Hlavní navigace

Stravné 2013: Na dietách v zahraničí dostanete více

3. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Od 1. ledna 2013 dochází k pravidelným změnám v sazbách stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

Pokud vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu, je povinen vám kompenzovat zvýšené stravovací výdaje – vyplatit vám tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR.

V pravidelném termínu (vždy) od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. 

vítězné menu

Ilustrační obrázek

Pro rok 2013 tak činí vyhláškou č. 392/2012 Sb. (V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.)

Pro rok 2013 dochází ke změně sazby zahraničního stravného pro Argentinu a Paraguay s tím, že se přechází z eura, které v těchto zemích ztrácí na atraktivitě (místní instituce jej nerady přijímají), na americký dolar, přičemž je sazba stanovena na 40 USD. Snižuje se sazba u Estonska ze 45 na 40 EUR, čímž dochází ke sjednocení výše stravného u pobaltských republik. Podobně se sjednocuje sazba v případě některých republik bývalé Jugoslávie, a to snížením sazby u Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny ze 40 na 35 EUR. Uvedené země mají srovnatelné cenové hladiny a náklady na stravování se sousedními zeměmi. Z obdobného důvodu se zvyšuje základní sazba zahraničního stravného pro Slovensko na 35 EUR, tj. na úroveň sazeb stanovených pro země střední Evropy (Maďarsko, Polsko, Slovinsko).

Pokud jde o naše sousedy, při cestě do Německa činí základní sazba stravného nadále 45 euro, při cestě do Rakouska taktéž jako dosud 45 euro, při cestě na Slovensko nově 35 euro a při cestě do Polska jako dříve 35 euro. Kupř. při cestě do USA činí základní sazba stravného stejně jako dosud 50 amerických dolarů.


Autor: Isifa.cz

Stravné v zahraničí 2013

Podrobné sazby stravného 2013 při cestách do zahraničí

Souběh nároku na tuzemské a zahraniční stravné

Zahraniční pracovní cesta má zpravidla svou tuzemskou a zahraniční část. Za tuzemskou část této pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné jako při tuzemské pracovní cestě, přičemž doby před výjezdem z ČR a po návratu do ČR v tomtéž kalendářním dni se sčítají. Tip: Kdy máte nárok na tuzemské i zahraniční stravné?

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši (celé) základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 2/3 této sazby zahraničního stravného, a ve výši 1/3 této sazby zahraničního stravného,  trvá-li doba strávená mimo území ČR 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné. 

Trvá-li doba strávená mimo území ČR méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného. 

Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující celková doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle.

Zahraniční stravné se nestanoví v kalendářním dni za každou pracovní cestu samostatně, jak je tomu u tuzemského stravného, ale v případě, že zaměstnanec uskutečnil v jednom dni více zahraničních pracovních cest, přísluší mu za všechny tyto cesty v kalendářním dni „celkové“ zahraniční stravné stanovené podle doby strávené v tento den v zahraničí celkem. Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni.

Dobu trvání pracovní cesty v zahraničí určenou podle okamžiku přechodu státních hranic je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli. Při použití letecké dopravy je dobou přechodu státní hranice doba odletu (příletu) letadla z letiště do (ze) zahraničí. Doba letu mezi letišti v tuzemsku je součástí tuzemské části pracovní cesty. Čtěte také: Kdy máte nárok na tuzemské i zahraniční stravné?

Určující pro nárok na stravné v cizí měně není jen doba trvání pracovní cesty mimo území ČR, ale i to, zda zaměstnanci vznikne za pracovní cestu – za část cesty na území ČR – právo na tuzemské stravné nebo nevznikne:

  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala více než 5 hodin, a zaměstnanci proto vzniklo právo na tuzemské stravné, a část v zahraničí trvala až 5 hodin, zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, doba trvání pracovní cesty v zahraničí se přičte k tuzemské části pracovní cesty.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala více než 5 hodin a část v zahraničí trvala více než 5 hodin, zaměstnanci přísluší 1/3 základní sazby zahraničního stravného.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin, a zaměstnanci proto nevzniklo právo na tuzemské stravné, a část v zahraničí trvala méně než 1 hodinu, zahraniční stravné nepřísluší, doba trvání pracovní cesty v zahraničí se přičte k tuzemské části pracovní cesty.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin a část v zahraničí trvala 1 až 12 hodin, zahraniční stravné přísluší zaměstnanci ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin a část v zahraničí trvala 12 až 18 hodin, zahraniční stravné přísluší zaměstnanci ve výši 2/3 základní sazby zahraničního stravného.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin a část v zahraničí trvala 18 a více hodin, zahraniční stravné přísluší zaměstnanci ve výši plné základní sazby zahraničního stravného.

Výše zahraničního stravného pro konkrétní kalendářní den se určí ze základní sazby stanovené nebo sjednané pro ten stát, ve kterém zaměstnanec strávil v tomto kalendářním dni nejvíce času. Významnou roli proto hraje nejen okamžik přechodu státní hranice ČR, ale také okamžiky případných přechodů hranic mezi jinými státy.

FIN revoluce - tip do článku 1

Základní (denní) sazby zahraničního stravného jsou pro zaměstnavatele ve státní a veřejné sféře (rozpočtového sektoru) závazné, vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům však lze určit stravné do výše, která přesahuje základní sazbu až o 15 %.

Zaměstnavatel mimorozpočtového sektoru (podnikatelské sféry) může základní sazbu zahraničního stravného snížit až o 25 % (u posádek plavidel vnitrozemské plavby až o 50 %), příp. ji zvýšit, přičemž pro zvýšení této sazby není stanovena horní hranice. Pokud zaměstnavatel snížení anebo zvýšení základní sazby nestanoví, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné vypočtené ze základní sazby zahraničního stravného.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).