Hlavní navigace

Novela exekučního řádu chrání především dlužníky

12. 11. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Podle exekutorů novela exekutorského řádu kromě dalších pravomocí přidělá i práci navíc a v některých případech posílí pozici dlužníků na úkor věřitele. Budou toho zneužívat?

Prvním listopadem nevstoupil v platnost jen nový zákon o platebním styku. Účinnosti nabyla i novela exekučního řádu. Ta mj. posílí dohled nad činností exekutorů tím, že výkon dohledu bude vykonávat kromě ministerstva spravedlnosti i předseda okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován nebo předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce. Mezi hlavní změny, které novela dále přinese, patří institut přiměřenosti exekuce, zřízení exekutorského zástavního práva, další nové pravomoci ale i více administrativy. Exekutoři se navíc shodují v názoru, že novela posiluje pozici dlužníka. Čtěte více: Nový zákon: ruka podaná klientům i možné kličky 

Novela šetří zejména dlužníky

Institut přiměřenosti

Dosud byl exekutor způsobilý zvolit způsob provedení exekuce a vymoci efektivně pohledávku jedním nebo i více způsoby. Zákon nařizoval pouze to, že stanovený postup nesmí být zřejmě nevhodný. Novela upřednostňuje způsob získávání prostředků od dlužníka přikázáním pohledávky, poté srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů a pak teprve obstavením majetku. Čtěte více: Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách?

Podle novely musí exekutor nejdříve volit tzv. „papírové exekuce“, tedy například srážky ze mzdy. Zabavování movitých věcí a nemovitostí by mělo přijít na řadu až v krajních případech, pokud předchozí opatření nejsou dostačující, informoval server Měšec.cz Zdeněk Zítka z Exekutorského úřadu Plzeň – město.

Tato novinka má dlužníkům zaručit, že mu nebude zabaven majetek mnohem vyšší hodnoty, než je dlužná částka a že kvůli vymáhané tisícikoruně exekutor neobstaví celý bankovní účet nebo nemovitost. Na druhou stranu dává dlužníkům možnost novelu zneužít. Podobné téma: Lze exekuovat sociální dávky a věci na ubytovně? 

Jako jeden příklad za všechny uvádíme případ přímo z praxe. Dlužník podnikatel je vlastníkem podílu na nemovitosti a dluží do 10 000 Kč. Podniká na účet manželky, který je podle judikatury našich soudů nepostižitelný, movité věci jsou vnesené do manželství manželkou, navíc spíše bezcenné. Je držitelem několika aut, s nimiž podniká – všechny na leasing. Nemovitost v hodnotě několika milionů však zajistit nemohu, neboť mi v tom brání ona nyní zvýrazněná zásada přiměřenosti. Také povinné pořadí exekucí: nejprve přikázání pohledávky, pak srážky ze mzdy a pak teprve to ostatní může znamenat to, že bude dlužníkům poskytnut dostatek času na „zašantročení” opravdu exekuovatelného majetku, uvedl před časem pro server Podnikatel.cz soudní exekutor Arnošt Hofman.

Změny zákazu nakládání s majetkem

Po doručení rozhodnutí o nařízení exekuce do listopadu nesměl dlužník se svým majetkem nijak nakládat a právní úkon, kterým by toto nařízení porušil, by tak byl neplatný. Nově platí, dlužník nesmí se svým majetkem nakládat, ale právní úkon se považuje za platný, pokud se jeho neplatnosti nedovolá oprávněný, exekutor nebo přihlášený věřitel. Dovolat se neplatnosti je možné vydáním exekučního příkazu na ušlý majetek.

Dlužník, který disponuje dostatečným majetkem, má možnost, aby byly jeho úkony ekonomické činnosti v průběhu exekuce platnými. Nemusí se totiž najít osoba, která by se při exekuci dovolávala neplatnosti právních úkonů, zdůraznil Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu Přerov. Podobné téma: Lze se vyhnout zaplacení nákladů na exekuci?

Exekutorům novela poskytuje více pravomocí…..a práce

Zástavní právo na nemovitost pro exekutory

Dosud exekutorský řád upravoval pouze soudcovské zástavní právo. Nyní může zřídit zástavní právo na nemovitost dlužníka i samotný exekutor. Věřitel bude mít díky tomuto opatření možnost zajistit si pro uspokojení své pohledávky z prodeje zástavy lepší pořadí, komentoval pozitivní dopad novely Vrána.

Pravomoc rozhodnutí o odkladu a zastavení pro exekutory

Soudní exekutor může od prvního listopadu rozhodovat o odkladu a zastavení exekuce v tzv. nesporných záležitostech, kdy mezi účastníky panuje shoda. V takových případech může návrhu vyhovět. V opačné situaci musí věc postoupit soudu. Pokud je návrh na exekuci nesrozumitelný, neúplný nebo jinak nevyhovující, může ho nově exekutor odmítnout. Podobné téma: Co vám nesmí při exekuci zabavit?

V případě, že je povinný například bez majetku, ale oprávněný nechce podat návrh na zastavení exekuce, je možné se souhlasem věřitele exekuci zastavit i bez návrhu. Novinkou je i odkladný účinek samotného návrhu na odklad exekuce. V minulosti měl pravomoc odkladu pouze soud, sdělil serveru Měšec.cz Zítka.

Zahájení řízení nově v režii exekutorů

Dosud bylo obvyklou praxí, že návrh na nařízení exekuce podával k soudu přímo věřitel. Ten ji buď posvětil svým schválením, zamítl nebo vrátil návrh věřiteli k doplnění nebo opravě. Nově podává návrh na exekuci věřitel přímo exekutorovi, který by měl zajistit správnost návrhu po formální stránce a pak ho teprve postoupit přímo soudu spolu se žádostí o pověření.

Toto nové opatření, které má ulehčit soudům práci, budí mezi exekutory rozpaky. Spíše než k ulehčení může opatření vést ke dvojímu vyřizování téže věci. Klidně pak může dojít k situaci, kdy návrhu, který soudní exekutor shledal jako úplný, soud nevyhoví a bude oprávněného prostřednictvím exekutora vyzývat k opravě, upozornil Vrána.

Anketa

Měli jste někdy nařízené srážky ze mzdy?

Nový exekuční řád pamatuje i na věřitele a třetí stranu

Úpravu vyplácení vymoženého plnění věřitelům

Kromě výhody, kterou může věřitel čerpat z pravomoci exekutora využít zástavní právo na nemovitost, je nově upravena i doba vyplacení vymoženého plnění. Do listopadu neexistovala úprava, která by stanovila do kdy má být věřiteli plnění předáno. Exekutor je nyní povinen plnění vyplatit do 30 dnů od vymožení, pokud se jedná o částku vyšší než 1000 Kč.

Možnost vyškrtnutí věcí ze soupisu

Novela umožňuje na návrh třetí osoby, která je majitelem některé ze sepsaných věcí, tuto věc vyškrtnout ze soupisu. Pokud tak exekutor neučiní, může třetí osoba na tyto věci podat vylučovací žalobu. K vyškrtnutí ze soupisu dochází vždy, pokud to navrhne přímo věřitel.

Větší administrativa není dostatečně kompenzována v exekučním tarifu

Nová úprava znamená kromě vyšších kompetencí pro samotné exekutory i práci navíc. Na jedné straně by nás mělo těšit, že na nás byly přeneseny některé pravomoci soudů a soudců – přijímání návrhů na nařízení exekuce, rozhodování o odkladu či zastavení exekuce, že nám byla projevena tato důvěra. Na straně druhé to neznamená nic jiného, než pokus o odbřemenění soudů od administrativní zátěže na úkor té složky činné ve vykonávacím řízení, která by měla skutečně vlastní výkon zabezpečovat a ne se utápět v byrokratické administrativě, uvedl před časem pro server Podnikatel.cz Hofman.

FIN21

Dodal také, že sice uvažuje o personálním posílení svého úřadu, chybí mu ale dostatečné finanční zdroje. Vycházím mj. i ze zkušenosti slovenských kolegů, kteří v podobných podmínkách pracují a kde je několik exekutorů v insolvenčním řízení, anebo stojí před ním, doplnil Hofman. Exekutorům se totiž podle jejich názoru dostatečně nepromítlo navýšení administrativy do exekučního tarifu.

Pozitiva i negativa novely exekučního řádu zatím samotní exekutoři ještě nechtějí příliš hodnotit, celkový přínos podle nich ukáže až sama praxe. Na hodnocení je v současné chvíli ještě brzo, shrnul pro server Měšec.cz Zdeněk Zítka. Současný postoj většiny exekutorů se dá shrnout pod termín „obavy”. Opravdu totiž novela zvýhodňuje dlužníky proti věřitelům a exekutorům a je otázkou, zda se s tím vypořádáme a jak, potvrdil i Arnošt Hofman.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).