Hlavní navigace

Starobní důchod

Starobní důchod se vyplácí po dosažení stanoveného věku, který se každoročně zvyšuje. Nárok na starobní důchod má každý, kdo získá potřebnou dobu důchodového pojištění a dosáhne důchodového věku.

Minimální potřebná doba důchodového pojištění je 35 let (od roku 2018).

Minimální výše důchodu

Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a v roce 2022 činí 3900 Kč.

Minimální měsíční výše starobního důchodu přiznaného v roce 2022 je tak 4670 Kč (770 Kč + 3900 Kč = 4670 Kč)

Kdo má nárok na starobní důchod

Nárok na starobní důchod má každý, kdo získá potřebnou dobu pojištění a dosáhne důchodového věku.

Jaký je důchodový věk

Věk odchodu do důchodu si můžete spočítat v důchodové kalkulačce.

Jaká je výše důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou částí – základní výměry a procentní výměry. Výše základní výměry důchodu činí 3900 Kč měsíčně. K této částce se pak přičítá procentní výměra ve výši 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod, minimálně však 770 Kč měsíčně. Do doby pojištění se započítává i tzv. náhradní doba pojištění.

Pokud má budoucí penzista již nárok na starobní důchod a rozhodne se dále pracovat, zvyšuje se výše procentní výměry za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Do těchto 90 kalendářních dní se však podle zákona nepočítají doby pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené nepřítomnosti v práci a doby dočasné pracovní neschopnosti (neschopnosti k službě) nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Pokud se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění.

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

I po odchodu do řádného starobního důchodu můžete dále pracovat a pobírat současně důchod i mzdu. Ale podle zákona je to možné pouze tehdy, pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenu smlouvu na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. Potom je nutné opět uzavřít novou smlouvu. Pokud pobíráte předčasný důchod a ještě jste nedosáhli důchodového věku, nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, respektive jestliže ji budete vykonávat, nebude vám vyplácen důchod. Totéž platí i v případě, kdy je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Ode dne dosažení důchodového věku platí stejná pravidla jako u řádných starobních důchodů.

Jak požádat o starobní důchod

Žádost o důchod lze sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá trvalé bydliště žadatele (v Praze se obrátíte na Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ)). Ta poté žádost postoupí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Při podávání žádosti o starobní důchod je podle ČSSZ třeba předložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům vypláceném před rokem 1996,
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet”,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Zdanění důchodu

Ke zdanění důchodu dojde, když jeho roční úhrn přesáhne 36násobek minimální mzdy. Pak se daní vše nad stanovený limit a důchodce musí také podat daňové přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).