Hlavní navigace

Na co nezapomenout při koupi auta?

21. 4. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Kdo váhá nad nákupem nového vozu, se zavedením šrotovného asi přestane. Tím spíš by si měl každý položit otázku, zda ví, kam, do kdy a jak nahlásit své nové vozítko, aby se vyvaroval několikerým návratům na úřad se zapomenutým dokladem.

Povinností každého občana, který si koupil nový automobil, je toto vozidlo zaregistrovat. To znamená přihlásit vůz u pojišťovny a zaplatit povinné ručení. K provozu je nutný i technický průkaz a technická prohlídka včetně změření emisí. Dále je třeba navštívit referát dopravy na příslušném městském úřadě a podat žádost o registraci.

Bez zelené karty na silnici nevyjíždějte

Než s vozidlem vyrazíte do ulic, musíte mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Počínaje rokem 2009 je nutné mít povinné ručení u každého vozidla, které je zařazené v registru silničních vozidel. V opačném případě je musíte platit příspěvky do garančního fondu, které se ve výsledku mohou, oproti platbám povinného ručení, výrazně prodražit. Příspěvky nabíhají za každý den, kdy nemáte k registrovanému vozidlo sjednané povinné ručení a jejich výše se liší dle druhu motorového vozidla od 20 do 300 korun. Čtěte více: Nepojištění řidiči doplatí na svou nepoctivost

Pokud byste se chtěli úhradě těchto příspěvků vyhýbat, můžete od České kanceláře pojistitelů očekávat upomínku s úroky z prodlení. Proces může vést až před soud a skončit exekucí. Přesto, že vám může touto cestou vzniknout slušný dluh, ani úhrada těchto příspěvků nenahrazuje pojištění. Způsobíte-li tedy svým vozidlem škodu, také ji zaplatíte. Navíc se provozem automobilu bez pojištění dopouštíte přestupku, který může být sankcionován až pokutou 20 000 Kč nebo zákazem řízení až na jeden rok.

Osobou, na kterou se povinnost platit příspěvek vztahuje, je vlastník a provozovatel evidovaného vozidla, stejně jako jiná osoba, která v registru zapsaná není, ale měla by být (například nový vlastník vozu či jeho dědic). Změny vlastníků i provozovatelů podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel. Tyto osoby jsou zároveň solidárními dlužníky a každý odpovídá do plné výše dluhu. Jeho zaplacením kteroukoli z těchto osob zaniká dluh i ostatním.

Za osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm zaplatíte denně 50 Kč. Pokud je objem válců motoru vyšší než 1850 ccm, je každodenní příspěvek ve výši 70 Kč.

Při prodeji ojetého vozu tedy původní vlastník ve vlastním zájmu urychleně písemně oznámí své pojišťovně změnu vlastníka vozidla a odevzdá jí zelenou kartu. Až tímto oznámením zaniká povinné ručení, objasnil Měšci Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP). Dodal také, že pokud se nový vlastník rozhodne vozidlo neprovozovat, musí během 14 dnů od zániku povinného ručení odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla. Tento tzv. depozit je podle § 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 povinností, zdůraznil Hradec.

Anketa

Uzavřeli jste si někdy povinné ručení on-line?

Přehled pojišťoven, kde lze uzavřít povinné ručení

 1. Allianz pojišťovna
 2. AXA pojišťovna
 3. Česká pojišťovna
 4. Česká podnikatelská pojišťovna
 5. ČSOB pojišťovna
 6. DIRECT Pojišťovna
 7. Dolnorakouská pojišťovna
 8. Generali pojišťovna
 9. Hasičská vzájemná pojišťovna
 10. Kooperativa
 11. Slavia pojišťovna
 12. Uniqa pojišťovna
 13. Triglav pojišťovna
 14. Wüstenrot pojišťovna

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

V současné době klienti stále více využívají sjednání povinné ručení přes internet, kde se jim zobrazí nabídky všech pojišťoven na trhu s celou řadou výhod a mohou si pohodlně vybrat tu, která jim nejvíce vyhovuje, sdělila Měšci Diana Žalčíková ze společnosti PřepiServis s tím, že povinné ručení se u nového vozu sjednává na výrobní číslo motoru – tzv.VIN kód, neboť provozovatel ještě nedisponuje registrační značkou. Čtěte více: Co nás čeká po propojení povinného ručení a bodového systému? 

Využijte kalkulačky k povinnému ručení na finančním serveru Měšec.cz

Jak proplout registrací vozu co nejpohodlněji

Kromě povinného ručení je třeba navštívit i referát dopravy na městském úřadě a podat zde žádost o registraci. Přihlásit můžete vozidlo, které má platný technický průkaz a sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud vozidlo pořizujete z jiného členského státu EU, je nutné mít také uhrazenou daň z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu. Do přihlášky je nutné uvádět údaje o druhu a kategorii vozu, značce a typu, obchodní značení, číslo technického průkazu a údaje o provozovateli, není-li jím současně vlastník.

K přihlášce vozidla do registru předkládáte tyto dokumenty:

 • technický průkaz vozidla,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se vozidlo, které již bylo provozováno,
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – zelená karta,
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU,
 • doklad totožnosti žadatele
 • doklad o nabytí vozidla – fakturu za nákup automobilu, kupní nebo leasingovou smlouvu, jedná-li se o nové vozidlo
 • spz k odevzdání, jedná-li se o přepis vozidla, které již bylo používáno v působnosti jiného kraje

Podle toho, kdo žádost podává, mohou být vyžadovány i další doklady, například výpis z obchodního rejstříku, plnou moc v případě zastupování vlastníka, souhlas vlastníka v případě, že tento je odlišný od provozovatele, třeba u leasingu, uvedl pro Měšec.cz Jiří Wolf, mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy. V případě koupě vozu například z bazaru musí být doložena kupní smlouva nebo faktura, neboť bazary často pouze zastupují vlastníka, tedy prodávajícího, a ve velkém technickém průkazu vůbec nefigurují, doplnila pro server Žalčíková ze společnosti PřepiServis. Čtěte více: Za neodhlášené auto nemusíte platit tisíce na povinném ručení

V případě, že jste získali vozidlo dědictvím, jděte na úřad až po právoplatném rozhodnutí soudu. Přinést je navíc nutné i doklad o nabytí právní moci. Pokud jste nabyli vozidlo převodem, měli byste městský úřad navštívit nejpozději do 10 dnů po odhlášení předchozího majitele. Odhlášení lze vyřešit plnou mocí udělenou novému držiteli. Mělo by však proběhnout v okresu, ve kterém je vůz hlášen. Při registraci vozidla či při žádosti o zápis změn údajů v registru vozidel je možné se nechat zastoupit na základě plné moci, která nemusí být ověřená, potvrdil pro server Měšec.cz Jakub Ptačinský z tiskového oddělení Ministerstva dopravy ČR.

Auto Istanbul

Istanbul. Ilustrační foto. Autor: Dalibor Z. Chvátal

V každém případě doporučujeme prodávajícím, aby si tuto odhlášku učinili sami. Množí se nám případy, kdy klienti důvěřovali kupujícímu, že vozidlo odhlásí a přihlásí na sebe a najednou jim od ČKP přišla dlužná částka na povinném ručení, upozornila Žalčíková, s tím, že existuje mnoho případů, kdy kupující na sebe vozidlo nepřihlásí, nechá jej napsané na původního majitele a přestane platit povinné ručení. Dluh je vymáhán na jediné osobě zapsané v registru jako vlastník, tedy na prodávajícím. Řešit to lze asi jen soudním sporem, ale to pouze tehdy, pokud má kupující k dispozici alespoň kupní smlouvu, informuje o svých zkušenostech Žalčíková, která ještě zdůraznila, že do 15 dnů od registrace nového vozu by provozovatel měl nahlásit novou registrační značku na svou pojišťovnu, aby mu byla vystavena nová zelená karta znějící již na novou značku nikoliv na VIN vozidla. Čtěte více: Porovnejte si nabídku povinného ručení 2009 

V souvislosti s přepisem vozu je nutné provést také evidenční kontrolu vozu. Tu provádí stanice technické kontroly (STK), která následně vystavuje protokol. Evidenční kontrolu lze u vozidla provést i v jiném okrese, než je trvalé bydliště či místo posledního přihlášení automobilu. Při přepisu však lze nechat i samotnou evidenční kontrolu na budoucím novém majiteli. V tomto případě není potřeba plná moc, dotyčný ale musí v žádosti na STK o evidenční kontrolu udat své jméno. Platnost evidenční kontroly je pouze 10 dnů, do té doby musíte své vozidlo zaregistrovat, jinak opět poběžíte na novou evidenční kontrolu. Její cena je přibližně 150 Kč.

Chcete-li přihlásit automobil, který byl zakoupen v zahraničí, je nutné schválit technickou způsobilost. Za tímto účelem musíte u vozidla dovezeného ze států EU prokázat udělení osvědčení o homologaci typu ES nebo schválení technické způsobilosti daného typu vozidla vydané jiným členským státem EU, informoval Ptačinský.

K přihlášení takového vozidla je nutné předložit:

 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán (originály ze země původu),
 • protokol o evidenční kontrole.

Místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností poté rozhodne o schválení technické způsobilosti a vydá tzv. čistopis technického průkazu. Pokud do ČR dovezete vozidlo ze státu, který není členem, je nutné přiložit ještě další doklady:

 • doklad o celním odbavení vozidla 8a),
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let.

U nových vozidel, která mají svůj původ v zemích EU a jsou dosud neprovozovaná a neregistrovaná, s čistopisem C.O.C (Certificate of conformity) schvalování neprobíhá a přímo se registrují, doplnil Ptačinský z ministerstva dopravy. Vzhledem k tomu, že popis tohoto procesu je poměrně rozsáhlý, odkazuji na městský informační server hlavního města Prahy, kde je v rubrice jednotlivě dovezená vozidla podrobně popsán,“ poradil čtenářům Měšce.cz Jiří Wolf.

Úkony správního úřadu jsou ve většině případech zpoplatněné. Na registru vozidel budete nejčastěji platit za tyto úkony:

Zpoplatněné správní úkony
Úkon správního úřadu Správní poplatek
Motocykl do 50 cm3 – zápis do registru vozidel 300 Kč
Motocykl nad 50 cm3 i vč přívěsného či postr.vozíku či mot.tříkolky (zdrv) 500 Kč
Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – zápis do registru vozidel (zdrv) 800 Kč
Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti vč. (zdrv) 500 Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti (zdrv) 700 Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 100 Kč
Ukončení dočasného vyřazení vozidla z registru vozidel 0 Kč
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel 0 Kč
Odhlášení vozidla z registru vozidel 0 Kč
Vydání tabulky registrační značky (rz) 200 Kč
Vydání tabulky zvláštní registrační značky – trvale manipulační 500 Kč
Vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití 0 Kč
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50 Kč
Výdej dat z registru vozidel (stejnopis, opis, kopie, fotokopie nebo výpis) 50 Kč
Vydání dokladu, prukazu – duplikátu 100 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného či dovezeného vozidla 2 000 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlive dovezeného vozidla, (osvědční o homologaci ES) 1 500 Kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po prestavbe 1 000 Kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbe spočívající v úpravě na alternativní palivo 500 Kč

Zdroj: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zakoupíte-li si nový vůz, bude mít i tzv. dočasnou registrační značku určenou pro jednorázové použití. Tato značka platí deset pracovních dnů a je zdarma, upřesnil pro Měšec.cz Ptačinský s tím, že je v principu určena pro prodejce, kteří jimi vybavují prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Čtěte více: Povinné ručení 2009 – podrobný přehled

Přihlášení nebo přepis vozidla není jediným důvodem, proč registr navštěvujeme. Co mít s sebou při ostatních příležitostech?

dan_z_prijmu

Doklady, které mohou být úřadem vyžadovány
Zápis do registru Je třeba mít s sebou:
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel Žádost o vyřazení vozidla, velký a malý technický průkaz, tabulky s RZ
Trvalé vyřazení vozidla Ž. o vyřazení vozidla, velký a malý technický průkaz, doklad o ekologické likvidaci vozidla
Vydání řidičského průkazu a MŘP (i při ztrátě, poškození nebo odcizení) Žádost o zápis změn údajů, malý nebo velký technický průkaz
Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu Žádost o zápis změn údajů (žzzú)
Výměna SPZ – odcizení, ztráta, poškození žzzú, velký nebo malý technický průkaz, SPZ (poškozené či zbylé)+nahlášení policii
Registrace továrně nového vozidla Přihláška k registraci vozidla, technický průkaz, faktura, povinné ručení, převozní SPZ
Přestěhování v rámci okresu žzzú, malý a velký technický průkaz, povinné ručení, při přestěhování z jiného kraje-výměna SPZ
Změna barvy žzzú, malý a velký technický průkaz
Přihlášení tažného zařízení žzzú, velký a malý tech. průk, typový list k tažnému zařízení, příp. protokol o evidenční kontrole po montáži
Ztráta velkého technického průkazu žzzú, malý technický průkaz
Ztráta malého technického průkazu žzzú, velký technický průkaz
Výměna řidičského průkazu Platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz, 1 pasová fotografie

S nákupem ojetého vozu je spojen nový ekologický poplatek

Od letošního roku počítejte při nákupu ojetého vozidla ještě s poplatkem, jehož výše bude záviset na emisní normě, kterou vozidlo ještě splní. U novějších vozidel, která splňují ještě normu Euro 3 a Euro 4, tento poplatek platit nebudete. Čtěte více: Desetník: Přepis starého auta za tisíce korun 

Výše ekologických poplatků
Emisní norma Výše poplatku
Euro 0 10 000 Kč
Euro 1 5 000 Kč
Euro 2 3 000 Kč
Euro 3 0 Kč
Euro 4 0 Kč

Informace o normě, do které jejich vozidlo spadá, by měla být uvedena v osvědčení o registraci vozidla. Poplatek se bude platit jednorázově. U dovezeného vozidla jej zaplatí nový majitel při první registraci, u nákupu vozidla z „druhé ruky“ zaplatí poplatek nový majitel při přeregistraci. Původních majitelů vozů se tento poplatek nedotkne.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).