Hlavní navigace

Invalidní důchod

Na invalidní důchod máte nárok, pokud jste invalidní a máte potřebnou dobu pojištění nebo jste se stali invalidními po pracovním úrazu či nemoci z povolání.

Invalidní důchod se skládá ze dvou složek – základní výměry a procentní výměry. Procentní výměra:

 • 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity třetího stupně,
 • 0,75 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity druhého stupně,
 • 0,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity prvního stupně.

Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je

 • do 20 let méně než 1 rok,
 • od 20 do 22 let 1 rok,
 • od 22 let do 24 let 2 roky,
 • od 24 let do 26 let 3 roky,
 • od 26 let do 28 let 4 roky,
 • nad 28 let 5 let.

Tři stupně invalidního důchodu

Od 1. ledna 2010 existují tři stupně invalidity a invalidní důchod ve třech dávkových pásmech.

 1. Invalidita 1. stupně se týká pojištěnců, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %.
 2. Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
 3. Invalidita 3. stupně se týká těch pojištěnců, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.

Po dosažení 65 let věku dojde k automatické transformaci invalidního důchodu na důchod starobní.

U invalidních důchodů se stejně jako u starobních penzí započítávají náhradní doby pojištění a navíc také tzv. dopočtená doba, kterou tvoří období od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku.

Kdo má nárok na invalidní důchod

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže se stal:

 • invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, nebo
 • invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Invalidním je občan tehdy, jestliže jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla vzhledem k jeho dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejméně o 35 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Jaká je výše důchodu

Invalidní důchod se skládá ze dvou složek – základní výměry a procentní výměry. Výše základní výměry důchodu pro rok 2019 činí 3270 Kč měsíčně. K této částce se pak přičítá procentní výměra:

 • 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity třetího stupně,
 • 0,75 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity druhého stupně,
 • 0,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity prvního stupně.

Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba (doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku) a tzv. náhradní doba pojištění, stejně jako u starobních důchodů.

U osob mladších 28 let činí v určitých případech minimální výše procentní výměry  invalidního důchodu 45 % výpočtového základu, přičemž za osobní vyměřovací základ se považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Tyto osoby ale musí zároveň splnit jednu z následujících podmínek – ještě před jejich 18. narozeninami je jim přiznán invalidní důchod, nebo je období od jejich 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění, případně doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší než jeden rok.

Na stejnou minimální výši procentní výměry (45 %) má nárok i osoba, která ke dni vzniku nároku na tento důchod získala bez přihlédnutí k náhradním dobám pojištění alespoň 15 roků pojištění.

Důchod je vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo pokud o to příjemce požádá, bezhotovostně na jeho účet u bankovního ústavu.

Jak požádat o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod lze sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá trvalé bydliště žadatele (v Praze se obrátíte na Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ)). Ta poté žádost postoupí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která rozhodne, zda bude důchod přiznán, či nikoliv.

Při podávání žádosti o invalidní důchod je podle ČSSZ třeba předložit tyto dokumenty:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet”,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Jak se posuzuje nárok na invalidní důchod

Při posuzování invalidity se hodnotí pokles pracovní schopnosti v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS). Pokud je příčinou DNZS více zdravotních postižení, pak se za rozhodující příčinu DNZS považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Při navyšování nebo snižování procentní míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující:

 1. dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti,
 2. schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti,
 3. schopnost rekvalifikace,
 4. příznivá stabilizace DNZS,
 5. adaptace pojištěnce na své zdravotní postižení.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).