Hlavní navigace

Mýty a omyly v exekuci: Postup při zablokování z účtu v bance

30. 6. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Při exekuci z bankovního účtu dochází k celé řadě nejasností. Nejčastěji je blokován celý účet, anebo zůstává zablokován i po uhrazení dluhu. Odpovědi na vaše otázky.

Exekuce nebo výkon rozhodnutí je celkem rychlý způsob, jak se oprávněný (ten komu je dluženo) může domoci uspokojení své pohledávky, když povinný (ten kdo má něco plnit) neplní dobrovolně. O celém průběhu exekučního řízení by se dalo rozepsat velmi obsáhlým způsobem, takže jen stručně.

1. Nečeká se na nařízení jednání, rozhodne se bez vás

V exekučním (vykonávacím řízení) vychází soud z návrhu oprávněného (ten, komu je dluženo) a jsou-li splněny všechny předpoklady, dojde k nařízení exekuce, případně soudního výkonu rozhodnutí na povinného (ten co dluží). Soud přitom obvykle neprovádí slyšení povinného (až na výjimky stanovené zákonem) a neověřuje pravdivost tvrzení oprávněného. Po nařízení nejdříve dochází k blokaci majetku a doručení oprávněnému a teprve poté se doručuje povinnému. Po doručení má povinný právo na odvolání, v případě, že se neodvolá, dluh i způsob vedení exekuce uznává, usnesení nabude právní moci a soud, případně exekutor dá příkaz k odeslání zadržovaných peněz oprávněnému nebo podnikne kroky k zpeněžení zabaveného majetku. Čtěte více: Exekuce podle místa bydliště: měli by se dlužníci na novinku těšit nebo se jí bát?

2. Stát jde přes výkon rozhodnutí, soukromé firmy přes exekutory

A jaký je rozdíl mezi exekucí a soudním výkonem rozhodnutí? U soudního výkonu rozhodnutí musí oprávněný zvolit způsob (prodejem movitých věcí, srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu) a musí označit plátce mzdy, případně číslo účtu. Exekuce je vedena přes tzv. soudního exekutora (v praxi často označován jako soukromý exekutor nebo jen exekutor). Při tom není nutno zvolit způsob vymáhání pohledávky, ten určí až pověřený exekutor. V dnešní době převládá postup vymáhání pohledávek přes exekutora (zvlášť v obchodním styku), pohledávky státu či zdravotních pojišťoven se převážně vymáhají soudními výkony rozhodnutí.

3. Exekuce z účtu v bance neznamená exekuci z vkladních knížek

Exekuce z účtů u peněžních ústavů nese název Přikázání peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Zákon (§ 303 zákona 99/1963 Sb. – Občanský soudní řád – dále jen o.s.ř.) stanoví, že výkon rozhodnutí lze nařídit ohledně běžných, vkladových či jiných účtů vedených v jakékoli měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak. Tímto způsobem nejdou postihnout vklady na vkladních knížkách, vkladních listech či jiné formy vkladů. Pro zpeněžení těchto forem vkladů je určen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

4. Příkaz dostane nejprve banka, až poté dlužník

Účet je u daného peněžního ústavu postižen doručením soudního usnesení nebo exekučního příkazu soudního exekutora o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. Toto usnesení (příkaz) se nejdřív doručí oprávněnému a peněžnímu ústavu. Ten je povinen provést blokaci na daném účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství (§ 304 o.s.ř.). Čtěte také: Oddlužení: Výhra dlužníka nebo okradení věřitele podle zákona?

Po doručení peněžnímu ústavu se usnesení (příkaz) doručuje povinnému. Poté co usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabude právní moci, odešle se vyrozumění peněžnímu ústavu a ten odešle blokované peníze, případně sleduje účet ještě po dobu 6 měsíců od doručení vyrozumění o nabytí právní moci, poté odešle zbývající část peněz a blokaci zruší, i když nedojde k úplné úhradě pohledávky.

5. Banka vám musí vyplatit přes 6000 Kč na základní životní potřeby

Dle aktuálního znění o.s.ř. (§ 304b o.s.ř.) má povinný právo na vyplacení dvojnásobku životního minima jednotlivce dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 110/2006 Sb. o životním minimu). Tato částka je ve výši 6252 Kč (životní minimum jednotlivce je dle uvedeného zákona 3126 Kč). Bylo-li postiženo více účtů povinného u jednoho peněžního ústavu, lze tuto částku vyplatit jen z jednoho účtu. Výplatu těchto peněz oznámí peněžní ústav soudu (exekutorovi).

V praxi často dochází k následující situaci. Na účtu je zůstatek 20 000 Kč, exekuce je vedena pro celkovou částku 17 000 Kč. Celý dluh by mohl být uhrazen. Ale peněžní ústav v souladu se shora uvedeným paragrafem ponechá částku 6252 Kč nezablokovanou pro případnou výplatu povinnému. Takže dojde k zablokování a případnému odeslání částky ve výši 13 748 Kč. Zbývá doplatit 3252 Kč. Zde se postup liší dle peněžních ústavů, některé po dohodě s povinným odešlou zbytek pohledávky, ponechají na účtu 3000 Kč. Některé trvají na zanechání této částky a zbytek odešlou z případné další platby, která na účet přijde (může jít samozřejmě i o vklad hotovosti).

6. Banky blokují celý účet zbytečně, nikdo to po nich nežádá

Peněžní ústav však často blokuje celý účet, ačkoli výše zůstatku stačí k uspokojení pohledávky včetně jejího příslušenství (úroků, nákladů řízení). Při tom často dochází k argumentaci vnitřními předpisy a obchodními podmínkami. Soud v tomto nemá žádné pravomoci, jelikož postup při provedení exekuce se přenáší na peněžní ústav. V tomto daném případě je na povinném, aby provedl patřičné kroky k obraně svých práv (podání žaloby na peněžní ústav). Čtěte také: Exekutorský zápis: Poslední šance dlužníka nebo jízdenka do pekla

7. Kontokorent na účtu je při exekuci problém, způsobí další dluh

Také často dochází k exekuci „do mínusu“, a to v případě, kdy je zřízen tzv. kontokorent (možnost přečerpání účtu do mínusu), případě zastavení poskytování ostatních služeb (úvěry, kontokorenty, kreditní karty) nebo zpoplatnění provedení exekučního příkazu s tím, že je možno při tomto jít i do nepovoleného mínusu na účtu. Toto vše je závislé na smluvních podmínkách a vnitřních předpisech peněžního ústavu a občanský soudní řád (o.s.ř.) toto nijak neupravuje. Z důsledku tak vzniká další dluh, který se v budoucnu v případě jeho nesplacení může stát opět předmětem exekučního řízení.

8. U podnikatelů a firem mají jejich zaměstnanci plat jistý jen jeden měsíc

Tímto způsobem výkonu rozhodnutí jsou často postihnuty i účty právnických osob, případně fyzických osob – podnikatelů (OSVČ). Často se zablokují i peníze určené na výplatu mezd zaměstnancům. Na tohle ovšem zákon pamatuje (§ 304a o.s.ř.). Platí to však jen pro peněžní prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu mezd, náhrad mezd a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci, jeho zaměstnancům, splatných ve výplatním termínu nejblíže následujícím po dni, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuční příkaz). Mzdy, náhrady mezd a plnění, která nahrazují odměnu za práci, splatné v dalších výplatních termínech již z peněz na účtu nelze do zániku výkonu rozhodnutí (exekuce) hradit.

Výplatu těchto peněžních prostředků provede peněžní ústav oproti prohlášení povinného (s ověřeným podpisem dle platných právních předpisů). Toto prohlášení musí obsahovat účel platby, celkovou částku a jména zaměstnanců s uvedením výše mzdy, náhrady mzdy nebo jiných plnění, která nahrazují odměnu za práci, jež jim mají být vyplaceny. Výplatu peněžních prostředků povinnému peněžní ústav oznámí soudu. Povinný je povinen soudu (exekutorovi) vyplacení mezd, náhrad mezd nebo jiných plnění, která nahrazují odměnu za práci, svým zaměstnancům vyúčtovat, jestliže mu to soud (exekutor) uloží. Za poslední 4 roky jsem zažil jen jednou, že by byly tyto peníze vyplaceny na úhradu mezd či náhrad. Čtěte také: Dlužíte 1000 Kč, zaplatíte 20 000 Kč a s posvěcením zá­kona

9. Dluh je uhrazený, ale účet stále blokovaný. Postup, jak jej odblokovat

Povinní se často dopouštějí postupu, kterým si oddalují odblokování účtu. Tímto je jejich chybný postup v okamžiku zablokování účtu. Jak již bylo řečeno, usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuční příkaz) se nejdřív doručuje peněžnímu ústavu, který provede blokaci a teprve poté povinnému. Povinný se však v okamžiku zablokování účtu dozví o této blokaci a od pracovníka peněžního ústavu zjistí výši pohledávky a oprávněného, případně čísla účtů pro platbu. Povinný tedy zaplatí pohledávku dobrovolně. A nastává problém. Účet zůstává dále zablokován a pohledávka je uhrazena.

Co teď? Oprávněný by měl podat návrh na zastavení. O něm je rozhodnuto a je vydáno usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí. To je doručováno všem účastníkům (oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu) a je proti němu možnost odvolání. A zde nastává kámen úrazu. Ačkoli je toto usnesení tzv. vykonatelné doručením, tj. peněžní ústav by měl účet případně zablokované peníze odblokovat. Peněžní ústav však často čeká na právní moc tohoto usnesení. Tím se prodlužuje doba zablokování účtu. Čtěte více: Stačí tři měsíce a pojišťovna i banka s vámi ztratí trpělivost

Jak by tedy měl povinný postupovat, když zjistí, že má zablokovaný účet? Nejlépe je zjistit, kdo vydal exekuční příkaz či usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Tím se zároveň dozvím, o jakou pohledávku jde. Je-li to možné, je dobré převzít osobně tento exekuční příkaz či usnesení u toho, kdo jej vydal. V případě, že dluh uznávám, je nejrychlejší způsob vyřízení dané záležitosti složit celou vymáhanou pohledávku na účet, převzít usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) a vzdát se práva odvolání. Peněžnímu ústavu pak soud či exekutor zašle vyrozumění o nabytí právní moci a peněžní ústav odešle zadržované peníze a odblokuje účet.

10. Banky si za exekuci účtují poplatek, klient má i horší jméno

Výše uvedený postup se však může stát nevýhodným v případě, že si peněžní ústav účtuje za povedení exekučního příkazu poplatek (obvykle v rámci stovek Kč), případně ruší při provedené exekuci poskytované služby či celý účet. Provedená exekuce také u některých peněžních ústavů zhoršuje historii klienta, což se může odrazit při žádostech o další produkty v budoucnu.

Pokud tedy z jakéhokoli důvodu nemám zájem exekuci nechat provést, je nutno pro odblokování účtu celou pohledávku zaplatit přímo oprávněnému, tím se však dostáváme do situace uvedené výše a odblokování účtu trvá delší dobu. Je tedy nutné uvážit, co bude pro povinného výhodnější.

11. Příkaz k výplatě z účtu nahradí zjišťování čísla účtu

U tohoto výkonu rozhodnutí je nutno znát číslo účtu, který má být postižen. Protože toto číslo nejde vždy zjistit, zavedl občanský soudní řád speciální výkon rozhodnutí – Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Tento je však velice málo využíván, zejména kvůli tomu, že o něm není povědomost.

skoleni_4_3

Postup je následující, soud vydá na návrh oprávněného usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (za předpokladu splnění všech zákonem stanovených podmínek) a toto se zašle oprávněnému i povinnému současně. Pokud se nikdo neodvolá, usnesení nabude právní moci a soud zašle oprávněnému několik stejnopisů Příkazu k výplatě z účtu. Oprávněný, pokud tento příkaz předloží u jakéhokoli peněžního ústavu, tak v případě, že má u tohoto ústavu povinný účet, dojde k vyplacení peněz z tohoto účtu oprávněnému. Nedojde-li k úhradě celé pohledávky, informuje o tom soud, který vzdá oprávněnému nový příkaz k výplatě na novou částku, sníženou o již uhrazenou část. Čtěte také: Novela exekučního řádu chrání především dlužníky

S tímto způsobem výkonu rozhodnutí jsem se setkal za poslední čtyři roky jen dvakrát. Jedním z důvodů je i fakt, že dnes se většina pohledávek vymáhá přes exekutora, který provádí při zjišťování čísla účtu vlastní šetření. Vzhledem k malé využívanosti tohoto způsobu výkonu rozhodnutí se začíná uvažovat o jeho vypuštění z o.s.ř. při případné budoucí novelizaci.

Autor článku

Autor působí jako soudní tajemník okresního soudu ve východních Čechách.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).