Hlavní navigace

Komu se pro důchod započítá doba péče a kdo má smůlu?

16. 4. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Doba péče se vám započítává například v situaci, kdy pečujete o dítě do 4 let. Co když ale máte dvojčata nebo trojčata? Nebo jedno dítě starší 4 let a druhé mladší?

Doba péče o dítě či dospělou osobu se vám v některých případech pro důchod započítává a v některých bohužel ne. Velmi záleží na tom, jak je daná osoba stará a jaký má přiznaný stupeň závislosti. Informovala o tom Česká správa sociálního zabezpečení.

Péče o malé dítě do 4 let věku

První situace je případ, kdy pečujete o malé dítě, kterému ještě nebyly 4 roky. V takovém případě je celá doba této péče z pohledu zákona považována za náhradní dobu pojištění.

Náhradní doba pojištění je období, kdy neodvádíte pojistné na důchodové pojištění, ale přesto se vám tato doba započítává pro důchod. Podmínkou pro toto započtení je, aby doba péče proběhla na území ČR a abyste vy jako osoba pečující získali v průběhu života alespoň jeden rok sociálního pojištění.

To znamená, že pro starobní, invalidnípozůstalostní důchod se vám tato doba péče započítá v plném rozsahu. Tedy tak, jako byste tuto dobu odpracovali. A to navzdory tomu, že během doby péče jste pojistné na důchodové pojištění vůbec neplatili. Zároveň jde o dobu vyloučenou. To znamená, že při stanovování výše důchodu se vyloučené doby odečítají od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. To je pro vás výhodné, jelikož příjem, který jste dosáhli mimo vyloučené doby, nebude rozpočítán mezi vyloučené doby, kdy jste příjem neměli.

Pro ženy i pro muže, ale ne pro oba

Neznamená to ani, že o dítě musí pečovat výhradně matka. Péči o dítě do 4 let je možné uznat ženám i mužům. Ne ale oběma najednou za totožnou dobu. 

Pokud tedy vy i manžel pečujete o dítě společně, započítá se doba péče o dítě na důchod jen tomu z vás, kdo o dítě pečoval ve větším rozsahu.

A jak je to s více dětmi a vícerčaty?

V případech, kdy pečujete o dvojčata a trojčata, započítá se vám doba péče o ně pouze jedenkrát. Takže i když pečujete o dvojčata od narození do 4 let věku, nezapočítá se vám na důchod 8 let, ale pouze 4.

Rozdíl je to však v situaci, kdy se děti narodily postupně. Jestliže se vám narodilo více dětí s odstupem kratším než 4 roky, počítá se vám pro důchod doba od narození prvního dítěte do 4 let věku posledního-nejmladšího dítěte.

Pokud se vám například jedno dítě narodilo v roce 2010, druhé v roce 2013 a třetí v roce 2016, počítá se vám na důchod doba péče od narození prvního dítěte (2010) do dovršení 4 let věku nejmladšího dítěte (2020). Tedy celkem 10 let péče.

Jak dobu péče doložit

Dobu péče o dítě do 4 let věku budete prokazovat a dokládat až při podání žádosti o nějaký z výše uvedených důchodů. Tehdy musíte České správě sociálního zabezpečení doložit:

 • rodný list všech dětí,
 • čestné prohlášení o době a rozsahu péče.

Pokud rodný list dítěte nemáte, je možné doložit i jiný doklad prokazující váš vztah k dítěti. V tom případě je ale jistější poradit se přímo na kontaktním pracovišti, který doklad by byl pro váš případ vhodný.

Žádost se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení, kde také obdržíte speciální tiskopis pro tuto žádost.

Péče o dítě nad 4 roky věku

Druhým případem je péče o dítě i po jeho 4. roce. Pokud se rozhodnete být s dítětem doma i po jeho 4. roce věku, pak se vám doba péče nad 4 roky věku dítěte na důchod nezapočítává.

Situaci ale můžete vyřešit tak, že se přihlásíte k dobrovolnému důchodovému pojištění, kdy se vám pak i tato doba do doby potřebné pro důchod bude počítat.

Osoby závislé na pomoci druhých

Třetím případem péče je situace, kdy pečujete o osobu, která je na této péči závislá z důvodu svého zdravotního stavu.

I v takovém případě se vám doba péče může započítat pro důchod. Aby se však jednalo o náhradní dobu pojištění, musíte splnit jednu z podmínek:

 • Osoba, o kterou pečujete, je dítě mladší 10 let a v I. stupni závislosti.
 • Osoba, o kterou pečujete, je ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.

V případě péče o osobu závislou na této péči se vám tak doba péče započítává u I. stupně závislosti jen v případě, že jde o dítě do 10 let. U dalších stupňů závislostí pak věk nehraje roli.

Další podmínkou, která musí být splněna, je, že vy i osoba, o kterou pečujete, žijete společně v jedné domácnosti. Jedinou výjimkou, kdy spolu nemusíte žít v jedné domácnosti, je, že jde o osobu blízkou nebo o asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V případě asistenta sociální péče však tato výjimka platí až od 1. září 2018.

Osoba blízká je podle zákona o důchodovém pojištění manžel, manželka, příbuzný v řadě přímé (tzn. dítě, rodič, vnuk, prarodič apod.), dítě vlastní, osvojené či převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenec, zeť, snacha a rodiče druhého z manželů.

V období před 1. lednem 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Stupně závislosti

Stupně závislosti na potřebě pomoci se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nemohoucí osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Sleduje se:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Jak se doba péče o osoby závislé započítává?

Doba péče o osoby závislé na této péči se pro účely důchodu započítává stejně, jako doba péče o dítě do 4 let věku. Doba péče se započítává plně, například jako doba zaměstnání. Pokud tedy o někoho pečujete 10 let, započítá se plných 10 let.

Zároveň jde ale o tzv. vyloučenou dobu, viz výše.

Péče o osobu závislou déle než 15 let

Ve výjimečných případech trvá doba péče i 15 let a déle. V takových případech pak zákon o důchodovém pojištění stanovuje specifický způsob výpočtu.

Dochází ke dvojímu výpočtu procentní výměry důchodu. Doba péče se buď považuje za dobu vyloučenou, nebo za dobu pojištění s příjmy odpovídajícími částkám vyplaceného příspěvku na péči.

Vám jako pečující osobě bude přiznána taková výše, která je pro vás výhodnější.

Jak se péče prokazuje?

Dobu péče o osobu závislou na péči druhých prokazujete rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení. Toto rozhodnutí pak při důchodovém řízení slouží jako doklad, jak dlouho a v jakém rozsahu jste o danou osobu pečovali.

Toto rozhodnutí se vydává na vaši vlastní žádost, a to kdykoli po skončení této péče.

V případě, že vykonáváte péči ještě v době, kdy žádáte o důchod, tak požádáte současně i o vydání rozhodnutí o době péče.

Opět platí, že pokud o jednu osobu pečovalo více lidí, tak se doba péče započítá jen té osobě, která pečovala v největším rozsahu.

K žádosti o vydání rozhodnutí musíte předložit:

 • potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku stupně závislosti,
 • potvrzení o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu,
 • popis průběhu vykonávané péče.
 • potvrzení vašeho vztahu k dané osobě (rodný list, oddací list, čestné prohlášení v případě osoby blízké, úmrtní list, pokud osoba zemřela).

Ošetřování druhých

Posledním případem je situace, kdy ošetřujete dítě či jinou dospělou osobu a za to vám náleží ošetřovné, případně dlouhodobé ošetřovné.

Doba ošetřování je automaticky i dobou důchodového pojištění a je pro důchod započítávána. I tady platí, že jde o vyloučenou dobu, aby vaše výdělky nerozmělňovala.

dan_z_prijmu

V době, kdy pobíráte ošetřovné, vám zaměstnavatel toto období vykazuje do evidenčního listu důchodového pojištění. A jsou i v evidenci Okresní správy sociálního zabezpečení, která vám tyto dávky vyplácí.

V tomto případě tedy nemusíte při předložení žádosti o důchod tuto dobu nijak dokazovat. Česká správa sociálního zabezpečení tyto údaje automaticky sama zohlední.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).