zkráceného soudního řízení, které může urychlit řešení některých soudních sporů. Vydání platebního rozkazu závisí na úvaze soudu, který vychází z tvrzení žalobce. 

Ten by proto měl ve vlastním zájmu v žalobě vždy řádně vylíčit skutkový stav věci (která je předmětem sporu a soudního řízení) a připojit listinné důkazy. Žalovaného soud nemusí vyslechnout, a proto před vydáním platebního rozkazu s účastníky řízení neprobíhá žádné jednání v soudní síni. 

V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku (peněžitou částku) a náklady řízení (zejména soudní poplatek, dále pak např. náhradu palmárních výloh žalobce za právní pomoc advokáta) nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

Platební rozkaz nelze vydat:

  • není-li znám pobyt žalovaného,
  • má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny.

Nevydá-li soud platební rozkaz, ať už proto, že jej ve věci vydat nesmí, anebo proto, že nebyly splněny všechny podmínky pro jeho vydání, nařídí jednání.

Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li platební rozkaz doručit, byť jen jednomu ze žalovaných, soud jej zruší v plném rozsahu. Zrušení platebního rozkazu ale neznamená zamítnutí žaloby a není neúspěchem žalobce. Ještě proběhne standardní soudní řízení.

Obranou je odpor nebo námitky

Platební rozkaz, proti němuž nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku, tedy konečného, závazného a vykonatelného rozhodnutí. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí standardní jednání. Za podání odporu se nevyměřuje soudní poplatek. Odpor by měl být odůvodněn. Avšak ke zrušení platebního rozkazu postačí i pouhý (ale písemný!) projev nesouhlasu s platebním rozkazem.

Opravným prostředkem jen proti výroku soudu o nákladech řízení je však odvolání.

Obrana proti žalované směnce nebo šeku

Zvláštním typem platebního rozkazu je platební rozkaz směnečný nebo šekový. Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 8 dnů zaplatil žalobcem požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. 

Opravným prostředkem jsou tu tedy námitky, na jejichž uplatnění má žalovaný nově místo tří osm dnů, na rozdíl od odporu, na nějž má žalovaný 15 dnů. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je i tady odvolání.

Směnečný (šekový) platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného. Nepodá-li žalovaný včas námitky nebo vezme-li jej zpět, má tento platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. 

Podá-li žalovaný včas námitky, nařídí soud k jejich projednání jednání. K námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet. V rozsudku soud vysloví, zda směnečný (šekový) platební rozkaz ponechává v platnosti nebo zda ho ruší a v jakém rozsahu. Čtěte více: U směnek nezkoušejte libovolnou platnost, přijdete o peníze

Anketa

Setkal/a jste se již se směnkou?

Krátká třídenní lhůta byla protiústavní

Prodloužení lhůty k podání námitek ze 3 na 8 dnů přinesl s účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 404/2012 Sb., který novelizoval občanský soudní řád. I kdyby k jeho přijetí nedošlo, muselo by dojít k prodloužení lhůty na základě nálezu Ústavního soudu spis. zn. Pl. ÚS 16/12, ze dne 16. 10. 2012, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 369/2012. 

Ústavní soud zrušil třídenní lhůtu ke dni 30. 4. 2013, neboť zvláště směnečným dlužníkům neodůvodněně omezuje jejich možnost bránit svá práva před nestranným a nezávislým soudem a mezi směnečnými dlužníky a směnečnými věřiteli tím zavádí neakceptovatelnou nerovnost, a uložil parlamentu, aby lhůtu přiměřeně prodloužil. 

skoleni_8_6

Ústavní soud konstatoval, že v době vzniku občanského soudního řádu byla směnka používána ve srovnání s dneškem zcela okrajově, a to zásadně jen významnými mocenskými a ekonomickými entitami – u nich proto nebylo důvodu uvažovat v relaci tří dnů o nepřiměřenosti. To ovšem neplatí pro dnešní realitu tržního hospodářství, kdy je směnka uplatňována i mezi subjekty, jež zásadně nejsou v rovném postavení a které nemohou – aniž by bylo spravedlivé to od nich očekávat – vnímat směnečný vztah v celé jeho šíři a reflektovat tak případná rizika pro ně z něj plynoucí. Čtěte také: Pozor na fígle se směnkami. Stačí jedno chybné slovo a je neplatná

Nově zákonodárcem stanovená přiměřená lhůta napomůže tuto výše popsanou disproporci zmírnit, a to alespoň v procesní rovině. Jak směnečný věřitel, tak směnečný dlužník budou mít zajištěnu reálnou možnost uplatnit svá práva před soudem, a tím ve svém důsledku – i v případě směnečného dlužníka – chránit své vlastnictví. Parlament však byl rychlejší a lhůtu prodloužil již od 1. 1. 2013. Přečtěte si také: Vypsat neplatnou směnku je až bolestně jednoduché

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).