Hlavní navigace

Nepojištění řidiči doplatí na svoji nepoctivost

16. 10. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Počínaje 1. lednem 2009 nastanou krušné chvíle majitelům motorových vozidel, kteří nemají v pořádku pojištění odpovědnosti – povinné ručení. Za nepojištěné vozidlo přicházejí obrovské sankce. Tento významný krok umožnila novela zákona o povinném ručení, která platí od června tohoto roku. V nepříjemné situaci se mohou ocitnout mnohdy ne vlastní vinou desítky tisíc motoristů.

Co se v povinném ručení mění?

  • Za nepojištěné vozidlo se začíná vybírat denní sankční poplatek 50 – 300 Kč.
  • Sankce se uplatňují od 1.1.2009, nikoliv tedy zpětně.
  • Zanikají doklady o pojištění, jediným průkazným dokladem o pojištění vozidla je zelená karta.

Každé vozidlo zapsané v registru silničních vozidel musí mít ze zákona uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení. Tato zákonná povinnost se vztahuje jak na vozidla aktivně používaná, tak na vozidla nepoužívaná (např. pokud máte doma starý, třeba i nepojízdný automobil, který je však stále zapsán v registru vozidel a má SPZ, i na něj musíte mít sjednáno povinné ručení).

Jak bude probíhat kontrola nepojištěného vozidla?

Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“), která dostává informace o pojištěných vozidlech od jednotlivých pojišťoven, porovná záznamy pojistek s údaji o registrovaných vozidlech (databáze registrů vozidel pověřených obcí). Vlastníci vozidel, kteří nemají platné pojištění, budou vystaveni pokutě za přestupek ve výši 5000 – 40 000 Kč a úhradě sankčního poplatku za každý nepojištěný den.

Jaké poplatky budou vybírány a kdo je spravuje?

K vybírání příspěvků za nepojištěná vozidla je od ledna 2009 zákonem zmocněna Česká kancelář pojistitelů. Příspěvek se hradí za každý den, kdy není vozidlo pojištěno, a bude vkládán do tzv. garančního fondu. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb. a u osobních vozidel činí 50–70 Kč, podstatně vyšší je u vozidel nákladních, kde činí až 300 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění = příspěvek za nepojištěné vozidlo, kde náklady uplatnění jsou dány zákonem a představují zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.

Přehled denních sazeb podle druhu vozidel
Typ vozidla Denní sazba v Kč
Motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm 20
Motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30
Osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm 50
Osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm 70
Autobus 160
Nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg 130
Přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg 130
Tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg 300
Přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300
Speciální vozidlo 80
Přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30
Zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40
Ostatní vozidla 60

Řidiči nepojištěných vozidel způsobí ročně kolem 5 tisíc nehod, což odpovídá škodám v hodnotě cca 450 miliónů Kč ročně. Z garančního fondu jsou vypláceny zákonné kompenzace poškozeným, kteří utrpěli při takovýchto nehodách škodu. Do tohoto fondu plynou příspěvky všech pojišťoven, které nabízejí jako jeden ze svých produktů povinné ručení. V praxi to tedy znamená, že poctiví řidiči doplácejí na ty nepoctivé (nepojištěné) zejména v ceně svého povinného ručení. Novela zákona povede k tomu, že ti, kdo se nepojistí, budou povoláni k odpovědnosti a uhrazení adekvátního příspěvku do garančního fondu dle zveřejněného sazebníku včetně příslušných nákladů za celé období, kdy provozovali vozidlo bez zákonného pojištění (datováno od 1. 1. 2009). Povinné ručení by tak mohlo po úspěšném zavedení změn z toho důvodu zlevnit.

Jaké budou sankce a tresty?

Pokud bude vozidlo provozováno bez povinného ručení, vystavuje se jeho majitel či provozovatel riziku hned několika sankcí najednou, upozorňuje Miroslav Stejskal z Dolnorakouské pojišťovny. Pokud bude zastaven policií ČR a nebude schopen doložit, že má sjednané účinné povinné ručení (tj. předložit platnou zelenou kartu), bude mu dle zákona udělena pokuta (sankce ze strany státu; pokuta náleží místně příslušnému úřadu, který přestupek řešil) a následně bude vyzván k uhrazení „dluhu“ u ČKP (sankce sloužící ke krytí škod způsobených nepojištěnými vozidly) – takto tedy bude postižen rovnou dvakrát. Pokud však dotčená osoba v daném termínu nereaguje na výzvu a ani neuhradí příspěvek (ten narůstá každým dnem, kdy je vozidlo nepojištěno) či nepředloží důkazy, které by ji zprostily povinnosti hradit, vystavuje se nebezpečí, že tato pohledávka u ČKP bude předána inkasní společnosti. Od této fáze se vymáhaná částka navyšuje o náklady spojené s vymáháním. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Samozřejmě i náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku.

Tím, že „dlužník“ uhradí sankční příspěvek na ČKP, nezbavuje se povinnosti sjednat si povinné ručení a uhradit pokutu za přestupek, pokud chce vozidlo nadále provozovat.

Tip do článku - účto fakturace duben

Přestupky a sankce související s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti
Přestupek Sankce
Nepředložení dokladu o pojištění policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla) 1500 – 3000 Kč; v blokovém řízení – 1500 Kč
Neodevzdání RZ do depozita (sankce pro vlastníka vozidla) 2500 – 20 000 Kč
Provozování vozidla bez pojištění 5000 – 40 000 Kč; v příkazním řízení – 5000 Kč

Jak se zachovat v případě, že si nejsem jist, zda nepatřím mezi „dlužníky“?

  1. Je třeba ověřit si, zda máte vozidlo, pojištěno. Pokud nikoliv, je nutno jej urychleně pojistit, popř. vyřadit z registru silničních vozidel.
  2. Je nutno ověřit, zda vaše pojistná smlouva nevykazuje chybné nebo neúplné údaje (např. RZ, VIN vozidla, číslo technického průkazu), které by mohly být důvodem k tomu, že je vaše vozidlo považováno za nepojištěné. Hlášení změn identifikačních údajů pojistiteli je vždy plně ve vaší kompetenci, zákonná povinnost pro nahlášení je stanovena na 15 dní.
  3. Pokud vozidlo nepoužíváte, ověřte si, zda je vozidlo řádně zapsáno v registru vozidel jako dočasně vyřazené z provozu. Pouze v takovém případě nemusíte platit pojištění. Pokud vozidlo používáte, byť jen občas, pak musí být pojištěno.
  4. V registru vozidel si zjistěte, zda na sebe nemáte vedeno nějaké starší vozidlo, které již, podle vás, nevlastníte (takovým vozidlem muže být např. i starší vůz z dědictví, odstavený na zahradě či ve stodole apod.). Pokud vyplyne, že na sebe máte vedeno takové vozidlo, musíte dát do pořádku zápis v registru vozidel (bylo-li vozidlo prodáno, pak oznámit změnu zapisovaných údajů – v tomto případě změnu vlastnictví, pokud vůz neexistuje nebo jej opravujete, pak trvale či dočasně vyřadit).
  5. V případě nejasností volejte Call centrum České kanceláře pojistitelů: 221 772 773.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Pozor na zmatky a nové fronty na registrech

I řidič s uzavřeným povinným ručením může být potenciálně vystaven nebezpečí, že bude zařazen mezi tzv. „dlužníky“ u ČKP. Tato situace může nastat, pokud klient pojišťuje vozidlo a nemá ještě přidělenou registrační značku (poměrně častý jev). Zákon mu zároveň ukládá povinnost informovat nejpozději do 15 dnů svého pojistitele a sdělit mu tento chybějící údaj.

Bohužel však na mnoha registrech je řidič nucen čekat mnohem delší dobu na vydání nové registrační značky, než co by odpovídalo výše uvedené lhůtě. Taková smlouva nemůže být tedy v interních systémech pojišťoven kompletně zpracována a předána na ČKP, která vede evidenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla všech pojistitelů oprávněných tento typ pojištění nabízet. Dojde tedy k tomu, že se budou lišit údaje z Centrálního registru vozidel od údajů vedených v evidenci ČKP. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že může být na vlastníka či provozovatele takového vozidla nahlíženo jako na osobu provozující vozidlo bez pojištění odpovědnosti a tudíž může být potenciálně vystaven značné finanční újmě. Co si myslíte o těchto sankcích a jakou máte zkušenost s vydáváním značek na registru vozidel? Dočkáme se spíše zmatků a dalších front na registrech vozidel? Diskutujte pod článkem.

Anketa

Souhlasíte se sankcemi pro nepojištěná vozidla?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).